1 Photo - Apr 24, 2013
Video: Tại UBND Quận 9 Hỏi Về Ban Quy Hoạch Đền Bù Và về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Theo Chủ Trương Mới Cùa Thủ Tướng Đang Triển Khai Rộng Khắp Các Quận Huyện Thành Phố