1 Photo - Jun 7, 2013
Video: 19/ SAM_0173 Băng Nhóm Giàn Cảnh Làm Nhân Chứng Sai Trái - 01 Người Thì Lý Lẽ Nghe Có Vẻ Hợp Lý Và 02 Người Du Côn Thuê Mướn Xã Hội Đen Không Biết Chuyện Tới Đòi Chữi Đòi Đánh Gia Đình Tôi Ngày 01 06 2013  .AVI