16 Photos - Aug 23, 2009
Photo: entrancePhoto: Photo: Photo: porch viewPhoto: porchPhoto: Photo: Photo: Photo: main living area photo taken by Jacob Nekrassov / www.ssarkenphoto.com"Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: viewPhoto: over looking the bayPhoto: night view taken byJacob Nekrassov / www.ssarkenphoto.com"