متن قشنگيه :

بگذار آدمها تا میتوانند " سنگ " باشند ؛

مهم این است که تو از نـژاد " چشمه ای " ؛

پس جاری باش
و اجازه نده سنگ ها مانع حرکت تو شوند ؛

آنها را با نوازشهایت ذره ذره خرد کن

و از روی آنها با لبخند عبور کن....!!!

بترس از کسی که مختصات تو را میداند....!!!
هندسه روحت را میشناسد
و میانبرهای دلت را بلد است
او بهتر از هر کسی میتواند
معادلات زندگیت را غلط حل کند
از ارتفاع دلت بالا برود
و قاعده حیاطت را بهم بریزد
دلت را بازیچه کند
و با یک لبخند ملیح بگوید :
متأسفم
او بلد است
کدام آجر شکسته را بیرون بکشد
تا دیوارت یکسره فرو بریزد
Wait while more posts are being loaded