1 Photo - May 13, 2013
Video: 3  Hiện Tại Đang Cho Nhiều Người Dân Xây Dựng Nhiều  Nhà Cửa - Chiếm Dụng Vào Ở Các Khu Đất Giáp Ranh Với 3012 m2 Của Tôi Sử Dụng Với Sự Xác Nhận Cư Trú Xảo Trá Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Xác Nhận Để Chiếm Dụng Canh Giữ Đất Cho Ông Phó Chủ Tịch UBND Thành Phố Nguyễn Trung Tín .PHẦN 1