ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്!!!!!
പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ ചുവന്ന വൃത്തത്തിൽ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഫേസ്ബുക്കിലെ ലൈക്കിന് തുല്യമായ ചിഹ്നം ആണത്. പോസ്റ്റ് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ യാത്രാ ചിത്രങ്ങളും എഴുത്തും എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Makiyad kurishu mala
Photo

Post has attachment
Muthanga Forest

Post has attachment

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded