1 Photo - May 13, 2013
Video: 2  Phó Chủ Tịch Thành Phố - Nguyễn Trung Tín Cho Nhiều Thành Phần Vào Chùa Quang Bửu Để Chiếm Dụng Để Canh Giữ Đất .