Post has attachment
ابشارتاف درلرستان
افسوس که که هرچوپانی اسلحه دردست دارد ودرفصل غیرشکار همه پرندگان راریشه کن میکند
اکنون دراینمنطقه پرنده ای پرنمیزند واب نمیخورد
Photo

همه چیز درایران رانتخواری وتبعیض امیز است یکی اولویت درورودبه دانشگاه برای فرزندان جانبازان اسیران وکارمندان کشته شده حین ماموریت است چرا کارمندی که درحال انجام وظیفه بوده وکشته شده حقوق ومزایای مادی انرا میگیرند بایدفرزندش امتیاز ورودبه دانشگاه انهم دررشته پزشکی ومهندسی داشته درصورتی که نه هوش وحافظه کافی دارد وجای یک فرد باهوش رامیگیرد درواقع این کار حذف نابغه هاست ورشد بیسوادی ومدرک گرایی علم ودانش امتیازپذیر نیست این همه دکتر ومهندس بیسواد و بدون نوع اوری نتیجه امتیازدادن ناعاقلانه است ماقبول داریم که ازنظرمالی باید این خانوادها تامین شوند اما امتیاز دادن در علم واستخدام تبعیض اشکار است

Post has attachment
Photo
Photo
۱۳۹۶/۶/۲۹
2 Photos - View album

Post has attachment
طیعت واتش چه زیباست
Photo

اروز درخرم اباد لرستان دراثر تصادف ونبود پل هوایی درشهر‌سه نفر کشته شدن

اگردولت هزینه شش ماه درسوریه را صرف گردغبارکند همه چیز درست میشود
جنگل بلوط درزاگرس درحال خشک شدن است ویکی ازعلل گردوغباراست

سرطان
درایران بعلت استفاده بی رویه از سم وانواع مواد شیمیایی برای رشد سریع گیاه وانواع علف کشها باعث ایجادسرطان شده و اداره کشاورزی کوچکترین نظارتی برسم فروشیها ندارد

دستاورددولت روحانی مهار تورم ،ارتباط بادنیا وبرجام ورفع تحریم اگر روحانی نبود حالا مردم نان هم نداشتند ودرفقروفلاکت زندگی میکردند اقایان یادتان رفته که قرص استامینوفن ، هم پیدا نمی شد حالا ور بزنید

حکومت مال مردم است وبارای خود انرا به یک نفر واگذارمیکنند امام علی کسی بود که بارای مستقیم مردم برگزیده شد اسلام با دموکراسی تضادندارد اما عده ای برای منافع خود انرا مخالف اسلام میدانند

شرایط جسمی دراستخدام اموزش وپرورش واقعا شرم اور وانحطاط فرهنگی است شرایط ۱ـنقص عضو نداشته ۲ـ زیبا باشد ۳ـبلندقد باشد ۴ـ چاق نباشد
Wait while more posts are being loaded