48 Photos - Feb 6, 2012
Photo: - Mã 1.B (Tán Tam Giác) - 790.000 đ.
- Kích thước tham khảo 12 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 1.C (Tán Tam Giác) - 790.000 đ.
- Kích thước tham khảo 12 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 1.D (Tán Tam Giác) - 790.000 đ (Giá không gồm cặp thiên thần).
- Kích thước tham khảo 10 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp thiên thần giá 280.000 đ.Photo: - Mã 1.E (Tán Tam Giác) - 790.000 đ (giá không gồm cặp búp bê đất sét).
- Kích thước tham khảo 11 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp búp bê đất sét giá 280.000 đ.Photo: - Mã 1.F (Tán Tam Giác) - 520.000 đ.
- Kích thước tham khảo 9 x 7 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 1.G (Tán Tam Giác) - 1.100.000 đ (Giá không gồm cặp búp bê đất sét).
- Kích thước tham khảo 14 x 10 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements (hạt 5 ly).
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 1.H (Tán Tam Giác) - 910.000 đ (giá không gồm cặp búp bê đất sét).
- Kích thước tham khảo 12 x 9 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 1.I (Tán Tam Giác) - 520.000 đ.
- Kích thước tham khảo 10 x 7 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 1.J (Tán Tam Giác) - 790.000 đ.
- Kích thước tham khảo 11 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp gấu đất sét giá 190.000 đ, trái tim pha lê nhỏ giá 120.000 đ.Photo: - Mã 1.K (Tán Tam Giác) - 790.000đ.
- Kích thước tham khảo 11 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp búp bê giá 70.000 đ.Photo: - Mã 1.M (Tán Tam Giác) - 1.200.000đ.
- Kích thước tham khảo 13 x 9 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp búp bê xanh giá 280.000 đ.Photo: - Mã 1.N (Tán Tam Giác) -  1.550.000đ.
- Kích thước tham khảo 15 x 12 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements (loại 5mm).
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp búp bê là 280.000đ, hộp quà là 80k.Photo: - Mã 1.O (Tán Tam Giác) -  520.000 đ.
- Kích thước tham khảo 10 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 1.P (Tán Tam Giác) -  1.550.000đ.
- Kích thước tham khảo 16 x 11 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements 
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp búp bê là 280.000đ, cặp tim 240.000 đ.Photo: - Mã 1.Q (Tán Tam Giác) -  1.450.000đ.
- Kích thước tham khảo 15 x 10 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements 
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp búp bê và hộp quà 320.000đ.Photo: - Mẫu cây có thêm hộp đèn lung linh.
- Giá hộp đèn thông thường từ 100.000 đ đến 350.000 đ. Chi tiết liên hệ shop.Photo: - Mã 2.A (Thân cao, 3 nhánh) - 850.000 đ.
- Kích thước tham khảo 11 x 7 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 2.B (Thân cao, 3 nhánh) - 1.600.000 đ.
- Kích thước tham khảo 16 x 10 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 2.C (Thân cao, 3 nhánh) - 1.300.000 đ.
- Kích thước tham khảo 15 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 3.A (Tán tròn) - 355.000 đ.
- Kích thước tham khảo 8 x 5 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 3.B (Tán tròn 2 màu) - 355.000 đ.
- Kích thước tham khảo 8 x 5 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 3.C (Tán tròn 2 màu) - 520.000 đ.
- Kích thước tham khảo 9 x 6 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 3.D (Tán tròn 2 màu) - 520.000 đ.
- Kích thước tham khảo 9 x 6 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 4.A (Thân cao tầng) - 420.000 đ.
- Kích thước tham khảo 8 x 4 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mẫu cây có thêm hộp đèn lung linh.
- Giá hộp đèn thông thường từ 100.000 Đ đến 350.000 Đ. Chi tiết liên hệ shop.Photo: - Mã 4.B (Thân cao tầng) - 1.100.000 đ.
- Kích thước tham khảo 14 x 7 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp cừu giá 190.000 đ.Photo: - Mã 4.B (Thân cao tầng) - 1.100.000 đ.
- Kích thước tham khảo 14 x 7 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong lọ thủy tinh.Photo: - Mã 5.A (Thân đan bím) - 880.000 đ.
- Kích thước tham khảo 12 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp gấu giá 190.000 đ.Photo: - Mã 6.A (dáng trái tim) - 1.100.000 đ.
- Kích thước tham khảo 12 x 10 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp cừu giá 190.000 đ, trái tim pha lê giá 170.000đ.Photo: - Mã 6.B (dáng trái tim) - 1.450.000 đ.
- Kích thước tham khảo 14 x 12 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Bộ 2 trái tim pha lê vàng bạc giá 240.000 đ.Photo: - Mã 6.C (dáng trái tim) - 1.400.000 đ.
- Kích thước tham khảo 13 x 11 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Bộ 2 trái tim pha lê giá 240.000 đ.Photo: - Mã 6.D (dáng trái tim) - 1.600.000 đ.
- Kích thước tham khảo 13 x 12 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp thiên thần giá 280.000 đ.Photo: - Mã 7.A (Bonsai) - 1.100.000 đ.
- Kích thước tham khảo 12 x 10 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 7.B (Bonsai) - 2.200.000 đ(kèm 2 chú tiểu).
- Kích thước tham khảo 17 x 11 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements (hạt 5 ly).
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Lưu ý: không bao gồm đá thư phápPhoto: - Mã 8.A - 740.000 đ.
- Kích thước tham khảo của cây 9 x 6 cm, xe đạp 12 x 6 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Toàn bộ được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 8.A - 740.000 đ.
- Kích thước tham khảo của cây 9 x 6 cm, xe đạp 12 x 6 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Toàn bộ được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 8.B2 (Mother's Day) - 720.000đ.
- Kích thước tham khảo 10 x 9 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Trái tim pha lê giá 120.000 đ.Photo: - Mã 8B3 - Mother's Day - Giá 910.000đ.
- Kích thước tham khảo 13 x 10 cm
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Cặp búp bê mẹ con giá 320.000 đPhoto: - Mã 8B3 - Mother's Day - Giá 910.000 đ.
- Kích thước tham khảo 13 x 10 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Bộ 3 búp bê mẹ con giá 420.000 đ.Photo: - Mã 8.C1 (Halloween) - 650.000 đ.
- Kích thước tham khảo 10 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Bộ hình ma :Zombie la 190.000 đ, trái bí và đầu lâu đồng giá là 70.000đ.Photo: - Mã 8.C2 (Halloween) -  790.000 đ.
- Kích thước tham khảo 14 x 10 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Bộ hình ma :Zombie la 190.000 đ, trái bí là 70.000đ.Photo: - Mã 8.C3 (Halloween) -  550.000 đ .
- Kích thước tham khảo 12 x 10 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements.
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Bộ hình ma :Zombie la 190.000 đ, trái bí là 70.000đ, nhện là 250.000đ.Photo: - Mã 8.D1 (Noel) - 900.000 đ. 
- Kích thước tham khảo 13 x 8 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements
- Cây được đặt trong hộp mica trong
- Cặp người tuyết 190.000đPhoto: - Mã 8.D2 (Noel) - 1.520.000 đ. 
- Kích thước tham khảo 14 x 6 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements
- Cây được đặt trong hộp mica trong.
- Người tuyết là 95.000đ. Cặp gấu là 160.000đPhoto: - Mã 8.D3 (Noel) - 1.100.000 đ. 
- Kích thước tham khảo 14 x 6 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements
- Cây được đặt trong hộp mica trong
- Cặp  người tuyết là 190.000đPhoto: - Mã 8.E (Mai Tết) - 2.950.000 đ. 
- Kích thước tham khảo 18 x 14 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements (hạt 5 ly)
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: - Mã 8.F - 4.300.000 đ. 
- Kích thước tham khảo 25 x 17 cm.
- Sử dụng hạt pha lê Swarovski Elements (hạt 5 ly)
- Cây được đặt trong hộp mica trong.Photo: Bảng màu hạt pha lê Swarovski Elements