1 Photo - May 13, 2013
Video: Movie VoiceM236 Những Văn Bản Báo Cáo Ngầm Của Ông Vũ Quốc Kỳ Theo Sự Chỉ Đạo Của Ai Đó Bằng Chữ Viết Tay , Để Trình Báo Sai Trái Lên Cấp Trên Trong khi Trong Lưu Trữ  Hồ Sơ Ở Cơ Quan Của Tôi Đã Có Khiếu Nại Thì Không Có Lưu Trữ . Để Thông Đường , Tạo Sơ Hở Lưu Trữ Hồ Sơ Hợp Pháp Của Bà Trần Thị Liên Trái Quy Định Của Pháp Luật Theo Văn Bản Số 590/CT – HCLT Ngày … Tháng 04 Năm 2009 Của Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh - Ngày 08 05 2013