Post has attachment
در مورد زناکاران {{{ حتما بخون }}}

مى دانیم که اسلام با هر عاملى که موجب انحراف جنسى گردد مخالف است و به شدت با آن مبارزه مى کند:
نگاه کردن ، لخت شدن ، لباس زننده پوشیدن ، مطالب بدآموز مطرح کردن :
چه از طریق کتاب و چه از طریق فیلم و یا موسیقى ، ترانه و یا سرودهاى تحریک کننده .
در عین اینکه اسلام در مبارزه با مفاسد با علتها مخالفت مى کند، با پدیده هاى مفاسد هم مخالفت مى کند، یکى از مفاسد اجتماعى که اسلام از راههاى مختلف با آن به مخالفت برخاسته زنا ست .

عظمت مطلب از روایات زیر روشن
مى گردد :

رسول خدا (ص ) فرمود: 
وقتى زنا زیاد گردد مرگهاى ناگهانى فراوان شود.

در روایت دیگرى رسول خدا فرمود:
زنا پنج اثر دارد ،
آبرو را مى برد ،
فقر مى آورد،
عمر را کوتاه مى کند،
خدا را عصبانى مى سازد
و زناکار براى همیشه در جهنم مى ماند.

و در روایت دیگر از امام صادق (ع ) است که فرمود: 
زنا کار سه ضرر در دنیا دارد و سه ضرر در آخرت ...
در دنیا نور صورتش گرفته مى شود، فقیر مى گردد و عمرش کوتاه مى شود،
در آخرت خدا از دست او عصبانى مى شود، حسابش سخت است و در عذاب جهنم براى همیشه خواهد ماند.

امام صادق (ع ) فرمود: تجاوز به ناموس مردم موجب تجاوز به ناموس ‍ زناکار مى گردد.
از آنجا که در و دیوار و زمین از گواهان اعمال ما هستند؛ روز قیامت گواهى به کارهاى خوب و بد ما خواهند داد.
رسول خدا (ص ) فرمود:
 ناله اى که زمین براى انجام سه عمل مى کند نمونه ندارد:
خونى که بى جهت روى زمین ریخته شود، غسل جنابت از زنا و براى نماز صبح خواب ماندن .

در مورد عذاب زناکار همین بس که به فرموده رسول خدا(ص ):
روز قیامت ، خدا به سه دسته اعتناء نمى کند ، حرف نمى زند، تصفیه آنها را نمى پذیرد، و به آنها نگاه نمى کند و عذاب ابدى مخصوص آنهاست :
زناکار، پادشاه ستمگر و خود خواه مغرور.

این روایت شدت عذاب زناکاران را روشن مى سازد:
امیرالمؤ منین (ع ) فرمود:
روز قیامت بوى گندى مى وزد که همه مردم از آن ناراحت مى شوند و دماغ خود را مى گیرند، فریاد مى رسد: آیا مى دانید این بوئى که شما را آزار داد چه بود؟
مردم مى گویند: نفهمیدیم و خیلى ما را ناراحت کرد.
گفته مى شود: این بوى تعفن از پائین بدن زناکارانى است که توبه نکرده اند و از دنیا رفته اند، خدا آنان را لعنت کرده و شما هم آنان را لعنت کنید.تمام مردم با این فریاد: خدایا زناکاران را لعنت کن .
در روایت دیگرى فرمود:
بوى تعفن آنان تا 500 سال راه مى رود و مردم آزار مى کشند. (و خودشان هم پیش مردم شرمنده اند.)

رسول (خد(ص در روایت دیگرى فرمود:مهمترین گناهان در نزد خدا اینها هستند:
کشتن پیامبر، امام ،
خراب کردن کعبه (قبله مسلمانان )
و زنا. (توجه فرمودید که گناه زنا در ردیف کشتن پیامبر و امام (ع ) و خراب کردن خانه خدا (مکه ) است .

اسلام تنها عمل زناشوئى را زنا نمى داند بلکه مقدمه آنرا هم زنا مى داند و براى هر عضوى زنائى در نظر گرفته است : امام صادق و امام باقر (علیهما السلام ) فرمودند:
اعضاى بدن هم زنا مى کنند:زناى چشمها نگاه کردن است ، زناى دهان بوسیدن و زناى دستها بدن نامحرم را لمس کردن ، خواه این مقدمات به عمل زناشوئى برسد یا نرسد.
نه تنها اعضاى بدن در گناه زنا شریک هستند، بلکه واسطه اى که در زنا فعالیت مى کند در گناه زناکار سهیم است و امام صادق (ع ) فرمود: 
رسول خدا(ص ) واسطه گر را لعن نموده است .
ناگفته نماند که عمل جنسى با حیوان هم در حکم زنا است . این نکته قابل تذکر است که گاهى غیرت مرد به جائى مى رسد که حتى براى حفظ ناموس خود غیرت خروس را هم ندارد و خوک صفت همسر خود را براى دیگران مى برد که چنین فردى گناهش بیشتر از واسطه هاست . این فرد در روایات به عنوان دَیُوث معرفى شده است و این عذابها را دارد:
خدا در قیامت با او حرف نمى زند، به وى اعتناء نمى کند، مورد تصفیه قرار نمى گیرد، عذاب ابدى دارد
بوى بهشت که از 500 سال راه فاصله شنیده مى شود او نمى شنود و نماز آنها در دنیا قبول نمى گردد.

مهم :

در عین این عذاب ها خداوند راه توبه را باز گذاشته است و هر چه زودتر باید زن و مرد این چنینى توبه کنند و پس از توبه واقعى ، به تدریج روح ایمان به آنان باز مى گردد و روز قیامت در بهشت خواهند بود.
امام صادق (ع ) فرمود: 
در روز قیامت سه دسته آزادند تا حساب پایان یابد:
کسى که هیچگاه قصد زنا نکرده ، کسى که مال او به ربا (بهره ) مخلوط نشده و کسى که واسطه زنا و ربا نگردیده است .


منبع:
بلوغ و غریزه جنسی ، ص 145

Post has attachment
ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت

  دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت

  تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم

  یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت

  مولا ، شمار درد دلم بی نهایت است .

  تعداد درد من به خدا از رقم گذشت .
Photo
Wait while more posts are being loaded