من مراجعت کردن شمارابه مابااطلاعات ( سلام ،متشکرم برای نوشتن پشت به من : Chief

حساب قدرمی دانم

من خوشحال هستم که شماراخبربدهم که ماهستیم خیلی نزدیک به روشن جریان صحت ،آن مهم

است که ماتمام اطلاعات راتائیدبکنیم که مطمئن بشویم که آن به صاحب اصلش مراجعت بکند

بنابراین من خواهم توانست که شمارادرخواست بکنم که ماراپائین اطلاعات را

فراهم بنماییدبه این ترتیب که به شمابابهبودروستاگم شده تان کمک بکنیم :

نام قبلی روستاگم شده تان چه چیزی بود؟

خدائیتانی ؟ AFWAR تان رابدانیم که به روستا Google به مااجازه بدهیداسم تاریخچه به علاوه

به هم وصل شده است

خدائیتانی گم کردید؟ AFWAR چراشمامارافوری ،تماس نگرفتیدموقعیکه شماروستا

بامنتظربودن برای پاسختان : ( .

!!!Powered by Pars Translator info@parstranslator.com

©1999-2016 Mabnasoft Corp.
All rights reserved

بهم اینو گفتن
Wait while more posts are being loaded