Photo: http://www.thailandez.com  น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกประวัติศาสตร์ คอมมิวนิสต์ มีงดงามแตกต่างในแต่ละชั้น สวยที่สุด คือ "หนานฝนแสนห่า" อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสูง ที่นี่จึงเป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น “สวรรค์ของนกแดนใต้”
Photo: http://www.thailandez.com  น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกประวัติศาสตร์ คอมมิวนิสต์ มีงดงามแตกต่างในแต่ละชั้น สวยที่สุด คือ "หนานฝนแสนห่า" อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสูง ที่นี่จึงเป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น “สวรรค์ของนกแดนใต้”
Photo: http://www.thailandez.com  น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกประวัติศาสตร์ คอมมิวนิสต์ มีงดงามแตกต่างในแต่ละชั้น สวยที่สุด คือ "หนานฝนแสนห่า" อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสูง ที่นี่จึงเป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น “สวรรค์ของนกแดนใต้”
Photo: http://www.thailandez.com  น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกประวัติศาสตร์ คอมมิวนิสต์ มีงดงามแตกต่างในแต่ละชั้น สวยที่สุด คือ "หนานฝนแสนห่า" อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสูง ที่นี่จึงเป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น “สวรรค์ของนกแดนใต้”
Photo:
Loading...
Thailand Easy
Public
http://www.thailandez.com น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกประวัติศาสตร์ คอมมิวนิสต์ มีงดงามแตกต่างในแต่ละชั้น สวยที่สุด คือ "หนานฝนแสนห่า" อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสูง ที่นี่จึงเป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น “สวรรค์ของนกแดนใต้”
one plus one