1 Photo - Jun 12, 2013
Video: SAM_0179 Đây Là Những Người Dân Xa Lạ Mới Vào Ở Và Phan Chọi Lén Lúc Vào Tôi Để Khiêu khích Ngày 12 06 2013