Post has attachment
Thanks for inviting friend !
Photo

Post has attachment
آخه منخوابم نمیاد چرا زورزوری میخواینمنو بخوابونید 
Photo

Post has attachment
زندگیدفتر ازخاطرهاست یک نفر دردل تاریکیها
یکه نفر دردل خاک هایکه نفرهم واسه خوشبختی ها
یک نفر همسفرسختی هاست
Photo
Wait while more posts are being loaded