1 Photo - Jun 7, 2013
Video: 9/ VoiceM241 Ngày 24/05/2013 :   Tại Công An Quận 9 , Theo Văn Bản Của Thanh Tra Bộ Công An , Thấy Lâu Quá Không Có Sự Giải Quyết Gì Hết , Không Có Thư Mời . Ở Bên Đây Chỉ Qua Bên Kia , Bên kia Chuyển Qua Bên Nọ , Và Cố Ý Chiếm Giữ Lấy Giữ Văn Bản Của Thanh Tra Bộ Công An , Tôi Không Đồng Ý Và Lấy Lại . Không Có Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Mà Lại Đứng Ra Giải Quyết San Đàng Sự Việc Và Chiếm Giữ Văn Bản .