1 Photo - May 19, 2013
Video: Buổi Làm Việc Tại Thanh Tra Thành Phố Ngày 15/05/2013 , Không Có Ghi Biên Nhận Hồ Sơ Khi Tôi Cung Cấp Tài Liệu Và Đơn Bổ Xung Đề Ngày 21/01/2013 Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật ,Theo Thư Mời Lần 2 Số 426/TM TTTP. P5 Ngày 10/05/2013 . Bởi Không Có Nguồn Gốc Chỉ Đạo Của Ai ? Ở Đâu ? Cơ Quan Nào ? Không Có Tổ Chức Thực Hiện , Giám Sát , Và Thi Hành Đồng Bộ Của Các Cơ Quan Nghiêm Túc . Các Văn Bản Chỉ Đạo Của Các Cấp Thành Phố Gần Đây Chỉ Để Dùng Làm Cơ Sở Báo Cáo Sai Trái Lên Cấp Trên , Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Không Có , Như Tại Buổi Làm Việc Thanh Tra Thành Phố Ngày 15/05/2013 .