Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
องค์พรพปฐมเจดีย์
PhotoPhotoPhoto
29/8/60
3 Photos - View album

Post has shared content

Post has attachment
อริยะสัจจะ...4...ประการ..ความทุกข์บนโลกมนุษย์ต้องใช้ฝึกสมาธิเอาชนะมัน..ิ
Photo

Post has shared content

Post has shared content
ผู้เห็นธรรม ย่อมเห็นเรา
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าแม้ว่าภิกษุจับชายสังฆาฏิตามหลัง ย่างเท้าตามทุกก้าว แต่เธอมีความละโมภ มีความติดใจแรงกล้าในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดำริแห่งใจอันเป็นโทษ ลืมสติ ไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด ไม่สำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ภิกษุนั้น ก็ยังอยู่ไกลเราโดยแท้ และ เราก็อยู่ไกลภิกษุนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร?
เพราะภิกษุนั้นไม่เห็นธรรม ผู้ไม่เห็นธรรม ย่อมไม่เห็นเรา,
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าแม้ว่าภิกษุนั้น อยู่ไกลตั้งร้อยโยชน์ แต่เธอไม่มีความละโมภ ไม่มีความติดใจแรงกล้าในกามทั้งหลาย มีจิตไม่พยาบาท มีความดำริแห่งใจอันไม่เป็นโทษ มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว สำรวมอินทรีย์
ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า อยู่ใกล้เราโดยแท้ และเราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร?
เพราะภิกษุนั้นเห็นธรรม ผู้เห็นธรรม ย่อมเห็นเรา,
- อิติวุตตก ๒๕/๓๐๐

ขอบคุณข้อมูลและบทความจากเพจ
ธรรมะ พระรัตนตรัย
Photo

Post has attachment
ขอทำบุญทำทานตามสภาพพอมีพอกิน.นะค่ะ
Photo
Wait while more posts are being loaded