1 Photo - Apr 24, 2013
Video: Tại Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng - Bót Dây Thép Quận 9 Trả Lời Dự Án Này Lạ Quá Không Biết