1 Photo - Jun 7, 2013
Video: 4/ VoiceM251 Ngày 31/05/2013 :   Tại Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 Các Đơn Tôi Đã Gởi Có Chứng Từ Của Bưu Điện Đã Gởi Đến Nhưng Lại Không Có Lưu Trữ Trong Văn Thư .