1 Photo - Apr 24, 2013
Video: Tại Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tp Hồ Chí Minh - Viện Quy Hoạch Xây Dựng Hỏi Về Dự Án Ma Ở Phường