1 Photo - Apr 24, 2013
Video: Ông Quyền - Trưởng Phòng Địa Chính Phường Xác Nhận Dự Án Có Công Khai Có Văn Bản Niên Yết Có Hợp Tổ Khu Phố