1 Photo - May 13, 2013
Video: Movie VoiceM235  Sự chuyển Giao Giải Quyết Tránh Né Của Ông Vũ Quốc Kỳ - Giám Đốc Chi Cục Thuế Quận 9 - Ngày 08 05 2013 .