Post has attachment
శ్రీ రమ్యంబుగ శ్రీ గిరి యాత్రకు| కూరిమి సతితో కూడి నడచితిని

పల్లెలు పురములు పట్టణంబులు। పేటలు దాటితి అడవులు కొండలు అన్నీ దాటిది

కంటిని శ్రీగిరి కన్నులనిండా। వింటిని మహిమలు వీనుల నిండా

ఆ మహిమలు నేనేమని చెప్పదు| ఈ మహిలోపల ఎన్నడు చూడము

ధారుణి లోపల అధౌతాచల మది। మేరునికంటెను మిక్కుటమైనది

బ్రహ్మనిర్మల బహి శృంగంబులు। నిర్మలమగు మాణిక్య కూటములు

కోటలు కొమ్మలు గోపురంబులు। తెరపిలేని బహుదేవాలయములు

పుణ్యస్థలంబులు పుణ్యవనంబులు। వాటమైన పూదోటలు మిక్కిలి

మాటలు నేర్చిన మంచి మృగంబులు। కామధేనువులు కల్పవృక్షములు

క్షేమ కరంబగు చింతామణులు। అమృత గుండంబులు

కడు నైష్ఠికమును కలిగిన విప్రులు। విడువక శంభుని వేడెడి రాజులు

సంతత లింగార్చన గల శైవులు| శాంతులైన వేదాంతులు సిద్ధులు

ఘన ఘన మ్రోగేటి ఘంటనాదములు। విజయ ఘోషయగు శంఖనాదములు

వీర శైవులు వీరాంగంబులు। సాధు బృందములు కామిత భక్తులు అగరు ధూపములు

జపములు చేసేటి జంగమోత్తములు। తపములు చేసెటి తాపసోత్తములు

ప్రమధులు భక్తులు శైవ గణంబులు। గట్టిగ ఇది భూకైలాశం అని

తప్పిపోక పాతాళ గంగలో। తెప్పున తేలుచు తీర్థంబాడుచూ

చెలగుచు మడి వస్త్రంబులు కట్టితి। అనువుగా నుదుట విభూతి ధరిస్తిని

పొదుపుగ మెడ రుద్రాక్షలు దాల్చితి

గురు కటాక్షమును గోప్యము చేసితి। గురు మంత్రంబును జపమును చేసితి

అకలంకుడనై ఆశ జయస్తిని

శివ పంచాక్షరి మనసున నిలిపితి। శివ తత్వము పరిశీలన చేసితి

పంచేంద్రియంబులు పదిలము చేసితి। పంచముద్రలభ్యాసము చేసితి

అంతర్ముఖుడనైతిని। నాద బ్రహ్మనాదము వింటిని! లోపల తుమ్మెద నాదము వింటిని

వెలుగులకెల్లా వెలుగై వెలెగెడు। ఆ లోపల దీపము కంటిని

ఇవాళ చంద్రుండావల సూర్యుడు। కలిగిన స్థావరమైన నిదానము కంటిని

కంటికి ఇంపగు పండు వెన్నెల। విరిసిన షట్క మలంబులు షష్ఠలంబులు

పిండాండములో బ్రహ్మాండము కంటిని

అంతట అక్కడ చెంగల్వ కొలనులో। ఆడుచున్న రాచంసను పట్టితి

చాల వేయి స్తంభాల మేడలో। బాలిక కూడుకు కేళి సలిపితిని

మల్లిఖార్జునిని మదిలో దలచితి। ముందర బృంగికి మ్రొక్కి వేడితిని

నం దికేశ్వరుని నమ్మిభజింతిని। చండీశ్వరునకు దండం పెట్టితి

మళ్లీ మళ్లీ మహిమను పొగడుచు। పెళ్ళారయ్యకు ప్రియముగా మ్రొక్కితి

ద్వార పాలకుల దర్శన మాయను। ద్వార మందు రతనాల గద్దెపై

చూచితి నెవ్వరు చూడని లింగం। చూచితి కేవల సుందర లింగం

నిరుపద్రవమగు నిశ్చల లింగం। ఆది తేజమగు ఐక్య లింగం

రాజితమైన విరాజిత లింగం। పూజనీయమగు పురాణలింగం

లింగము గనుకొని లింగ దేహినై। లింగాంగులతో లింగ నిర్గుణ సంగతి కంటిని

లింగ మందు మదిలీనము చేసితి। జీవన్ముక్తుడనైతిని

అంక మందు భ్రమరాంబిక ఉండగ। మల్లిఖార్జునిని కోరి పూజింతిని

దీపము పెట్టితి దివ్యదేహునకు। ధూపము వేసితి ధూర్జటి కప్పుడు

తుమ్మిపూలతో పూజిస్తిని। కమ్మని నైవేద్యము పెట్టితి

సాగిలి మ్రొక్కితి సర్వేశ్వరునకు। జయ జయ జయ జయ జంగా మరాయ

అది దేవుడవు ఆత్మ శరణ్య। దయ తప్పక ధవళ శరీర। భయము బాపు మీభక్త నిదాన

ఎన్ని జన్మములు ఎత్తిన వాడను। నిన్ను తలంపక నీచుడనైతిని

ఎన్నడు ఏ విధమేరుగని వాడను। దుష్ట మానసుడ గౌరీ రమణ

తామస గుణములు తగులాటంబులు। నియమము తప్పిన నీచవర్తనుడ। నిత్య దరిద్రుడ

అత్యాశయుడను అజ్ఞాన పశువును। చేయరాని దుశ్చేష్టలు చేసితి। బాయరాని మీ భక్తుల బాసితి

సంసారంబను సంకెళ్ళలో। హింస పెట్టమిక ఏలుము తండ్రి

ముల్లోకంబులు ముంచెడి గంగను। సలలితముగ జడ దరియిస్తివి

గొప్పచేసి నిను కొలిచిన భంటును। తప్పక చంద్రుని తల దరియిస్తివి

విన్నుని చేతను కన్ను పూజగొని। సన్నుతి కెక్కిన చక్ర మిచ్చితివి

ఆనక శైల కుమారిక కోరిన। సగము శరీరము యిస్తివి

మూడు లోకముల ముఖ్యము నీవే। మూడు మూర్తులకు మూలము నీవే

దాతవు నీవే। భ్రాతవు నీవే। తల్లివి నీవే। తండ్రివి నీవే। బ్రహ్మము నీవే। సర్వము నీవే

పాల ముంచుమిక నీట ముంచుమి। పాల బడితనో ఫాలలోచన

అనుచు ప్రణతుల నిడుచు ఇది చదివిన వారికి॥

ఫలశ్రుతి:

కాలువలు త్రవ్వించి గన్నెర్లు వేసి। పూలు కోసి శివునకు పూజించిన ఫలము
గంగి గోవులు తెచ్చి ప్రేమతో సాకి। పాలు తీసి అభిషేకము చేసిన ఫలము
ఆకలితో నున్న అన్నార్తులకును। కమ్మని భోజనం బిచ్చిన ఫలము
భీతితో నున్నట్టి కడు దీనులకును। శరణిచ్చి రక్షించు విశేష ఫలము
అంతకన్నా ఫలము అధిక మయ్యుండు.

తరతరాలుగా నోటి పాటగా వస్తున్నది. (పూజ్య గురువుల శివ మహాపురణం ప్రవచనం నుంచి)
Photo

Post has attachment
కరు కూరే కిరి.. కిరి ...

Post has attachment
Good morning...
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Good morning
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
* కాసేపు ఆగి నెమ్మదిగా చదవండి మిత్రులారా*

✳🕉✳ ఓ నాలుగు మంచి మాటలు ✳🕉

ఒకరిని బాధపెట్టడం నీటిలో రాయిని వేసినంత సులువు. కానీ వారిని తిరిగి మామూలు స్థితికి తీసుకరావడం నీటిలోంచి ఆ రాయిని వెతికి తీసుకొచ్చేంత కష్టం. అందుకే ఎవరిని బాధపెట్టకుండా ఉందాం.

"మౌనం" - "మనస్సు"ని శుద్ధి చేస్తుంది.
"స్నానం" "దేహాన్ని" శుద్ధి చేస్తుంది.
"ధ్యానం" - "బుద్ది"ని శుద్ధి చేస్తుంది.
"ప్రార్థన"- "ఆత్మ"ను శుద్ధి చేస్తుంది.
"దానం" - "సంపాదన"ను శుద్ధి చేస్తుంది. "ఉపవాసం"- "ఆరోగ్యాన్నీ" శుద్ది చేస్తుంది.
"క్షమాపణ" - "సంబంధాల"ను శుద్ది చేస్తుంది.

ఎవరితో అయినా సరే ఎంత వరకు ఉండాలో అంత వరకే ఉండాలి. అందరూ మనవాళ్ళే అని వాళ్ళమంచి కోసం ఏదైనా మంచి మాట చెబితే వాళ్ళ దృష్టిలో మనం చెడ్డ వాళ్ళం అవుతాం జాగ్రత్త.

నీ గురించి పదిమంది గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే ముందు నీవు వందమంది గొప్పవాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి.

సత్యం వైపు నీవుండాలనుకుంటే ఒంటరిగా మహావృక్షంలా నిలబడడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఒకవేళ పడిపోవాల్సివస్తే మళ్ళీ మొలకెత్తడానికి విత్తనంలాగా పడిపోవాలి.

జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. చాలానే చూడాల్సివస్తుంది. వాటన్నింటినీ ఎదుర్కొనే "ధైర్యం" ఉన్నప్పుడే జీవితం అర్ధవంతంగా ఉంటుంది. ఏ క్షణంలో అయితే మన పట్ల మనం నమ్మకాన్ని కోల్పోతామో ఆ క్షణం నుండే మనం చచ్చిన శవంతో సమానం.

కరుగుతున్న కాలానికీ, జరుగుతున్న సమయానికీ, అంతరించే వయసుకీ మిగలిపోయే జ్ఞాపకమే - "మంచితనం". అదే మనకు "ఆభరణం"...

"అదృష్టం" అంటే ధనం వస్తువులు ఉండడమే మాత్రమే కాదు,
- చేతినిండా పని ...
- కడుపునిండా తిండి..
- కంటినిండా నిద్ర...
- అవసరానికి ఆదుకునే
ఆప్తులను
కలిగి ఉండడమే అసలైన "అదృష్టం".

మనల్ని అర్ధం చేసుకుంటే గుండెల్లో గుడి కట్టినా తప్పులేదు. కానీ మనకే విలువ లేనిచోట ఎదుటి వ్యక్తి గురించి ఎంత ఆలోచించినా వ్యర్ధమే.

మనిషిలో "అహం" తగ్గిన రోజు "ఆప్యాయత" అంటే అర్ధం అవుతుంది. "గర్వం" పోయిన రోజు ఎదుటివారిని ఎలా "గౌరవించాలో" తెలుస్తుంది. "నేనే", "నాకేంటి !" అనుకుంటే చివరకు ఒక్కడిగానే ఉండాల్సివస్తుంది. "గౌరవమర్యాదలు" ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ అందరితో కలిసి ఆనందంగా జీవించడమే "మంచి జీవితం".

నిరంతరం వెలిగే సూర్యూణ్ణి చూసి "చీకటి" భయపడుతుంది. అలాగే నిత్యం కష్టపడే మనిషిని చూసి "ఓటమి" భయపడుతుంది.

ఇతరులు ఎలా ఉన్నారో అలా ఉండాలని భావించకు. నీకంటూ ఒక "విలువ" ఉందని తెలుసుకో. అలాగే నీకన్నా తక్కువ స్థాయి వారిని చూసి ఆనందపడకు. పై స్థాయి వారిని చూసి లక్ష్యమేర్పరచుకో.

నీవు ఈ ప్రపంచానికి అర్ధం కాకపోయినా బ్రతికేయవచ్చు. కానీ నీకు నువ్వే అర్ధం కాకపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా బ్రతకలేవు.

జీవితంలో "సంపాదన" పెరిగితే ధనవంతుడివి అవుతావు. "వయస్సు" పెరిగితే ముసలివాడివి అవుతావు. కానీ నీలో "మంచితనం" పెంచుకుంటే మంచి మనిషిగా కలకాలం మిగులుతావు.

🕉 మంచి మనసుకునాలుగు మంచి మాటలు 🕉

* * అందరికీ షేర్ చేయండి * * *

*శ్రీశ్రీశ్రీ భవాని సమేత జ్ఞానలింగేశ్వరస్వామి క్షేత్రం *
చివ్వెంల శివాలయం ( చివ్వెంల )
* దర్శించండి తరించండి *
http://fb.com/chivvemlashivalayam
http://gmail.com/chivvemlashivalayam
http://youtube.com/chivvemlashivalayamvideos
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded