1 Photo - Jun 7, 2013
Video: 11/ SAM_0157 Chùa Quang Bửu Lén Lúc Phan Chọi Gạch Đá Vào Tôi .AVI