المنطق هل هو علم ام لا ؟(فیها قولان)
مرجع نزاع به این است که آیا منطق از معقولات ثانویه است یا از معقولات اولیه !
معقولات اولیه : به حقائق کلیه گفته میشود ، که خود بدون نیاز به دانستن مفاهیم دیگر تصور میشود مانند مفهوم انسان . سیاهی . سفیدی .
(نظریه ی که منطق علم نیست میگویند قواعد منطق یک سری حقائق اولیه که برای رسیدن به معقولات ثانویه (علوم) استفاده میشود .)

معقولات ثانویه : مفاهیمی است که به معقولات اولیه عارض میشود . فلذا پس از داشتن معقولات اولی میتوانیم معقولات ثانوی را تصور کنیم . مانند کلی بودن مفهوم انسان . ..*
(صاحبان نظریه ی که منطق علم هست : میگویند منطق از معقولات ثانویه به اصطلاح منطقیّ آن است . زیرا قواعد منطق بدیهی نیستند ! موضوعات علم منطق مفهومهائی است از نوع معقولات ثانویه که جای عروض و اتصافش تنها در ذهن است .) 1
____________________________

*به عبارت دیگر از معقولات اولیه و ثانویه تعبیر به : (یافته های ذهنی نخستین و پیشین )که در برابر آن (یافته های ذهنی پسین) میتوان کرد. که مقعولات ثانویه همان یافته های ذهنی پسین که عارض بر معقولات اولی است می باشد .
1 برای توضیح بیشتر به جوهر النضید از علامه حلی رحمه الله . همراه با حاشیه ی محسن بیدار فر مراجعه کنید .
البته معقولات اولیه و ثانویه از نگاه متاخرین و متقدمین علماء منطق است . که اینجا نظر متاخرین را بنده گفتم . دیگر اینکه معقولات ثانویه در اصطلاح مناطقه و فلاسفه مختلف است ... .
Wait while more posts are being loaded