1 Photo - Jun 28, 2013
Video: 110825_001 Trả Lời Và Giải Quyết Đơn Không Đúng Theo Quy Định Tại Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 Ngày 28 06 2013 .