165 Photos - Mar 9, 2014
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Natâlija Buile, Valsts izglîtîbas satura centra vecâkâ referente.Photo: Photo: Photo: Uldis Klepers, Jauno ìeogrâfu skolas prezidents.Photo: LU ÌZZF dekâna prof. Oïìerta Nikodemus uzruna.Photo: LU ÌZZF dekâna prof. Oïìerta Nikodemus uzruna.Photo: LU ÌZZF dekâna prof. Oïìerta Nikodemus uzruna.Photo: LU ÌZZF docents Aivars Markots.Photo: Prof. Ervîns Lukðeviès, LU ÌZZF Ìeoloìijas nodaïas vadîtâjs.Photo: Prof. Ervîns Lukðeviès, LU ÌZZF Ìeoloìijas nodaïas vadîtâjs.Photo: LU ÌZZF profesors Mâris Kïaviòð.Photo: Photo: Photo: LU ÌZZF Ìeogrâfijas didaktikas centra vadîtâja Gunta Kalvâne.Photo: Photo: Photo: Ìeoloìisko procesu izpçtes un modelçðanas centra zinâtniskais asistents Jânis Bikðe.Photo: Photo: Photo: Photo: LU ÌZZF Ìeogrâfijas didaktikas centra vadîtâja Gunta Kalvâne (pa kreisi) un 
Ìeoloìisko procesu izpçtes un modelçðanas centra zinâtniskâ asistente Inga Retiíe.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Vidû - Linda Ansone, LU ÌZZF Augðòu laboratorijas vadîtâja.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: LU ÌZZF docents Aivars Markots.Photo: Photo: LU ÌZZF docents Aivars Markots.Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: