1 Photo - May 13, 2013
Video: 1  Tên Chủ Trì Giả Tu Hành Tại Chùa Quang Bửu - Ở Chiếm Dụng Đất Và Canh Giữ Dùm Cho Ông Phó Chủ Tịch Thành Phố Nguyễn Trung Tín .