Post is pinned.
Ĕmzēčɨn-Ĭŋlĭš trănskrĭpšɨn: Sălyɨtāšɨnz, ĕvrēbŭdē! Mī prēnōmɨn ĭz Mohamad Zachary, ɨnd Ī hăv ĭnĭšēātĭd ťĭs kɨmyʉnĭtē ɨv ĭntɚĭstĭŋĭs fɚ ĭndĭvĭǰʉɨlz hʉ är ɨrőzd bī lĭŋłĭstĭk kɨmyʉnĭkāšɨn, bōť făkčʉɨl ɨnd "mād-ŭp!" Ťɨ lĭŋłĭstĭk trănskrĭpšɨn Ī ăm yʉtlīzĭŋ ĭz sĭmɨlɚ tɨ stăndɚd Ĭŋlĭš, bɨt prăktĭsĭz sɨfĭstĭkātĭd Ĭŋlĭš łɚdz, ɨnd Ī łĭl yʉtlīz ťĭs lĭŋłĭstĭk trănskrĭpšɨn fɚ mōst ɨv ťɨ mĕsĭǰĭz ĭn ťĭs kɨmyʉnĭtē ɨv ĭntɚĭstĭŋĭs, łĭť ťɨ stăndɚd Ĭŋlĭš trănskrĭpšɨn.
Standard English transcription: Hello, everyone! My name is Mohamad Zachary, and I have made this community for people who are interested in languages, both real and made up! The linguistic transcription I am using [above] is similar to standard English, but uses more "sophisticated" words, and I will use this linguistic transcription for most of the posts on this community, with the standard English transcription.
Wait while more posts are being loaded