ته خاکریز
هر کس می خواست او را پیدا کند، می رفت ته خاکریز.
جبهه که آمد، گفتند امدادگر بشود.
هر کس می افتاد داد می زد: " امدادگر ...! امدادگر ..."
اگر هم خودش نمی توانست دیگرانی که اطرافش بودند داد می زدند:
" امدادگر ...! امدادگر ..."
خمپاره منفجر شد؛ او که افتاد دیگران نمی دانستند چه کسی را صدا بزنند. ولی خودش گفت:
یا زهرا ...! یا زهرا ...!
Wait while more posts are being loaded