دوستی کاریست طولانی چون اعتماد را باید ساخت.
ولی خیانت یک هوس است که در لحظه می توانی مرتکبش شوی
وتو با هوس رفتی
یعنی خو داری وعادت

انگشت هابه تنهایی ضعیف هستند.
وقتی قوی می شوندکه باهم فشرده وتبدیل به مشت می شوند.

دیواراعتمادت را چنان بلند،بلند،بلندکن که هیچ دزدی نتواند از ان بالا برود.

اینه دوست دارم چراکه هرروز میتوانم خوبی های دیگران را درتعغیرات خودم ببینم

ارزو یک ضرورت زندگی است،واجب است چراکه انسان رابرای رسیدن به ارزیش نیازمند بیرون از خودمی کند.
پس نه تنها ارزو بر جوانان عیب نیست بلکه برای همه نیاز است.
ادامه دارد.............

حسادت کن،
که چراتوکمتراز دیگران محبت می کنی!!!!!
Wait while more posts are being loaded