1 Photo - Jun 7, 2013
Video: 16/ SAM_0169 Hộ Giáp Ranh Nguyễn Văn Hạnh Khiêu Khích Ngày 31 05 2013 Và Việc Chùa Mới Xây Dựng Kiên Cố Đổi Mới Toàn Bộ Năm 2011 Đến Nay .AVI