Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
اي توبہ ام شڪستہ از تو ڪجا گريزم
اي در دلم نشستہ از تو ڪجا گريزم

اي نور هر دو ديدہ بي تو چگونہ بينم
وي گردنم ببستہ از تو ڪجا گريزم

اي شش جهت ز نورت چون آينہ ست شش رو
وي روي تو خجستہ از تو ڪجا گريزم

دل بود از تو خستہ جان بود از تو رستہ
جان نيز گشت خستہ از تو ڪجا گريزم

گر بندم اين بصر را
ور بسڪلم نظر را
از دل نہ اي گسستہ
از تو ڪجا گريزم...
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded