118 Photos - Dec 9, 2012
Photo: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Oskar Schindler's office - Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Jewish Cemetery - Krakow, PolandPhoto: Jewish Cemetery - Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: Krakow, PolandPhoto: AuschwitzPhoto: AuschwitzPhoto: AuschwitzPhoto: AuschwitzPhoto: BirkenauPhoto: BirkenauPhoto: BirkenauPhoto: BirkenauPhoto: BirkenauPhoto: BirkenauPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Gulag memorial - Warsaw, PolandPhoto: Warsaw Uprising MemorialPhoto: Tomb of Chopin's heart - Warsaw, PolandPhoto: Ronald Reagan memorial - Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: Memorial re: landmine removal - Warsaw, PolandPhoto: Warsaw, PolandPhoto: En route to LithuaniaPhoto: En route to LithuaniaPhoto: En route to LithuaniaPhoto: En route to LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithianiaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Largest organ in Lithuania - Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Vilnius, LithuaniaPhoto: Frank Zappa memorial - Vilnius, LithuaniaPhoto: Trakai, LithuaniaPhoto: Trakai, LithuaniaPhoto: Trakai, LithuaniaPhoto: Trakai, LithuaniaPhoto: Trakai, LithuaniaPhoto: Trakai, LithuaniaPhoto: Trakai, LithuaniaPhoto: Trakai, LithuaniaPhoto: Trakai, Lithuania