1 Photo - Jun 7, 2013
Video: 15/ SAM_0168 Ông Thơ Công An Khu Vực Báo Có Ông Tiên Mời Lên Quận 9 Về Hộ Khẩu Và Không Có Nói Chính Xát Tôi Phải Lên Vào Lúc Nào- Và Việc Tôi Dọn Dẹp Đường Thoát Nước Mưa Ngày 30 05 2013 .AVI