1 Photo - Apr 24, 2013
Video: Tại Chi Nhánh Quận 9 Trung Tâm Đo Đạt Bản Đồ Của Sở Tài Nguyên Môi Trường Chứng Tỏ Đã Có Đo Vẽ Cho Bà Trần Thị Liên Sai Trái