1 Photo - Jun 7, 2013
Video: 5/ VoiceM249 Ngày 29/05/2013 :   Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 , Xin Đăng ký Lịch Tiếp Dân Gặp Lãnh Đạo . Đơn Này Đã Gởi Nhưng Tại Phòng Văn Thư Không Có Lưu Trữ Trong Sổ Bộ Nêu Trên .