Post has shared content
QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN- NAM THIÊN TỨ BẤT TỬ
光明修德经文 --- 南天四不死
Bộ kinh Tứ bất tử. Ngọn đèn cực sáng tỏ.
Chiếu diệu khắp Càn Khôn. Cứu bệnh đoạn trừ ôn
Giải oan nghiệp giải kết. Trì Kinh cảm Ngọc quyết
Tứ bất tử lâm đàn . Châu phê ngọn bút vàng
Danh liệt ghi Tiên tịch. Đỏ ối vừng Hồng nhật
Vừa rạng hé non đông. Nhà cửa ngày hưng long
Cháu con ngày thịnh vượng. Trì kinh Phúc vô lượng
Trì Kinh Phúc hà sa. Tứ bất tử nước nhà.
Vô cùng Huyền diệu diệu. Vô cùng hiển Linh thông
Muôn vạn Pháp Thần thông. Vang động khắp Thế giới.

NAM THIÊN BẤT TỬ TẢN VIÊN QUỐC CHÚA giáng
Nhất tâm bái thỉnh
Cung duy
Viên sơn Chính khí. Tản lĩnh Cao xung
Thần thông bất nhị. Diệu Pháp vô cùng
Bách bào thế trưởng. Cửu nhận Thiên cung
Đồng lai tiếp dẫn. Tán trợ nan cùng
Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ
Chí tâm triều lễ : Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần lễ 3 lễ
Thi
Tản Viên cảnh đẹp sắc thêm tươi.
Mây tía phủ che Sáng tỏ ngời
Núi lượn quanh co Rồng uốn khúc
Non cao chót vót Hổ dương oai.
Vo ve gió thổi Vang ầm đất.
Lóng lánh nước trong Sóng gợn Trời.
Bát ngát mênh mông Trùng điệp điệp.
Non Tiên cảnh Phật Tuyệt Trần ai.

Mây năm sắc Tàn vàng Tán tía
Tản Viên Sơn Địa thế Uy hùng.
Ba tầng núi Thắt cổ bồng
Ngất Trời chót vót Muôn trùng núi cao.
Rồng uốn khúc Như nhào lộn múa.
Nhe vuốt nanh Hổ chúa Oai hùng.
Vốn xưa dòng dõi Lạc Hồng.
Có sao Thái Bạch gậy Thần truyền ban.
Tu đắc đạo Di san Đảo hải
Phép Thần Thông cải Tử hồi Sinh.
Có phen biến hiện Chân hình
Non xanh Nước biếc Mặc tình ngao du
Hiện mây Rồng phủ che năm sắc
Cung Điện đài Lầu các Nguy nga.
Anh Linh dậy khắp gần xa.
Bách Thần cung phục. Thiên ma lai hàng
Vâng lệnh trên Sổ Vàng biên chép.
Quyền Tử Sinh một nét bút ghi.
Thấy Đời Mạt Pháp đen sì
Giáng Linh tu Đức Ân thùy vạn dân
Muốn ai nấy Tòng tân Cải quá
Quy Quang minh Đại xá tội khiên.
Bút son Quyển Ngọc chép biên
Bảng vàng choi chói Ở trên Thiên đường
Ta vâng lệnh Nguyên Dương chiếu chỉ.
Đức Phu Lê Vô Thủy Thiên Tôn
Sinh Thiên. Sinh Địa. Sinh Nhân.
Sinh Phật. Sinh Thánh. Sinh Thần. Sinh Tiên
Phép Thần thông Vô biên Vô lượng
Thật chí cao Vô Thượng Tối Tôn.
Linh quang ứng giáng một chương
Bảo ban kẻ Thế tỏ tường Căn nguyên.
Xem lá Sớ Chư Tiên trình đệ
Lên ba tòa Ngọc Bệ Vua Cha
Lòng người ô uế xấu xa
Oan sâu tựa Bể. Tội đà như Non.
Nào những kẻ Vàng chôn Bạc tích
Nào những người Của vét Tiền vơ.
Lòng tham Không bến Không bờ.
Mũi kim chẳng lọt. Sợi tơ chẳng xầy.
Cuộc dâu bể Vơi đầy Biến đổi.
Cái trò đời Mây nổi Chớp lòe.
Khuyên ai chọn Đạo tu tề
Đừng cho Bạc trắng Đen sì Lòng son.
Nếu muốn được Vuông tròn Qủa Phúc.
Nghe lời ta Tích đức Tu nhân.
Thương người tựa thể Thương thân.
Của kho thóc đụn Đem phân phát liền.
Cho vơi bớt Sông phiền Bể khổ.
Tấm lòng nhân. Muôn thuở còn ghi.
Nào là mấy kẻ Ngu si
Chẳng phân Ngọc đá. Chẳng chia Thau Vàng.
Ngơ ngẩn giữa Đêm trường Khuya khoắt
Giấc mộng Hồn phảng phất Say mê
Đường ngang Ngõ tắt Đi về
Tanh hôi Địa ngục. Đen sì Âm cung
Rủ nhau tới cho đông cho đúc
Lũ ma chơi chui rúc bụi tre
Thiên Đàng sao chẳng tìm về
Tây phương cảnh Phật Liên Trì vắng tanh
Nào mấy kẻ Yêu tinh Qủy quái
Bầy lắm trò mà dối hại đời
Nói năng miệng lưỡi rông dài.
Chẳng coi Phép Nước Luật Trời ra chi.
Nay phù phép Mai thì bùa dấu.
Nào oan gia Nghiệp báo Tiền duyên
Cho người Hao của Tốn tiền
Tan nhà nát cửa Đảo điên trăm bề.
Nào mấy kẻ gièm chê Chỉ trích
Cho những người Đạo đức Ngu khờ
Ở Đời sao chẳng tranh đua
Khôn ăn Dại thiệt. Được thua tự người
Chẳng có Đất có Trời chi cả
Toàn những câu dối giả Gạt lừa.
Lắm người Xiểm nịnh A dua
Khó bỏ thân thích. Giàu vơ Họ hàng
Lại có kẻ Mơ màng Phẩm tước
Của mồ hôi Chẳng tiếc Chẳng thương
Anh em máu mủ Thịt xương
Sa cơ Lỡ bước Chẳng thương giúp cùng
Lại lắm kẻ trong lòng độc ác
Mà mặt ngoài Bồ Tát từ bi
Lắm người Cậy thế Cậy uy
Hiếp kẻ góa bụa Cô nhi yếu hèn.
Ngọn Bút Thần khôn đem tả xiết.
Biết bao loài Rắn Rết Sâu trùng
Sáu Căn. Tám Thức mê cuồng
Mười chiền Chín kết Buộc ràng lấy thân.
Màng Vô Minh che ngăn khuất lấp
Tấm lòng châu Bùn Đất gợn đen
Mịt mù Tăm tối như đêm
Xét đời Mạt Pháp càng thêm ngán lòng
Con sông mê Muôn trùng Sóng vỗ
Biết bao người Sa ngã đắm chìm
Ai ơi ! Mở mắt Ngắm nhìn
Gió cuồng trăm trận Muôn nghìn Bão giông
Nước bể khổ Mênh mông tràn khắp
Thật chứa chan Mỗi lúc một nhiều.
Lửa phiền Nung nấu Rang thiêu
Cháy da Xém mặt Trăm chiều đau thương
Đức Thượng Đế Nguyên Dương Vô Thủy
Thương chúng sinh Tựa thể đàn con
Phóng ra Muôn đạo Hào quang
Sáng soi Khắp cõi Nhân gian xa gần
Khai tu Đức nhất Chân Diệu đạo
Giáng Quang Minh bảo hiệu Chí Tôn
Bao nhiêu Khí độc tiêu tan
Giải sầu giải muộn Giải oan giải thù
Giải tai ách Tiêu trừ bệnh tật
Giải Trần duyên Lục tặc Tam bành
Soi lòng Sáng tỏ Trăng thanh
Bốn chữ Nhật Nguyệt Quang Minh tỏ tường.
Thật Linh ứng Uy cường Hiển hách
Đạo Quang Minh Tu Đức nhiệm mầu.
Ba nghìn Thế giới đâu đâu
Đeo hiệu Minh kính Nguyện cầu Sám văn.
Tôn phụng thờ Tâm vi Chúa Tể
Coi thân người Tựa thể thân ta
Đồng tôn Phật Mẹ. Giời Cha
Anh em quý mến Thuận hòa yêu thương
Tức hiện cảnh Thiên Đường Cực Lạc
Khắp bốn phương Nhã nhạc âu ca
Lung linh Tuyết điểm Nõn nà
Một vườn Xuân sắc Trăm hoa Ngạt ngào.
Nào Hòe Quế Bích đào Lan Cúc
Nào Bách Tùng tươi tốt rườm rà
Vô biên Phúc đẳng Hà sa
Quang Minh Nhật Nguyệt Tinh hoa tỏ ngời.
Thật quí báu Đời đời Tôn trọng
Khắp Hư Không Đức rộng Chở che.
Độ người thoát khỏi Sông Mê
Công bằng Nhân ái Từ bi Vô cùng.

Chí tâm triều lễ : Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần lễ 3 lễ
Chí tâm Sám lễ : Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần lễ 3 lễ
Chí tâm Tạ lễ : Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần lễ 3 lễ

QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN 光明修德经文
TẢN VIÊN THÁNH TỔ PHẨM
Năm sắc mây lành đỏ ối vàng
Nay mừng Thánh Chúa giáng Nam bang
Gươm Thiêng trảm diệt loài tà quỷ
Phép Báu trục khu lũ bạo tàn
Thánh Đức tưới nhuần trong Bốn bể
Thần Uy vang động Khắp muôn phương
Cha hiền Con hiếu Nhà hưng thịnh
Vua kính Tôi trung Nước phú cường.

Chí tâm triều lễ : Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần lễ 3 lễ

Uy Linh lẫm liệt Khắp chín Châu
Hiển ứng Nhiệm mầu Vang bốn Bể
Đức Từ bi Cứu dân Độ Thế
Phép Thần Thông cải tử Hồi Sinh
Đại bi nguyện Tối Thánh Tối Linh
Bất dịch di Bất Sinh Bất Diệt
Soi thiện ác Chính tà Rõ rệt
Một cán cân Chính trực Vô tư.
Núi Tản Viên năm sắc mây che
Đầm Hải Hạc muôn trùng Sóng vỗ
Đức Thánh Tổ An Nam Quốc Chúa
Thương muôn loài Cõi Thế tối tăm
Khai Quang Minh Tu Đức Đạo Tâm
Cứu vớt kẻ Trầm luân Đắm đuối
Chùa Tiên Kiều muôn đời Hương khói
Khắp ba ngàn Thế giới Bái triều
Ngắm cảnh sắc lòng những mến yêu

Ngày đản nhật Đức Diêu Trì đọc :
Non bồng đảo Mĩ miều Tươi đẹp
Năm…Tháng Bảy ngày Mười tám Cát nhật
Chính là ngày Đản nhật Đức Diêu Trì.

Ngày mở hội Chúa Tiên thì đọc :
Non bồng đảo Mĩ miều Tươi đẹp
Tháng Bảy ngày Mồng mười Cát nhật
Ngày đầu tiên mở hội Tiên Kiều.

Nếu có Đàn Quy thì đọc :
Non bồng đảo Mĩ miều Tươi đẹp
Tháng… Ngày… Cát Nhật
Đạo Quang minh Thiết lập Đàn quy.

Nếu đi lễ Hành hương hoặc Lễ Trình thì đọc :
Non bồng đảo Mĩ miều Tươi đẹp
Tháng… Ngày… Cát Nhật
Trước Tòa Vàng lẫm liệt Uy nghi
Lũ chúng con Tay chắp Chân quỳ
Đến bái yết Tâu trình Thánh Tổ
Nguyện Đạo Tâm mỗi ngày sáng tỏ.
Bốn phương Trời Sĩ Tử Quy y
Nguyện chúng con Trí tuệ Quang huy
Tròn Đạo quả Liên Trì dự hội.
Lũ chúng con Đức nhuần Ơn gội
Nguyện cháu con chồng vợ vuông tròn.
Nguyện họ hàng Thân thích Xa gần
Nhà nhà được Của bền Người thịnh
Ai ai cũng Tu Tâm Tu Tính
Ai ai cũng Chí Kính Chí Thành.
Ai ai cũng Nhân đức Hiền lành
Ai ai cũng Trung Trinh Tiết Nghĩa
Tựa Vừng Hồng non Đông vừa hé
Ánh Hào Quang biến chiếu Tây Đông
Tựa đầu non Cây Bách Cây Tùng
Xanh tươi đẹp Vui mừng Reo múa.
Chúng con nguyện Dân cường Quốc phú
Nguyện Bốn Phương mưa gió Thuận hòa
Chẳng đao binh Thủy hỏa Can qua.
Chẳng bệnh tật Thiên tai Địa kiếp
Lũ chúng con Dập đầu Bái yết
Đội mông ân Đại Đức Từ bi
Thương chúng con u ám Si mê.
Đệ Sớ tâu Dao Chi Vô Cực
Sách có chữ : Cầu chi Tất ứng.
Lại có câu : Cảm Tất Hữu Thông
Cho chúng con nguyện được tòng tâm
Đức Thánh Tổ ân thâm Hà Hải

Chí tâm triều lễ : Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần lễ 3 lễ
CA
Cầm cân Tạo hóa Xét ngay gian
Bút Ngọc châu phê Quyển Sổ Vàng
Khiếp quỷ Kinh Thần oai Lẫm liệt
Thần Thông Đệ Nhất tiềng đồn vang.

Chí tâm triều lễ : Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3lần lễ 3 lễ

Ta nay Thánh Tổ Nam Thiên
Sổ sinh Sổ tử Chép biên Rõ ràng.
Uy Linh vang động Nhân hoàn
Thần Thông đệ nhất Tòa Vàng ngôi cao
Thấy đời đen tối tanh hôi
Ruột đau chín khúc Lệ rơi đôi hàng
Cho nên chẳng quản gian nan
Thương đời Mạt Pháp Nhân hoàn Hiện thân.
Dạo chơi Khắp hết Cõi trần
Thuyền từ Vớt kẻ Trầm luân lạc loài.
Khâm tuân Chiếu chỉ Như Lai
Ba tòa Thượng Đế cung Giời Chí Tôn.
Khai ra Tu Đức Minh quang
Đạo Tâm Linh Ứng đồn vang Cõi Trần.
Móc mưa Rẩy tưới Xa gần
Cây khô nẩy lộc Hoa Xuân nõn nà.
Bốn phương Trai gái Trẻ già
Quy y Tu đức Hằng hà Âm công.
Tu thân Tu tính Tu Tâm
Làm duyên Làm Phúc Làm Nhân Làm lành.
Châu phê Bút Ngọc Đế Đình
Ban cho Phú quý Khang ninh Thọ trường.
Con hiền Cháu thảo Vẻ vang.
Long lanh Qủa Ngọc Hoa Vàng tốt tươi.
Hương thơm tỏa khắp Cõi Đời
Vầng Trăng vằng vặc giữa Trời đêm Thu.
Trong veo Suối Tịnh Sông Từ
Non Nhân Nước Trí ngao du Tháng ngày.
Thực là Rồng gặp được Mây
Xương Phàm chắp cánh Tiên bay nhẹ nhàng.
Thiên Môn choi chói Bảng vàng
Tây Phương chín phẩm Sen Vàng hiện ra.


Chí tâm triều lễ : Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần lễ 3 lễ
Chí tâm sám lễ: Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần lễ 3 lễ
Chí tâm tạ lễ : Nam mô An Nam Thánh Tổ Tản Viên Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần lễ 3 lễNAM THIÊN BẤT TỬ SÒNG SƠN THÁNH MẪU giáng
Nhất tâm bái thỉnh
Càn Khôn vận tạo. Li Khảm giao tinh. Nhân lập Nghĩa hưng. Thiên bản giáng sinh.Lê thị Đức Tuyên An Thái. Địa linh đĩnh xuất Trần gia. Trụ Thế hưởng Tam thất Tuế dư. Giá phu định Thập ngũ Niên cấu. Giao cung quán nguyệt. Diện đối diện Tiếp trúc tiếp mai. Thụy khí Thanh phong. Nhãn ánh nhãn Hề Loan hề Phượng. Tâm trung hân tưởng. Hợp phu thê như Sắt như Cầm. Nam nữ giao hoan. Nghi gia thất tự Loan tự Huệ. Thụy kì biền tập. Túc mục đoan trang. Nãi phi nãi phương. Viết Tuệ viết Trí. Công tắc Yêu kiều Thần Nữ. Danh xưng Chúa Tể Việt nam.
Cung duy
Đệ nhất Thiên Tiên Thánh Mẫu Quỳnh Hoa – Tiên Dung – Liễu Hạnh Công Chúa . Sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương. Quốc tái Gia ban Khâm duy: Mã Vàng Bồ Tát. Nhị Châu cung Quyết hạ Duy nguyện: Sòng Sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Quang giáng Hương duyên. Chứng minh Công đức.
Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ
Nhất tâm bái thỉnh
Vân Hương xuất Thế. Sùng lĩnh giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Tử dục Quần sinh. Thiện đàn Thiết giáo. Soạn tập Kinh văn. Công cao Bất tử. Lũy Kiếp giáng Trần. Long Hoa hội ngộ. Phú tái đàm ân.
Cung duy: Nam mô Vân Hương đệ nhất Phật Mẫu Đại Thiên Thế Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 lễ

BÀI THỨ NHẤT
Đức Mẫu Sòng sơn giáng điện tiền
Khen người Thiện sĩ có Nhân duyên
Chói lòa Đuốc Tuệ soi Tam giới
Nghi ngút Hương Tâm thấu Cửu Tuyền
Đeo hiệu Quang Minh thu Chính khí
Cầu văn Bảo Sám luyện Chân nguyên.
Linh Phù hỏa táo Kim đan chuyển
Biến hóa Phi đằng Bạch nhật Thiên.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ


BÀI THỨ HAI
Chẳng quản Nhân gian tục Lụy phiền
Mẹ về dậy dỗ hết Căn nguyên
Dũa mài Uốn nắn Tu rèn luyện.
Giây phút Ngày Giờ Sáng Tối Đêm
Bể rộng mênh mông Xin cố vượt.
Núi cao chót vót Quyết trèo lên.
Tấm lòng Vàng đá Không phai nhạt.
Con khá nghe lời Ấy mới nên.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ
BÀI THỨ BA
Tỉnh giấc con ơi Mở mắt xem
Cõi Trần chua chát Đắng cay kèm
Kim nhọn đâm mề đau buốt buốt.
Trùng non nhấm óc Khổ rên rên.
Chìm chìm nổi nổi Lăn long lóc.
Lộn lộn Nhào nhào Đảo đảo điên
Nợ nần vướng vít Tơ vò rối.
Hoa nở Sáng ngày. Héo tối đêm.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ
BÀI THỨ TƯ
Khuyên các con mau gắng sức lên
Tu Tâm Tu tính Luyện cần chuyên.
Hiếu Trung Tiết Nghĩa Nhân Từ Ái
Hiền hậu Khoan hòa Khiết Sỉ Liêm
Sen Báu ngạt ngào Nơi Cảnh Phật
Bảng Vàng choi chói Chốn Cung Tiên
Kìa Thuyền Bát Nhã đương chờ bến.
Đón kẻ Tu hành có Phúc duyên.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ


BÀI THỨ NĂM
Ghi ngọn Bút Son sổ Chép biên
Mẹ về tấu Phật cửu tầng Thiên.
Ban Bình Cam Lộ trừ trăm bệnh.
Rưới nước Dương chi. Giải Nghiệp Duyên.
Gột rửa Lòng Phàm ngầu đục vẩn.
Phá tan Trí ám Tối mờ đen
Chân Như tỏ rõ Trong tròn sáng.
Cốt nhục Nhẹ nhàng Chắp cánh Tiên.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ
BÀI THỨ SÁU
Con ơi ! Tiền bạc với Âm công
So sánh cân đi Nhắc lại cùng
Tích trữ Âm công Ngày vững chắc.
Tham lam Tiền bạc Phút Tan không
Mở lòng Nhân đức Thương người khó.
Phát dạ Từ bi Xót kẻ cùng.
Cởi túi Bạc tiền Đừng lẫn tiếc
Lượng như Giời Bể Lượng bao dung

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ
BÀI THỨ BẢY
Nghe lời Mẹ dặn Một đôi điều.
Con khá Nhún nhường Chớ Tự kiêu
Thấy kẻ Thấp hèn Đừng ghét bỏ.
Thấy người Nhầm lỗi Cũng thương yêu.
Tấm gương Nhân Thiện thêm Ngời tỏ.
Ngọn lửa Não phiền Chẳng đốt thiêu.
Nước đức Thơm tho Trong sạch mát.
Thảnh thơi nhẹ bước tới Tiên Kiều.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ


BÀI THỨ TÁM
Muôn năm mừng gặp Hội Mây Rồng
Một tiếng Sấm vang Chuyển Núi sông.
Khai Đạo Quang Minh tiêu Kiếp vận.
Giáng Kinh Tu Đức giải Tai hung.
Mù lòa Tăm tối đều Bừng sáng
Hủi lở Tanh nhờn Phút Sạch không.
Mưa Pháp Gió Từ hây hẩy mát
Hoa tươi Quả đẹp Xạ Hương xông.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ
BÀI THỨ CHÍN
Sòng Sơn Phố Cát cảnh cheo leo
Càng ngắm càng trông Thật Mĩ miều.
Cảnh đẹp Sắc tươi Hoa gấm dệt
Long chầu Hổ phục Trúc Thông reo.
Mông mênh Bát ngát Non cùng Nước.
Trùng điệp Quanh co Núi với Đèo.
Dưới Suối dập rờn Đàn cá lượn.
Du dương Thánh thót Tiếng Chim kêu.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ
BÀI THỨ MƯỜI
Sòng sơn Thánh Mẫu ngự Kim bình
Vạn Bộ Tị Thần phụng giá nghênh.
Lục Trí Thần Thông khai Bảo hiệu.
Nhất Chân Diệu Đạo giáng Quang Minh.
Mẫu nghi Thiên hạ Thần oai chấn
Chúa Tể Việt nam Thánh đĩnh sinh
Dưỡng dục Quần nhân An Quốc Mạch.
Công hoằng Tế độ Diệu nhi Linh.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ


BÀI THỨ MƯỜI MỘT
Tiếng Anh Linh dưới Đời Vang khắp
Đức Vân Hương công đức Hải hà.
Vốn xưa Công chúa Quỳnh Hoa
Thiên đình con Đức Vua cha Ngọc Hoàng.
Tiệc Tiên Đào nhỡ nhàng Chén Ngọc.
Lệnh Hoàng Thiên Tiên Phật hội đồng
Năm mây Vâng chỉ Chiếu Rồng.
Giáng sinh vào cửa Họ Trần nhà Lê.
Dáng yểu điệu. Hình kì Thanh lịch
Vẻ Thần Tiên phẩm Tuyệt Trần ai.
Ngạt ngào Sực nức Hương Trời.
Ngọc phô màu trắng Sen tươi Nhị vàng
Mắt long lanh Hào Quang sảng tỏ.
Miệng mỉm cười Đua nở Trăm hoa.
Hình dung Cá lặn Nhạn sa
Công Dung Ngôn Hạnh nết na Vẹn toàn
Năm Mười tám Tơ vàng Chỉ thắm
Kết duyên lành Tần tấn Phượng Loan.
Một giờ Sa giá Hồi hoan.
Hai mươi mốt Tuổi Tiên ban Thăng đằng.
Tiếng Anh Linh muôn phần Lẫm liệt Ra tay phù Hải tiệt Sơn di.
Ba nghìn Bí Pháp Diệu Kì
Thăng Thiên hạ Địa Thần uy Vô cùng.
Đắc Lục Trí Thần Thông Pháp lực.
Thượng Đẳng Thần rất mực Qúy Tôn.
Cảnh đào Động Bích Non Tiên
Nước trong Suốt đáy. Khí Thiêng ngất Trời.
Đào thắm tía Khoe tươi Vẻ đẹp.
Liễu xanh rờn Bóng Nguyệt điểm tô.
Trắng ngần Tuyết phủ Mây che.
Trên Non vượn hót. Dưới khe Cá vờn
Cảnh Đồi Ngang Sòng sơn Phố Cát
Vẻ Nguy Nga Ngọc dát Vàng tô.
Khâm tuân Chiếu chỉ Vua cha
Giáng Kinh giáng Kệ Thi ca Dậy đời.
Đức Thánh Mẫu tức thời Giáng hạ
Lệnh truyền sai Các Bộ Tiên nàng
Long cung Thủy phủ Thượng ngàn
Khâm tuân Chiếu chỉ Giáng đàn Cứu dân.
Đức Thánh Mẫu lòng Nhân thương xót
Khai Quang Minh Tu Đức cứu đời.
Hoa Vàng Quả Ngọc tốt tươi
Hương thơm Ngát đất. Khắp Trời Mưa hoa
Bốn Phương Trời âu ca Nhã nhạc
Rồng Phượng bay Loan Hạc lai triều.
Vui thay Tháng Thuấn Ngày Nghiêu
Đá kia thành Ngọc. Đất đai hóa Vàng.
Khắp muôn dân Khói nhang Phụng sự.
Tôn Quang Minh Sổ Bạ Chép ghi.
Thiên Đình Ngọc Bệ tâu quỳ
Phúc ban Thiện sĩ Ân thùy Đàn sinh.
Nhà hưng vượng Tôn vinh Tử quý.
Đẹp xinh tươi Hòe Quế Cúc Lan
Nợ nần Một phút rũ tan.
Thân Tiên Cốt Phật nhẹ nhàng Thảnh thơi.
Hưởng Phúc Báu đời đời Cực Lạc.
Bạch Nhật thiên Giá Hạc bổng bay.
Mẹ cha Siêu độ Về Tây
Vui nơi Nhà Ngọc Cung Mây Điện vàng.
Lưu danh thơm Nhân hoàn Thế giới
Gương Quang Minh choi chói Tỏ Soi.
Mẹ vâng Sắc Chỉ Cứu Đời
Bút Tiên ứng giáng một bài Ca văn.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ

PHẨM ĐỆ NHỊ
Bài thứ nhất
Mẹ nay Thánh Mẫu cảnh Đền Sòng
Vâng chiếu Như Lai sắc Cửu Trùng
Độ kẻ duyên lành sang Phật Quốc
Dắt người khách tục tới Tiên Bồng.
Phá làn khí độc Đen mờ tối.
Khêu ngọn đèn Tâm Sáng tỏ bừng.
Lở núi Cạn sông Dời Biển cà.
Oai Thần vang động khắp Tây Đông.


BÀI THỨ HAI
Khắp ba cõi Du dương Tiên nhạc.
Bốn phương Trời Loan Hạc khiếu ca.
Nay mừng gặp hội Long Hoa.
Tốt tươi Hòe Quế. Mặn mà Chi Lan.
Gương Nhật Nguyệt Hào Quang sáng tỏ.
Hội Liên Trì đua nở Trăm hoa.
Chân Châu lấp lánh Sao sa
Lưu li Chói lọi. Ngọc ngà trắng tinh
Ao Bát Đức long lanh Nước biếc
Lò Ngũ Hương sực nức xa gần
Cảnh Đào Động Bích Non Thần
Gác son Phủ tía Lầu hồng Cung mây.
Tòa Thất Bảo Rồng bay năm sắc
Điện Tam thai Ngọc dát Vàng tô.
Sen hồng Cánh thắm khoe phô
Gió thanh hây hẩy. Hương đưa ngạt ngào.
Nơi Kim quyết ra vào Chầu trực
Chốn Quỳnh lâu Bệ Ngọc tâu quỳ.
Vân Hương Thánh Mẫu ba Tòa
Khâm tuân Chiếu chỉ Vua cha Giáng Trần
Nét mặt tươi Trăng rằm Tròn sáng
Cốt Phật Tiên ai dám đọ so.
Đôi hàng răng Ngọc trắng phô
Xanh dờn Tóc Phượng Điểm thưa Mày ngài
Miệng mỉm cười Hoa Đào tươi thắm.
Liễu thướt tha Dáng đứng thăng bằng
Đủ điều Tứ Đức Tam Tòng
Giữa Trời vằng vặc Ả Hằng sáng soi
Quê đôi nơi Phủ Dầy Thiên Bản
Phủ Nghĩa hưng Chính quán Sơn Nam
Màn Rồng gối Phượng chăn Loan
Năm mười tám Tuổi tơ vàng Xe duyên.
Mừng cây Ngọc nẩy thêm chồi Quế
Một vườn Xuân muôn tía ngàn hồng.
Tình duyên đương mặn đương nồng
Vàng mười đỏ ối Son Hồng thắm tô
Bỗng một trận Gió đưa Hoa rụng
Trút nợ trần Rẽ Phụng chia Loan
Rằng vâng Chiếu chỉ Ngọc Hoàng
Hai mươi mốt Tuổi Tiên ban Thăng đằng
Triều trước sân Hạc Thần đón rước
Vỗ cánh bay Cao tít Cung Mây
Một vùng Hương xạ thoảng bay
Du dương tiếng sáo Khoan thai Cung đàn.
Khắp mặt đất Hào Quang chiếu sáng
Đỏ ối Trời năm đám Tường Vân
Mồng ba Tháng ba Giờ Dần
Chính ngày Thánh hóa ân cần Ngưỡng tôn
Lập Đền thờ Khói Hương phụng sự
Hiển Oai Linh cứu độ Muôn Dân
Sắc phong Thượng Đẳng Phúc Thần
Oai Thần Đức Thánh vô cùng Linh Thông
Dời Biển cả Cạn sông Lở núi
Diệt Qủy tà Phục quái Hàng ma.
Khí Thiêng tỏa khắp Sơn Hà
Thần Thông dũng mãnh Thực là hiển nhiên.
Kinh chú ngữ Phép Tiên bí mật.
Ấn Quyết Phù Đức Phật ban truyền.
Oai Thần Trấn Trị Nam Thiên.
Bốn phương Xích tử Quân Chiêm ngưỡng cầu.
Trận Mưa Xuân đâu đâu Tưới rẩy
Cơn gió thanh hây hẩy nhẹ nhàng.
Bao nhiêu Khí độc Tiêu tan
Cỏ Hoa tươi đẹp. Quế Nhang ngạt ngào.
Hóa hiện cảnh Tiên Đào Động Bích
Khắp muôn loài Ngưỡng Đức Mông ân.
Liệt Ti. Liệt Bộ. Liệt Thần
Khâm tuân Chiếu chỉ Giáng Trần cứu dân.
Cứu bệnh tật Tai chuân Kiếp vận.
Phá Thành sầu Tát cạn Sông mê.
Mẹ nay Đại Nguyện Đại Bi
Thương đàn con trẻ Đầm đìa Châu sa
Mừng cây Ngọc khai hoa nẩy nhánh
Đạo Quang Minh Tối Thánh Tối Linh
Ai mà một dạ đinh ninh
Quy Y tín ngưỡng Phúc sinh Tội trừ.
Tấm Bảo Hiệu đời đời tôn phụng
Phép Thần Thông Diệu dụng Vô cùng
Quang Minh biến chiếu Tây Đông
Đôi vừng Nhật Nguyệt muôn trùng Sáng soi.
Chữ Tâm vạn tỏ ngời Ba Cõi
Kinh Sám văn Sớm tối Nguyện cầu.
Vô biên Phép Phật nhiệm mầu.
Tây Phương ao Báu năm màu Sen khai.
Chẳng sống chết Chẳng tai Chẳng nạn.
Thân Ngọc vàng Sán lạn Hào Quang.
Thực là Phật dược Tiên đan.
Bình Cam Lộ thủy Tiêu tan Nghiệp Trần.
Ai dốc tín Nhất Tâm tôn phụng
Công Đức kia Vô lượng Vô biên.
Vạn Thần Vạn Thánh Vạn Tiên
Công Đồng Tứ Phủ Chư Thiên lâm đàn.
Đức Thánh Mẫu Xa Loan giá ngự
Lên Thiên đình Ngọc Bệ quỳ tâu.
Cho con Sở nguyện Sở cầu.
Nợ nần Một phút Lầu lầu Rũ thanh.
Ghi Sổ Quế Thánh Minh Bút tứ
Trên Ba Tòa Thượng Đế Chí Tôn
Bảng Vàng choi chói Thiên Môn.
Tòa Sen Bệ Ngọc Hào Quang chói lòa.
Độ được cả Ông bà Cha mẹ
Đẹp xinh tươi Mầm Huệ Chồi Lan
Mẹ nay chẳng quản gian nan
Xuống chơi Trần thế Bảo ban Tỏ tường.
Thật Mẹ hết lòng thương con trẻ.
Có nhẽ đâu Chẳng đẻ Chẳng thương.
Canh khuya này lúc Chiều hôm
Mẹ kêu Mẹ gọi Đàn con ngu đần.
Mong các con dần dần tỉnh lại.
Chăm đường tu Đừng ngại công trình.
Ở Đời khó dễ tự mình.
Chí kia đã quyết Công thành có phen
Này sự nghiệp Thánh Hiền thuở trước
Cũng do lòng Kiên quyết mà nên.
Sắt kia Mài dũa Thành kim
Đá nọ gọt đẽo Ắt nên Ngọc lành.
Nghe lời Mẹ sửa mình chong chóng.
Khuyên con mau Nhàm chán Sự đời.
Đắng cay Chua xót đủ mùi
Khi cười Lúc khóc Bùi ngùi lòng ta.
Đời người Tựa Bông Hoa buổi sáng
Tối héo tàn Ngao ngán Xót thương
Khi mừng Lúc lại Tủi buồn.
Dây duyên Mối nợ Vấn vương Tơ tằm
Cơn mưa kéo Âm thầm ảm đạm.
Đám mây che Đen sạm Trời Thu
Đoái trông Trần hải Mịt mù
Mau mau kíp vượt qua bờ Con ơi !
Đức Di Đà Như Lai mong đợi.
Lòng Từ bi Tế độ Sinh linh
Chắp tay Một dạ Đinh ninh
A Di Đà Phật Hồng Danh niệm trì.
Cũng có phen Liên Trì dự Hội
Thấm móc mưa Nhuần gội Ân trên.
Tây phương Bệ Ngọc Tòa Sen
Đức Di Đà tiếp dẫn con lên Lên cùng.
Lòng Mẹ nay Vui mừng khôn xiết
Hồi Xa Loan tâu trước Tòa Vàng.
Thượng Thiên Phật Tổ cửu tầng
Ba Tòa Thượng Đế ân hồng Sắc ban
Mẹ thương con Buồng gan Là phổi
Mang phơi bày Giãi tỏ Chân tình
Mong con Phúc Qủa viên thành.
Cho cam lòng Mẹ công trình Khuyên răn.
Linh ứng hiển Khắp trong ba cõi.
Mẹ chính nay Thánh Mẫu Sòng Sơn.
Mẹ ban Bí quyết Thần đan
Thêu hoa Dệt gấm Nhả vàng Phun châu.

Chí tâm triều lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ
Chí tâm Sám lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ
Chí tâm Tạ lễ: Nam mô Sòng sơn hiển Thánh. Thiên bản giáng Thần. Mẫu nghi Thiên hạ. Chúa Tể Việt nam Mã Vàng Bồ Tát Hòa Diệu Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 lễ

QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN光明修德经文
NAM THIÊN BẤT TỬ SÓC SƠN ĐẠI THÁNH
PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG giáng
Nhất tâm bái thỉnh Cung duy
Viêm bang Thác tích. Phù Đổng giáng sinh
Sơn Hà xuất sĩ. Thảo mộc giai binh
Long nhan hách hách. Ngọc Tướng minh minh
Cô lai Tiếp dẫn. Phả độ Tiên Linh.
Nam mô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Chí tâm triều lễ Nam mô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ
BÀI THỨ NHẤT
Sóc Sơn Đại Thánh Tối Uy Hùng
Một tiếng quát vang Chuyển núi sông
Ngựa Sắt vẫy vùng Kinh giặc Bắc
Gươm Vàng choi chói Tỏ non đông
Mây tuôn Sấm chuyển Vang ầm động
Khói cuốn Lửa phun Đỏ ối hồng.
Một trận Tung hoành Nghiêng lệch đất
Muôn đời nghi ngút Khói Hương xông.
Chí tâm triều lễ Nam mô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ
BÀI THỨ HAI
Một tiếng Sấm vang Ầm chuyển động
Ánh Hào quang Sáng lộng Tây Đông.
Trăm hoa Đua nở Tưng bừng
Đầy Trời Mây gấm hồng hồng Phủ che.
Khắp mặt đất Long Li Quy Phượng
Tiếng Sáo đàn Thiên thượng Du dương
Nức mùi Tiên xạ Dị Hương
Khâm tuân Chiếu chỉ Thiên Vương giáng trần.
Tướng dũng mãnh Muôn phần Lẫm liệt.
Vẻ Uy nghi Phẩm tuyệt Quý Tôn
Thực là Thánh Tướng Thần Vương
Trẻ thơ Mà đã Khác thường Trần ai.
Lên Ba Tuổi chẳng cười Chẳng nói.
Những tưởng rằng Oan trái chi đây.
Mẫu Thân lo sợ Đêm ngày
Cầu Trời Khấn Phật. Tìm Thầy hỏi han.
Đương thuở ấy Trình môn Khổng hộ
Thấm mọc mưa Nhuần gội Thiên Ân.
Hùng Vương Thánh Đế Minh Quân
Bốn phương Thịnh trị. Muôn dân Thái hòa
Phút nổi trận Phong ba Bão táp
Bỗng ầm ầm Binh Bắc kéo sang.
Đặc sông Đầy chợ Chật đường
Rừng gươm Núi giáo Uy cường ai qua.
Đoạt quan ải Cướp cờ Chém Tướng
Nhuộm máu đào Xương trắng Kinh thay.
Muôn dân Lo sợ đêm ngày
Sớ dâng cáo cấp Đệ ngay Đơn trì.
Đức Hùng Vương tức thì Truyền phán.
Lập Trai đàn Bái sám Hoàng Thiên.
Bách quan Văn Võ lưỡng biên.
Khói hương Nghi ngút Ngày đêm Khấn nguyền.
Lòng Thành kính tự nhiên Cảm động
Cảm Thiên đình Các động Long Vương
Chân thân Hiển hiện Rõ ràng
Chỉ đường Kén tướng Chỏ phương Cầu tài
Vua nghe nói Lòng thời Hớn hở
Lệnh truyền sai Sứ giả đi ngay.
Vó câu Rong Ruổi đêm ngày
Sang miền Tỉnh Bắc ban ngay Chỉ truyền
Rằng giặc Ân nhiễu phiền Dân Nước
Giết hại người Đoạt cướp Thành trì.
Ai người Hiền Đức tức thì
Có Tài phá giặc Tâu quỳ Thiên Nhan
Đức Hoàng Đế tặng ban Tiết Chế
Lập công to Vạn Thế Lưu danh.
Hành trình đến bộ Vũ Ninh
Làng Phù Đổng đó Bỗng sinh lòng mừng.
Đức Thiên Vương bỗng dưng Cười Nói
Kíp mời Sai Sứ tới Trình thưa.
Rằng tôi Dũng mãnh có thừa.
Phá tan Giặc Bắc một giờ Như không
Mau Tâu Đức Thánh Quân lệnh sắc
Ban Gươm Vàng Ngựa Sắt một con.
Sứ nghe Kinh hãi Bồn chồn
Lòng còn Nghi hoặc chưa tường Giả Chân.
Vội quay vể trước sân Bệ Ngọc
Cứ gót đầu Sự Thực tâu trình.
Hùng Vương mới phán Sự tình
Rằng Ta thành kính Thiên Đình Cảm thông.
Giáng Nam Quốc Anh hùng Đệ Nhất
Quả Dị Nhân có thật Không ngoa.
Ra tay Tế độ Sơn Hà
Tổ Tiên Linh ứng Thực là Hiển nhiên.
Truyền thợ sắt Ngày đêm Rèn đúc
Đủ Ngựa Gươm tức khắc Ban ngay.
Phép Tiên Linh Dị Kì thay.
Trần gian Mắt tục Khi nay Tỏ tường
Phút giơ tay Vân Tường xuất hiện
Vươn đôi vai Hơn Trượng cao cao.
Thân hình To lớn Lạ sao
Long lanh Mắt sáng Như Sao tỏ ngời.
Quát một tiếng Long Trời Lở Đất
Động ầm ầm Quỷ khiếp Thần kinh
Mình mặc Áo giáp Màu xanh
Mũ Sắt gậy sắt Uy linh Lạ thường.
Vỗ bờm Ngựa Mũi tuôn khói xám
Miệng Lửa phun Cháy sáng bừng bừng.
Co chân Ngựa bỗng Nhẩy lồng
Ào ào gió thổi Ầm ầm Sóng reo.
Nhanh Tựa Chớp quân theo chẳng kịp.
Khắp mọi người Vía khiếp Hồn kinh
Ngựa phi đến núi Vũ Ninh
Bốn bề giặc đóng Hạ dinh trại đồn
Đông như kiến Trùng trùng điệp điệp
Núi rừng gươm Khí độc đen ngòm
Ra Uy Sấm Sét đùng đùng
Vỗ bờm Ngựa sắt Nhảy xông thẳng vào.
Khoa Gươm Vàng máu đào đỏ ối.
Thét Tiếng vang Lở Núi Cạn Sông.
Giết thôi Thây chết đầy đồng.
Oai phong Dũng mãnh Vô cùng Ai đang.
Chỉ một trận Phá tan quân giặc.
Khắp bốn phương Cung phục Oai Thần.
Nam phương Đệ nhất Anh hùng.
Cổ Kim có một Tây Đông khôn bì.
Bỗng phút chốc Thần phi Biến hóa.
Đỉnh Sóc Sơn cởi áo Chiến Bào
Công to Biển rộng Trời cao.
Khói Hương nghi ngút Ngạt ngào Muôn năm
Thấy kẻ Thế tối tăm u ám
Vâng Chỉ truyền Ứng giáng Linh Quang
Một Thiên dạy dỗ Rõ ràng
Chỉ cho Kẻ Thế biết đàng Mà theo.
Đời Mạt Pháp tội nhiều Phúc ít.
Nợ phong trần Vướng vít Dây tơ.
Lòng người thật quá ô đồ.
Chỉ ham ăn mặc Chẳng lo Sửa mình.
Người lắm của Chỉ dành chỉ tích
Quá tham lam Vơ vét không chừng.
Nói câu Đạo Đức dửng dưng
Bàn điều Nhân Nghĩa như nung nấu lòng.
Biết đâu chữ Sắc không Không sắc.
Cái cõi Trần có chắc bền chi
Nào là những kẻ Bất nghì
Tham đồng bạc trắng đen sì Lòng son.
Bụng nham hiểm Độc hơn Rắn rết
Uống máu tươi Hút hết Tủy xương.
Nào là mấy kẻ Bất lương
Tàn dân hại vật Chẳng thương ai cùng
Nào mấy kẻ Gươm trăm Giáo mớ
Nào những người Nói có Ăn không.
Mấy người quỷ quyệt gian hung
Mặt ngoài Bồ Tát mà trong Mãng xà.
Nào mấy kẻ Chua ngoa đanh đá.
Nào những người Mặt sứa Gan lim.
Nào người Dạ cá Lòng chim
Tâm nam Tâm bắc Đảo điên khôn lường.
Giai chẳng hiếu Khinh nhờn Cha Mẹ.
Gái chẳng trinh Lòng dạ bạc đen.
Bạn bè chẳng giữ Lòng tin
Anh em chẳng kính Dưới trên không hòa
Đầy đường lối Này tà Này mị
Đặc chợ sông Nọ quỷ Nọ ma.
Kể ra Lắm nỗi xót xa
Oan sâu tựa bể . Tội đà như non.
Cõi Nhân gian Tanh nhờn hôi hám
Bể Trầm hải u ám mịt mù.
Xung Thiên khí độc hơi dơ
Vậy nên phải chịu Cay chua đủ đàng.
Ngọn lửa đỏ Thiêu gan Đốt ruột
Lò than hồng Sém mặt cháy da.
Tung hoành Vạn quỷ Thiên ma
Yêu tinh hút vía Dạ Xoa thu hồn.
Đôi hàng ứa Châu tuôn Lệ nhỏ.
Chín khúc vò Mặt ủ Mày nhăn.
Đêm ngày Lo sợ Băn khoăn
Ách kia chưa hết Lại lâm nạn này.
Mịt mù đất Tung bay bụi cát
Tối tăm Trời Bão táp phong ba
Trăm cay Ngàn đắng xót xa
Bi ai Khổ não Kêu ca Buồn phiền.
Trùng nhấm óc Như điên Như dại
Kim đâm mề Như tái như tê.
Bệnh kia Tật nọ mà ghê.
Nước dâng Lửa cháy Bốn bề Tây Đông.
Hỡi kẻ Thế tỉnh ngay giấc mộng
Mở mắt bừng Mà nhận xét xem
Thế gian Là Ngục tối đen
Một nhà Lửa cháy Ngày đêm Đốt hoài
Mau chong chóng nghe lời Ta dậy
Chăm đường Tu đừng ngại Công trình
Luyện Tâm cho Chính cho Minh
Vàng tô đỏ ối Trắng tinh Ngọc ngà.
Tâm Tu Thiện thân ta An lạc.
Tâm tịnh thanh Tâm tác Phật Tiên
Tâm cho Tự tại Tự nhiên
Chớ hề chấp chước. Chớ nên nhiễm trần.
Làm điều tốt Không cần chú ý
Lập công to Chẳng nghĩ tới chi
Tâm không Tự Đắc Kiêu kì.
Không cầu muốn ước Không hi vọng nào.
Vầng Trăng Bạc cao cao Muôn trượng
Ngọn đuốc hồng Tỏ rạng Non Đông
Thảnh thơi Mát mẻ Tấm lòng
Gió Từ hây hẩy Bụi hồng Tiêu tan.
Hoa Bát Nhã xạ hương sực nức.
Quả Bồ Đề tươi tốt Đẹp sao.
Nắng lâu gặp trận mưa rào
Cây khô nẩy lộc. Vườn Đào thêm xuân
Bình Cam Lộ cứu trăm vạn bệnh
Nhành Dương Chi sái tịnh Tam Thiên
Phật ban Bảo Pháp Chân Nguyên
Kiếm Thần sát quỷ Gươm Thiêng trừ tà.
Cửa Võ Môn vượt Ba lớp Sóng
Ánh Kim thân Sắc tướng chói lòa
Muôn năm gặp hội Long Hoa
Cửa Trời đã mở Đợi chờ Thiện Nhân.
Giáng Tu Đức Nhất chân Diệu Đạo
Khai Quang Minh cải tạo Nhân gian
Khí đen hơi độc Tiêu tan
Mây mù quét sạch Trời quang Sáng lồng.
Nếu ai dốc một lòng Tin tưởng
Quy Quang Minh Phúc hưởng Vô cùng
Hào Quang soi thấu Chín Tầng
Mười phương Chư Phật hội đồng Chứng minh.
Thiên vạn Thánh Linh linh Hỏa tốc
Giáng Quang Minh Tu Đức đàn tiền
Ban người Thiện Sĩ Phúc duyên
Đệ trình sớ tấu Thượng Thiên cửu tầng
Đức Phật Tổ ân hồng tức giáng
Trí Tuệ căn Khai sáng Từ đây.
Nợ nần rũ sạch một giây
Xương Phàm chắp Cánh Tiên bay Nhẹ nhàng.
Trên Thiên đình Cung vàng Điện Ngọc
Để chờ người Tu học Cần chuyên
Tây phương Chín Phẩm Tòa Sen
Ai mà giữ được Lòng Tin như nguyền
Phải Dũng mãnh Nhẫn kiên Tinh tiến
Hẳn có phen Vượt Bến Qua Bờ.
Chồn hơi Ta gọi Kêu hò
Buồng gan Lá Phổi mang phô giãi bày.
Vâng Lệnh Trên Ta nay dậy dỗ
Hết lòng thương Tỏ rõ Căn nguyên
Sóc Sơn Đại Thánh Nam Thiên
Tối Linh Tối Hiển Vô biên Vô cùng
Chí tâm triều lễ Nam mô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ
Chí tâm Sám lễ Nam mô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ
Chí tâm Tạ lễ Nam mô Sóc Sơn Đại Thánh Phù Đổng Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ

QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN 光明修德经文
NAM THIÊN TỨ BẤTTỬ - CHỬ ĐỒNG TỬ TIÊN ÔNG giáng
Nhất tâm Bái thỉnh
Cung duy
Thần Thông Bảo Chử. Danh tính Tự nhiên
Tiên Đồng xuất hiện. Đạo Pháp Vô biên
Kì phùng phối hợp. Đế Nữ giao duyên.
Dị Hương đồng nhạc. Bất Tử Nam Thiên.

Nam mô Chử Đồng Tử Tiên Ông Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ
Chí Tâm Triều Lễ : Nam mô Chử Đồng Tử Tiên Ông Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ

BÀI THỨ NHẤT
Bất tử Nam Thiên Chử Tử Đồng
Uy Linh vang động Khắp xa gần.
Theo gương Tu Đức Soi Kim Cổ
Truyền Đạo Quang Minh độ Thế trần.
Cắt thịt xót thương Người bệnh khổ.
Ra tay cứu vớt kẻ Trầm luân.
Lòng Son đỏ ối Vàng tô thắm
Trung Hiếu Thần Tiên Thượng Đẳng Thần.

BÀI THỨ HAI
Trên Trần Thế mùi hương Ngào ngạt
Cõi Bồng doanh Bát ngát Tường Quang
Điềm Giời ánh hiện Mây Vàng
Du dương Tiếng sáo Cung đàn Khoan thai.
Đời Hùng Vương mười hai Tháng Tám.
Đức Thần Tiên hạ giáng Cõi Trần.
Vào nhà Họ Chử Cù Vân
Mấy đời Tích Đức Âm công Hải hà.
Phủ Khoái Châu quê nhà Chử xá.
Vẻ Uy nghi Phẩm giá Kì thanh.
Mặt ngời tỏ ánh Quang Minh
Thân Tiên Cốt Phật Tinh Anh khác đời.
Trời Xanh khéo trêu Người Hiền Đức
Khi nổi chìm Lắm lúc gian tai.
Tấm lòng Chẳng nhạt Chẳng phai.
Vàng tô đỏ ối Tuyết Mai trắng ngần.
Gương Hiếu tử Muôn phần Tỏ sáng.
Chữ Hiền từ Ai dám Đọ so.
Xưa nay Máy tạo Huyền cơ.
Mắt Thần soi xét Tóc tơ Không lầm.
Người có Nhân mười phân Chẳng khó.
Hưởng Phúc Trời hẳn có lúc nên.
Duyên đâu gặp gỡ Tự nhiên
Tơ hồng Nguyệt Lão Thiên Tiên se thành
Đạo Sơn thủy mặc tình Vui thú
Đức Tiên Dung Công Chúa ngự thuyền
Tình cờ Không hẹn Mà nên
Vây màn Tắm mát Kề liền Bên sông
Người Thục nữ Anh hùng Tương ngộ.
Hẳn Ba Sinh Duyên nợ Chi đây.
Phỉ nguyền Cá nước Rồng Mây.
Đẹp duyên Loan Phượng se dây Xích thằng.
Vua Hùng Vương đùng đùng Sấm sét.
Quở rằng con Chẳng biết Tu thân.
Thiếu chi Văn Võ quần Thần.
Đem thân Ngà Ngọc sánh dân Thấp hèn.
Hạ Chiếu chỉ Rút tên trong sổ.
Dứt tình thân Máu mủ Cha con
Quý thay Một Tấm Lòng Son.
Thủy chung Chúa vẫn nhớ ơn Sinh thành
Giả Lê thứ Mặc tình du ngoạn
Xoay bán buôn Tìm bạn đổi trao
Sự đâu May mắn Lạ sao
Bể khơi Thuyền bỗng dạt vào Đảo kia.
Gặp Đức Phật truyền Kì Pháp Bảo
Phúc quả tu Hoàn hảo từ đây
Xương Phàm chắp Cánh Tiên bay
Đi về Khoảnh khắc Đường Mây thăng đằng.
Gậy Nón này Thần Thông Vô lượng
Biến hóa ra Cung điện Lâu đài
Hoa vàng Quả Ngọc sáng ngời
Văn quan Võ tướng Trong ngoài Uy nghiêm.
Diệu Kì thay Phép Tiên Phép Phật
Dưới Trần gian Mắt tục Tỏ tường
Tiếng đồn động đến Đế Vương
Ầm ầm nổi trận Sấm vang trong ngoài
Rằng con Ta ra tai Tác quái
Truyền quan quân Mau tới Tiễu trừ.
Tiên Dung mới phán Một giờ
Bản tâm ta Vốn phụng thờ Mẹ cha.
Thôi đành mặc Thiên cơ Chuyển vận.
Chữ tử sinh Chẳng bận chi lòng.
Hiếu Tâm Cảm đến Cửu trùng
Ngọc Hoàng sắc chỉ Vạn Thần Thiên Tiên.
Tức giáng hạ xuống miền Dạ trạch.
Hiển Oai Linh lắm cách Lạ lùng
Hào Quang chói lọi Muôn trùng.
Đầy Trời mây kéo Đùng đùng Sấm vang.
Tòa Thành quách Cung Vàng Điện Ngọc
Bỗng một giờ Gió giật Bổng bay.
Mịt mù Thẳng chỏ Đường Mây
Hương thừa Còn hãy Thoảng bay Một vùng.
Bãi Tự nhiên Mây Rồng cá nước.
Đầm Nhất Dạ muôn Kiếp còn truyền
Gót Thần tuy đã về Tiên
Dấu Thiêng còn để ở trên Cõi Trần.
Khắp bốn phương Tôn sùng Oai Đức
Hiện Chân Thân hộ Quốc cứu dân
Sắc phong Thượng đẳng Phúc Thần
Oai Thần Đức Thánh Vô cùng Linh Thông.
Lập Đền thờ Muôn dân Hương khói
Huyện Đông An Châu Khoái còn ghi.
Hạ nguyên Hội cuối ra chi
Lòng người Cỏ mọc Mây che đen sì
Giấc Mộng hồn Say mê Say mệt
Chẳng ai tường Hơn thiệt Sâu nông.
Mịt mù Trần hải Xa trông
Sóng reo cuồn cuộn Bão giông Kêu gào.
Nào Hải vị Sơn hào Miệng thích
Nào nhung tơ Gấm vóc Tính ưa
Mong manh Quen thói Phù hoa
Ngoài thì màu mỡ Trong đà xác khô
Này lắm nỗi Cay chua Mặn chát
Thôi đủ điều Độc ác gian hung
Trai thì Bất hiếu Bất trung
Gái kia Bất chính Gian dâm dục tình
Gây nhiều nỗi Bất bình Bất trắc
Oan Bể sâu Tội chất non cao.
Phơi xương trắng Nhuộm máu đào
Rừng gươm Mưa đạn Ào ào tứ tung
Muôn giống tà Đủ trăm loài quỷ
Thu Vía hồn Hút tủy Nhai xương.
Nào là các Bộ ma Vương
Bày ra Bách kế Thiên phương Dối đời.
Khí Độc ác Tanh hôi U uất
Đen kịt Trời. Mặt Đất âm thầm.
Soi Thiện ác Nhắc đồng cân
Trăm nghìn Không kẻ có nhân có nghì
Nên phải chịu gian nguy Tật ách
Này Tai Trời Kiếp Đất thảm sầu
Lòng Vàng chín khúc quặn đau
Thương người Trần Thế Ngọc Châu đầm đìa
Đức Đại Tiên tâu quỳ Khẩn thiết
Cầu xin cho Đại Kiếp cô khoan
Xuống Trần chẳng quản gian nan
Đem theo Bí quyết Thần đan Linh Phù
Nhỏ máu đào Lòng Từ thương xót
Cắt thịt xương Cứu hết Bệnh nguy.
Thuốc Phật chữa kẻ Mê si
Giáng Kinh Giáng Kệ Giáng Thi dậy đời
Hiện Quang Minh sáng ngời Ba Cõi
Phút sạch không Muôn nỗi u mờ
Đem thuyền Tế Độ đợi chờ
Chở người Thiện sĩ Qua bờ Lạc bang
Quy Tu Đức Trời ban Phúc Báu
Tôn Quang Minh con cháu Vinh Xương
Chân Thân hiện cõi Thế thường
Dắt người lạc bước Chỉ đường Kẻ mê.
Tấm Bảo Hiệu Diệu Kì Huyền Bí
Đức Cha hiền Mẹ quý đôi bên
Ai mà đốc một Lòng tin
Tây phương Nước Phật mầm sen nẩy liền.
Tấm Lòng Vàng Cho kiên Cho quyết
Dẫu muôn đời Ngàn Kiếp chớ phai
Canh khuya này lúc Sớm mai
Luyện rèn Uốn nắn Dũa mài Tâm can
Thấy Vàng đỏ Đừng tham lẫn tiếc
Tấm lòng trong Ngọc chuốt Gương lồng
Đừng say Chớ nhiễm Bụi hồng
Trông thấy sắc đep Mà lòng tơ vương
Đừng nóng nẩy Tai ương khó tránh.
Cởi dây oan Tâm tính hòa vui.
Nói năng đừng có sai lời
Đừng khen trước mặt. Đừng cười sau lưng
Đừng kiêu ngạo Đừng tâng Đừng bốc
Hãy Nhún nhường Âm Đức hải hà
Chớ mê Đừng có đắm sa
Dây cương cho vững Tự ta chủ tòng.
Ai tôn nịnh Đừng mừng Đừng thích
Ai chê bai Đừng ghét Đừng thù
Tự răn Tự tỉnh Lòng ta
Vấn tâm Thiện ác Chính tà Đục trong
Điều ác nhỏ Ta không dám phạm
Chớ bỏ qua Điều Thiện tí hon.
Thấy người có lỗi Thì thương
Thấy người phạm tội Tìm đường can ngăn.
Thấy những kẻ Tối tăm thì xót
Thấy những người Ngu ngốc chớ khinh
Tâm ta là Chúa Thánh Minh
Hãi hùng Tôn kính Đừng khinh Đừng nhờn
Tâm ta tác Thiên đường Địa ngục
Tâm ta là Tiên Phật ma tà
Xoay vần Chuyển đổi Cũng kì
Xét ra Muôn sự Quy về Một Tâm
Ta dậy dỗ Chân răng Kẽ tóc
Mong cho người Tỉnh giấc Mê nồng
Tránh nơi Hố lửa Hang hầm
Thói hư Tật xấu Quyết lòng Bỏ đi.
Này chè rượu Say mê Say mệt
Nọ Bạc bài Hết nghiệp hết cơ
Nào là Tiếng hát Câu ca
Các người phải lánh cho xa chớ gần.
Này thuốc phiện Môi thâm Mắt trắng
Hại bạc tiền Ăn đắng nuốt cay.
Đã tu Thì phải Bỏ ngay
Chớ đừng lần lữa Mai ngày không nên
Thanh Gươm Tuệ rất Thiêng rất Sắc
Mau tuốt ra Mà cắt đứt đi
Gương lồng Đừng để bụi che
Ngọc trong Vứt vũng bùn nê Sao đành.
Này Ngọc Quyết Kim Đình rất quý
Nọ Tây phương Cõi Thế tịnh thanh.
Liên hoa Thay xác Hóa hình.
Tòa Vàng Bệ Ngọc để dành Người Tu.
Ta kêu gọi Cổ khô Họng rát
Quyết độ người Hiền Đức theo ta.
Mau nhàm chán Cảnh Ta Bà
Đắng cay ngàn nỗi Xót xa trăm đường.
Trận gió mát Mây tan Trăng tỏ
Nghe lời ta Phúc quả Viên thành
Muôn ngàn Thế giới chúng sinh
Mau mau Bước tới Quang Minh Đàn tiền
Chí Tâm Triều Lễ : Nam mô Chử Đồng Tử Tiên Ông Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ
Chí Tâm Sám Lễ : Nam mô Chử Đồng Tử Tiên Ông Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ
Chí Tâm Tạ Lễ : Nam mô Chử Đồng Tử Tiên Ông Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ

QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN 光明修德经文
ĐỨC THÁNH TẢ TIÊN DUNG CÔNG CHÚA
(Chử Đồng Tử Tiên Ông Chính phối )
Thiên Thần giáng
Hương trầm phúc ức Thấu Tây Trì
Cảm Đức Tiên Dung đại Chứng tri.
Phượng liễu Loan xa lâm Ngọc Điện
Kim thân Sắc tướng Ánh Quang huy.

Dâng lô Ngọc Nhang trầm Quế xạ
Thấu chín tầng Ngọc bệ Kim Cung
Thỉnh mời Công Chúa Tiên Dung
Uy Linh hiển hiện Thần Thông giáng đàn.
Đức Tiên Dung mình Vàng cốt Ngọc.
Khắp toàn thân Ngào ngạt mùi Sen.
Thướt tha này Bóng Liễu nghiêng
Hình dung yểu điệu Gót Tiên dịu dàng.
Vẻ mây in Xanh dờn mái tóc.
Miệng mỉm cười tươi thắm hoa Đào
Núi xa điểm nhạt Mày ngài
Long lanh mắt phượng Tỏ ngời Sao Băng.
Má hoa Đào càng trông Càng đẹp.
Tuyết điểm da Trong ngọc Trắng ngà
Hình dung Cá lặn Nhạn sa
Liễu hờn Kém sắc. Trăm hoa đua màu
Hoa Quỳnh Ngọc Cung Trời Thượng giới
Hợp Đất Trời Sông Núi khí Linh
Luyện rèn Chung đúc nên hình
Càng nhìn càng thắm Càng xinh Càng giòn
Nàng Tiên Nữ Quảng Hàn khó ví.
Ả Hằng Nga Cung Quế khôn bì.
Sắc tuy Diễm lệ Quang huy
Trông vào Đoan chính Uy nghi Vô cùng.
Vừng Trăng Thiền chiếu trong Trời Đất
Đức Tiên Dung muôn nết Vẹn toàn.
Ngôi cao Choi chói Tòa Vàng
Cầm cân Nẩy mực Bút Vàng châu phê.
Đức Tiên Dung Từ bi Vô lượng
Ra tay phù Sông cạn Núi tan.
Muôn ma Ngàn quỷ Kinh hồn
Uy Linh vang động Nhân hoàn nơi nơi.
Tòa Thành Quách Lâu đài Điện Ngọc.
Gậy Nón này Đức Phật ban truyền.
Diệu kì Phép Phật Phép Tiên
Thần Thông biến hóa Vô biên Vô cùng
Đức Thánh Tả Tiên Dung Công Chúa
Khắp ba ngàn Thế giới Tôn sùng
Ai mà thành kính một lòng
Niệm tôn Danh hiệu Vô cùng Âm công
Đức Tiên Dung Thần Thông tức giáng
Phóng Hào Quang soi sáng Tây Đông.
Hiện thành Ngọc thể Kim thân.
Sen bay thơm nức Hương xông Ngạt ngào…
Đức Tiên Dung Tối cao Tối thượng
Ai một lòng Cúng dưỡng Phụng thờ
Đền đài Miếu mạo Nguy nga
Tiến dâng Oản quả Hương hoa Xạ trầm
Gái nhớ câu : Tam Tòng Tứ Đức
Chữ Tiết Trinh quý nhất Cõi trần.
Trai thì Trung hiếu một lòng
Vàng mười đỏ ối Son hồng Thắm tô.
Đức Tiên Dung ban cho huệ trạch
Ngài châu phê Bút Ngọc Quyển Vàng.
Ban cho Cháu quế Con Lan
Gạo kho Thóc đụn Bạc Vàng đề đa.
Một nhà kiêm Tam Đa Ngũ Phúc
Vững nền Nhân Cõi Đức xinh tươi.
Mai sau Hưởng Phúc đời đời.
Tòa Sen Bệ Ngọc đợi người Thiện Duyên.
Chí Tâm Triều Lễ: Nam mô Đệ Nhất Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Dao Tiên Dung Công Chúa Đại Từ Tôn Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ
Chí Tâm Sám Lễ: Nam mô Đệ Nhất Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Dao Tiên Dung Công Chúa Đại Từ Tôn Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ
Chí Tâm Tạ Lễ: Nam mô Đệ Nhất Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Dao Tiên
Dung Công Chúa Đại Từ Tôn Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ

QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN 光明修德经文
KINH ĐỨC THÁNH HỮU HỒNG VÂN CÔNG CHÚA
TỨC ĐỨC NỘI TRẠCH CÔNG CHÚA
( Chử Đồng Tử Tiên Ông thứ phối )
Thiên Thần giáng THI
Điểm nhạt mày ngài Rặng núi xa…
Long lanh Mắt Phượng Má Đào hoa.
Hồng Vân nhan sắc Xinh tươi đep.
Nét Bút khôn truyền Vẽ Tả ra
CA
Gió đưa thoang thoảng Mùi Nhang quế
Đỏ ối Trời Mây tía Rồng Vàng.
Du dương Tiếng sáo Cung đàn
Đất đai lóng lánh Ngọc vàng Lưu li.
Buổi Xuân tiết Quang huy Diễm lệ
Trăm bông hoa Hé nhụy mỉm cười
Hương thơm bay tỏa Cõi Đời
Giao Trì Tiên Nữ xuống chơi Cõi Trần.
Đức Thánh Hữu Hồng Vân Công Chúa
Ngôi Chí cao. Phẩm giá kì thanh.
Dung nhan Tuyệt đẹp Tuyệt xinh
Hoa ghen Thua thắm Liễu xanh Thua màu.
Miệng mỉm cười Hoa Đào tươi thắm
Đôi hàm răng Ngọc trắng Khoe phô
Mắt trong như Nước Mùa Thu
Núi Xuân phơn phớt Điểm thưa Mày ngài
Gót Sen Vàng khoan thai nhẹ bước
Dáng yêu kiều Liễu thướt tha mình
Má Đào Mặt Ngọc long lanh
Càng nhìn càng đẹp Càng xinh Càng giòn
Vẻ Mây in Xanh rờn mái tóc
Đôi bàn tay Măng Ngọc nõn nà
Dung nhan Đắm Nguyệt Say Hoa
Cá chìm đáy nước Nhạn sa Lưng Trời
Đức Hồng Vân Hương Giời sắc nước
Khắp toàn thân Sực nức Mùi Sen.
Hồng Vân Cốt Phật Phẩm Tiên
Sen Vàng ở cõi Tây Thiên Diêu Trì.
Đức Hồng Vân Uy nghi Đoan chính
Một mảy may Chẳng dính Bụi Trần
Duyên se Chỉ tấn Tơ tần
Cùng Đức Đồng Tử Mây Rồng giao hoan
Hằng ngự chiếc Thuyền nan Chèo quế
Dạo chơi miền Lục Thủy Thanh Sơn
Gậy Thần Phật Tổ truyền ban
Chỉ sông sông cạn Núi tan tức thì
Cứu bao chứng Nan nguy hiểm độc
Kẻ chết rồi lại được Hồi Sinh.
Vô cùng Hiển Ứng Anh Linh
Khắp hòa Thế giới Chúng sinh ơn nhuần.
Tiết Đông Thiên trung tuần Tháng một
Ngày Mười Bảy. Bạch nhật Thượng thăng
Niệm tôn Công Chúa Hồng Vân
Niệm tôn Công Chúa Tiên Dung Diêu Trì
Đức Đồng Tử Thần Uy Thánh Đức
Phép Thần Thông tức khắc Giáng Linh.
Ban cho Thiện Tín Đàn sinh
Vinh Hoa Phú Qúy Khang Ninh Thọ Trường
Vườn Xuân sắc Đào Lan Huệ Cúc
Hương ngát thơm tỏa khắp Tây Đông.
Nhớ ngày Tam Vị đồng thăng.
Niệm tôn Công đức Vô biên Vô cùng.
Chí Tâm Triều Lễ : Nam mô Đệ Nhất Thiên Tiên Bạch Ngọc Cung
Hồng Vân Công Chúa Đại Từ Tôn Đọc 3 Lần Lễ 3 Lễ
Chí Tâm Sám Lễ : Nam mô Đệ Nhất Thiên Tiên Bạch Ngọc Cung
Hồng Vân Công Chúa Đại Từ Tôn Đọc 3 Lần Lễ 3 Lễ
Chí Tâm Tạ Lễ : Nam mô Đệ Nhất Thiên Tiên Bạch Ngọc Cung
Hồng Vân Công Chúa Đại Từ Tôn Đọc 3 Lần Lễ 3 Lễ
QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN 光明修德经文
TÁN THÁN NGỢI KHEN ĐỨC QUAN ÂM TUYẾT SƠN
Chúng con tán thán. Chúng con ngợi khen
Đức Tuyết Sơn Vô lượng Vô biên Vô cùng
Năm mây Vâng chỉ Chiếu Rồng
Giáng sinh xuống cõi Bụi hồng Tanh hôi
Treo gương Đức hạnh Tỏ ngời
Quang minh Chính Khí Muôn đời Phụng Tôn
Nam mô Nam Hải giáng sinh Quan Thế Âm Linh Cảm
Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát Đọc 3 Lần Lễ 3 Lễ

TÁN THÁN NGỢI KHEN ĐỨC CHỬ ĐỒNG TỬ
Chúng con tán thán. Chúng con ngợi khen
Đức Chử Đồng Tử Vô biên Vô cùng
Giáng sinh xuống cõi Bụi hồng
Ban truyền Tu Đức Vô cùng Linh Thông
Treo gương Chí Hiếu Chí Trung
Son vàng Thắm chói Muôn năm Chẳng mờ.
Chí tâm Triều Lễ : Nam mô Chử Đồng Tử Tiên Ông
Chí Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ

TÁN THÁN NGỢI KHEN ĐỨC TIÊN DUNG CÔNG CHÚA
Chúng con tán thán. Chúng con ngợi khen
Đế Nữ Thượng Thiên. Tiên Dung Công Chúa
Rất thanh Rất quý. Thật Báu Thật Tôn
Ngắm xem Dung nhan. Vô cùng Tươi đẹp
Má đào Mặt Ngọc. Mày Liễu Gót Sen
Thế giới muôn nghìn. Nào ai dám sánh
Kết se chỉ thắm. Giao chủ Quang Minh
Cúc Huệ Lan Hình. Một nhà xum họp
Vườn Xuân tươi đẹp. Đệ Nhất Trần gian
Đỏ ối Son Vàng. Trung Hiếu Tiết Nghĩa
Lầu Son Phủ Tía. Điện Ngọc Cung Vàng
Nghi ngút Khói Nhang. Đông An Dạ Trạch
Mười Bảy Tháng Một. Tam vị đồng thăng.
Khắp hòa muôn dân. Khắp cả muôn Nước
Làm Duyên làm Phúc. Bố thí Phóng sinh
Trì tụng Quang Minh. Vô biên Công Đức.

Chí Tâm Triều Lễ : Nam mô Đệ nhất Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Dao Tiên Dung Công Chúa Đại Từ Tôn. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ
LỜI ĐỨC TIÊN DUNG CÔNG CHÚA
TRÌNH THÁNH PHỤ THÁNH MẪU KHI CÒN CON GÁI
Vợ chồng Nam nữ giao hoan
Đủ điều dơ dáng. Đủ đàng uế nhơ.
Lòng con chán ngán thờ ơ
Lòng con Chỉ những Say xưa Đạo Mầu.
Thanh nhàn Vô sự là đầu
Chẳng tham Phú quý. Chẳng cầu Vinh hoa.
Ngày ngày Ngắm cảnh Xem Hoa
Non xanh Nước biếc La đà vui chơi.
Giăng trong Gió mát thảnh thơi.
Liễu chào đón gió. Oanh cười cợt hoa.
Lâng lâng Chẳng chút Trần sa
Giữa Trời Vằng vặc Gương Nga đêm rằm
Sen bay Thơm ngát trong đầm.
Nhị Vàng phô đẹp Cánh Hồng khoe tươi.
Một ngày Nhàn hạ Thảnh thơi.
Mấy trăm Muôn cảnh Trên đời Đọ sao.

Chí Tâm Triều Lễ : Nam mô Đệ nhất Thiên Tiên Ngọc Quỳnh Dao Tiên Dung Công Chúa Đại Từ Tôn. Đọc 3 lần Lễ 3 Lễ

TÁN THÁN NGỢI KHEN ĐỨC HỒNG VÂN CÔNG CHÚA
Chúng con tán thán. Chúng con ngợi khen
Đức Hồng Vân Công Chúa Vô biên Vô cùng
Duyên se Chỉ tấn Tơ tần.
Cùng Đức Giáo Chủ mây rồng Duyên ưa.
Tiết Trinh đỏ ối Vàng tô.
Treo cao Gương Sáng ngàn thu Muôn đời.

Chí Tâm Triều Lễ : Nam mô Đệ Nhất Thiên Tiên Bạch Ngọc Cung
Hồng Vân Công Chúa Đại Từ Tôn Đọc 3 Lần Lễ 3 Lễ


NAM HẢI QUAN ÂM TUYẾT SƠN BỒ TÁT
南海观音雪山菩萨
1
Mừng nay Sung nọ ra hoa
Bồ Đề nẩy nhánh. Ta bà Gương soi
Mừng nay Thái cổ Vãng hồi
Đá kia thành Ngọc. Đất đai hóa Vàng
Lôi thanh Chấn động Càn Khôn
Tường Vân xuất hiện Kim Quang chói lòa
Đầy Trời rải rác Mưa Hoa.
Xạ Hương ngào ngạt. Âu ca Vang lừng.
Khắp đất đỏ ối Sen Vàng
Long Lân bàn vũ. Loan Hoàng khiếu ca
Một vườn Xuân Sắc mặn mà
Hoa Vàng thắm chói. Nụ Ngà long lanh.
Cành Dương Rẩy tưới Chúng sinh.
Cam Lồ Tịnh Thủy Ứng Linh vô cùng
Hiện thành Cực lạc Non bồng
Sông Mê cạn tát. Bể Trầm phá tan
Mắt Thần soi xét Bốn Phương
Thuyền Từ tế độ Nhân gian Muôn loài.
Rộng chơi Biển Giác thảnh thơi
2
Dương Liễu chi đầu Sái Vạn Linh
Kiệt Phiền khổ hải Lạc sinh sinh
Hồng Liên dũng xuất Tường Vân hiện.
Nội Đạo hoằng khai Thế Thượng Minh.
3
Nhất trích Cam Lồ. Vạn vật Sinh.
Càn Khôn chấn động Đại Lôi thanh
Nhân gian Hảo lạc Hồi Xuân sắc
Phật Pháp Vô cùng Hiển Ứng Linh

QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN 光明修德经文
NỘI ĐẠO PHẬT THÁNH
Kinh Tu Đức truyền khắp Năm Châu
Độ Tứ chúng Thoát ba dường khổ
Đạo Quang Minh tỏ ngời Bốn Bể.
Tiếp Muôn loài Lên Chín Phẩm Sen.
1
Muôn nước Nay mừng hợp Một nhà
Phật Trời Chính thực Mẹ cùng Cha.
Trắng đen Xanh đỏ Đừng phân giống
Ngọc đá Thau Vàng chớ lẫn pha.
Bến Mê chóng vượt Qua Bờ Giác
Đường chính mau tìm Bỏ nẻo tà
Xuân Sắc một vườn Tươi tốt đẹp.
Phát sinh Dị Thảo nẩy Kì Hoa.
2
Cành Dương Cam Lộ giải mê hồn
Vang động Trần gian Nức tiếng đồn
Đức cảm Thiên đình nơi Địa phủ
Ân ban Thành thị Chốn Hương thôn.
Chữ Tâm Phật dậy Mau lòng tỉnh
Đường Chính ta nên Kíp bước dồn.
Phật hiện Thần Thông thu hết cả
Muôn loài tà quỷ Lũ quan ôn.
3
Bắt dấu ma quân Lũ quỷ tà
Bồ Đề nẩy nhánh Lại Khai Hoa
Treo gương Tu Đức soi muôn nước.
Đốt đuốc Quang Minh chiếu mọi nhà.
Quả Phúc Hoa Duyên thêm tốt đẹp.
Gốc Từ. Căn Thiện Được tăng gia.
Không già Không bệnh Không sinh tử.
Không Phật Không người Chẳng có Ta.NĂM MỚI CHÚC NGUYỆN
Xuân Thiên năm mới. Rung tiếng Chuông Vàng.
Vang động Nhân hoàn. Khua gọi khách tục.

Kìa vừng Hồng Nhật. Đã hé Non Đông.
Mở mắt bừng trộng Say mê chi mãi.

Mau hồi Mau cải. Kẻo chậm Kẻo trưa.
Nước tràn ngập bờ. Nhảy sao cho kịp.

Nào người Rượu Thịt. Nào kẻ dâm hoang.
Đạo nghiệp siêu gan. Lửa phiền sém mặt.

Sát sinh hại vật. Mấy kẻ bất lương.
Lũ quỷ Vô thường. Thần hồn Hút vía.

Ngoài thì tử tế. Trong chứa dao găm.
Mặt trắng ngấn ngần. Lòng đen thui thủi.

Quên ơn Tiên Tổ. Nhờn mạn Mẹ cha
Chồng vợ chẳng hòa. Anh em không kính.

Trai không chính định. Quen nết giông dài
Thuốc sái Bạc bài. Nhảy múa hát xướng.

Làm đỏm làm dáng. Son phấn trai lơ.
Áo quần loẹt lòe. Gái hư mất nết.

Ba tòng Bốn Đức. Coi rẻ coi thường
Quốc túy Quốc hồn. Ngày mai Ngày một.

Đạo Đức dường cột. Hổ ngửa Hổ nghiêng.
Luân lí Gốc nền. Đều hư Đều mục.

Xung Thiên khí độc. Tội chất như non.
Bắc Đẩu Nam Quan Dâng sớ đệ nạp.

Trăm người không một. Có Thiện có Căn.
Toàn lũ ác nhân. Đầu trâu Mặt ngựa.

Khi kêu lúc gọi. Nay hét Mai hò
Buồng gan héo khô. Cổ họng khản rát.

Chẳng ai dở bước. Không kẻ quay đầu.
Đàn gẩy tai trâu. Sách trơ đầu vịt.

Tối đen mù mịt. Khí độc Hơi tanh.
Bệnh tật đao binh. Thiên tai Địa Kiếp.

Nay mừng Xuân tiết. Rung một hồi chuông.
Khấn nguyện Mười Phương. Muôn loài hàm thức.

Đều bừng Tỉnh giấc. Cải quá Ăn năn.
Tu Tính Tu Tâm. Tu Nhân Tu Đức.

Chẳng giận chẳng tức. Chẳng cạnh chẳng tranh.
Chẳng dâm chẳng tình. Chẳng tàn Chẳng sát.

Tuyệt trừ Căn ác. Tăng trưởng Thiện Căn.
Không ngã Không nhân. Không phân Không biệt

Thân yêu ruột thịt. Bốn Bể một nhà.
Phật Mẹ. Giời Cha. Hòa thuận anh chị.

Trời mưa Xá Lị. Đất Ánh Lưu li.
Bát Nhã khai hoa. Bồ Đề nẩy nhánh.
Gương Tâm lóng lánh. Đuốc Tuệ chói lòa.
Mưa Pháp tưới hòa. Gió Từ hây hẩy.
Bốn Phương sái tẩy. Trong sạch Trắng ngần.
Ba cõi Hương trầm. Thơm tho bát ngát.
Sông Mê cạn tát. Bể thảm phá tan.
Chư Phật Mười Phương. Đồng thanh khen ngợi.

Rung Chuông Năm mới Một đôi hồi.
Khua gọi Khách Trần. Kíp tỉnh thôi.
Thịt béo Rượu nồng Đừng thích tưởng.
Hầu non gái đẹp Chớ ham chơi.
Rèn lòng Thanh Tịnh. In lòng Phật.
Giữ tính Từ Lương sẵn tính Trời.
Trăm nết xấu hư Mau hối cải.
Muôn Lành Ngàn Phúc hẳn như lời.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát
QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN 光明修德经文
Nói qua về Sự tích Đức Chử Đồng Tử Đức Tiên Dung Công Chúa và Đức Hồng Vân Công Chúa.
Về Đời Hùng Vương thứ 18. Nước Việt Nam ta Thịnh vượng lắm. Nhưng Vua chỉ phiền một nỗi Sinh người con nào cũng không nuôi được. Đức Hoàng Hậu tên là Ngô Thị Diễm cũng lấy làm buồn. Thường khóc ra huyết.
Một hôm Hoàng Hậu đến Đền Quốc Mẫu lễ. Về nhà Đến đêm hôm sau Nằm mộng Thấy một Bà lão Đem một đứa bé mới đẻ Đến dâng Ngài. Quả nhiên Ngót một năm sau Thì Hoàng Hậu sinh được Một Công Chúa. Khi sinh thì có nhiều điềm lạ. Trên Trời mây Năm Sắc che phủ. Dưới Đất muôn Bông Sen hiện ra. Trong Cung thì Hào Quang chói lòa. Hương xạ sực nức.
Vua thấy Công Chúa càng lớn Càng xinh đẹp. Dung nhan mặn mà Sắc xảo Lộng lẫy Huy hoàng. Cho dù có Ngọn Bút Thần cũng không Tả hết được Tinh thần của Vẻ đẹp. Vì thế Vua mới đặt tên Công Chúa là Tiên Dung.
Khi Công Chúa 18 tuổi thì Tiếng đồn dậy khắp Bốn Phương. Nên các bậc Vương Tôn công tử Nhiều người đến hỏi lắm. Nhưng Công Chúa bản tính Thanh cao ghét Trần tục gợn bẩn Không muốn lấy chồng. Chỉ thường hay đi Dạo chơi các Sông Núi xem Phong cảnh.
Vua và Hoàng Hậu nâng niu yêu quý Công Chúa Như Viên Ngọc Lưu Li Nên không nỡ làm điều gì Trái ý Công Chúa.
Mỗi Năm trong tuần Tháng 2 tháng 3. Công Chúa thường Ngự thuyền Chơi trên sông Hồng và Ven Bờ Biển.
Thời bấy giờ. Ở làng Đa Hòa Phủ Khoái Châu có hai vợ chồng Ông Chử Đồng và Bà Bùi Thị Gia là Người nhân đức lắm. Nhưng cũng không có con. Một đêm Bà cũng Mộng thấy Một Bà Lão đem cho một đứa bé. Sau Bà có mang Rồi cũng sinh được Một người con trai. Đặt tên là Chử Đồng Tử. Người con trai ấy Đẹp và Thông minh lắm. Khi lên 13 tuổi thì Bà Mẹ mất. Nhà cháy. Gia tài khánh kiệt cả. Hai Bố con ra ở Một cái Lều. Chỉ có một cái khổ. Hễ đi đâu thì thay nhau đóng. Chẳng bao lâu Đức Thánh Tổ mất. Dặn con phải giữ lấy cái khố ấy Mà che thân. Để Thiên hạ khỏi chê cười. Nhưng Đức Đồng Tử vốn là Chí Hiếu. Không nỡ để Cha chết truồng. Lấy khố mặc cho Cha rồi mới chôn. Còn mình thì trần truồng Đói rét khổ sở. Từ đó Đồng Tử phải lội dưới nước Che nửa mình đi. Chờ Thuyền buôn qua lại thì Hành khất kiếm ăn. Hoặc là câu cá Để độ thân. Chứ không dám lên bờ.
Một hôm Đức Tiên Dung bơi thuyền đến chơi Bến Làng Chử xá. Chiêng trống om xòm. Đàn sáo ầm ĩ. Cờ tán rợp đất. Lính tráng rất đông. Đức Đồng Tử trông thấy Sợ hãi Ẩn vào bãi Lau sậy. Cào cát lên Nép mình xuống dưới Rồi lại lấy cát Trùm lên trên.
Đức Tiên Dung bơi thuyền đến bến ấy. Nhìn thấy Phong cảnh đẹp Mới lên Bãi cát đứng xem. Thấy chỗ ấy sạch sẽ Giăng màn Tứ vi Trên bãi cát Để tắm. Đức Tiên Dung vào màn Cởi Xiêm áo ra tắm táp hồi lâu Dội nước Trôi cát. Đức Đồng Tử trồi lên. Đức Tiên Dung trông thấy giật mình. Nhìn ra mới biết là người con trai. Mới gạn hỏi Căn cớ làm sao Thì Đức Đồng Tử thú thật đầu đuôi. Công Chúa thương cảm Vô cùng.
Đức Tiên Dung than rằng : Ta nguyện không lấy chồng. Nay đã thế này Tất là Nguyệt Lão se duyên đây. Mới sai Đức Đồng Tử tắm táp Ban cho quần áo. Đem xuống thuyền ăn uống vui vẻ.
Người trong thuyền Ai cũng cho là Sự Kì dị.
Đức Đồng Tử xin từ Không dám lấy.
Đức Tiên Dung bảo rằng : Thiếp với Chàng là Trời se duyên. Can gì mà từ
Đức Đồng Tử từ mãi không được Phải nghe. Từ bữa ấy Đức Đồng Tử Và Đức Tiên Dung kết làm vợ chồng.
Có người về Tâu với Vua Hùng Vương. Vua nổi giận nói rằng : Tiên Dung không biết tiếc Danh giá. Chơi bời đường xá Lấy kẻ nghèo hèn. Còn mặt mũi nào mà nhìn đến Ta.
Đức Tiên Dung sợ hãi không dám về. Mới cùng với Đức Đồng Tử lập ra Phố xá Buôn bán với dân. Buôn mỗi ngày một thịnh. Dần dần thành một làng. Các khách buôn Ngoại Quốc qua lại Ai cũng coi Đức Tiên Dung là Chủ một vùng ấy.
Có một người Lái buôn bảo với Đức Tiên Dung rằng : Nếu có được trăm cân vàng. Cho người đi với tôi ra Ngoài Biển buôn những đồ quý. Sang năm tất lãi được gấp 10.
Đức Tiên Dung mừng rỡ Bảo với Đức Đồng Tử rằng: Vợ chồng Ta là tự Trời dắt lại. Cơm ăn áo mặc Cũng là Tự Trời cho. Vậy thì Phu quân nên đem vàng ra Bể mà buôn.
Đức Đồng Tử đem vàng ra Ngoài Biển với người lái buôn. Đến núi Quỳnh Long. Trông lên Núi thấy có một Am nhỏ. Đức Đồng Tử trèo lên xem phong cảnh. Trong Am có Một Nhà Sư còn trẻ Tên là Phật Quang. Thấy Đức Đồng Tử có Đạo Cốt Tiên Phong. Muốn truyền Phép cho. Đức Đồng Tử ở lại đó học Đạo. Được hơn một năm Ngài trở về. Đức Phật Quang tặng cho Một cái Gậy. Một cái Nón và Dặn rằng: Phép Linh ở cả Cái Gậy Và Cái Nón này
Đức Đồng Tử vâng lĩnh ra về. Đem Đạo Phật về dạy cho Đức Tiên Dung. Đức Tiên Dung tỉnh ra. Mới bỏ cửa hàng buôn. Hai vợ chồng cùng nhau đi Học Đạo
Một hôm đến Hạt Ông Đĩnh gặp một người con gái Độ 18 tuổi. Nhan sắc Xinh đẹp tuyệt trần. Thật là Bế Nguyệt tu hoa. Trầm Ngư Lạc Nhạn. Đức Đồng Tử nhìn mãi. Đức Tiên Dung biết ý. Công Chúa ngắm kĩ người Con gái ấy Thì thấy ngoài Nhan sắc Xinh đẹp Lộng lẫy. Còn có vẻ Đoan Chính Trang Nghiêm. Phẩm Tiên Cốt Phật. Nên hỏi ngay làm lẽ cho Đức Đồng Tử.
Bấy giờ Hạt Ông Đĩnh đang có dịch. Dân chết rất nhiều. Đức Đồng Tử thấy Những xác chết còn để lại Liền lấy Gậy Tiên chọc vào. Thì thấy Sống lại cả. Cả ba vợ chồng Vào làng Cứu được nhiều người lắm. Tiếng đồn khắp hết mọi nơi.
Một hôm đi xa. Trời đã tối mà chưa đến chỗ Dân cư. Mới tạm Chống Gậy và Che Nón ở dọc đường để nghỉ. Tự nhiên Canh ba Đêm hôm ấy Kho tàng Đình phủ Vàng bạc Châu báu Giường sập Màn trướng Lại có Tiên Đồng Ngọc Nữ Tướng sĩ Hầu hạ xung quanh.
Sáng ngày mai Ai trông thấy cũng Thấy lạ lùng kinh hãi. Thấy họ tranh nhau Mang Hoa quả Ngọc thực đến dâng. Lại có đủ các Văn quan Võ Tướng chia quân canh gác. Các cửa Thành tựa hồ một nước.
Vua Hùng Vương thấy chuyện lạ vậy Cho là Làm loạn. Sai quan quân đến đánh. Khi quân Sắp đến nơi Chúng tâu xin Đem quân ra cự.
Đức Tiên Dung cười nói rằng : Việc này không phải tại Ta làm ra. Bởi Tự Trời xui nên thế. Ta dù Sống chết Đã có Trời. Dám đâu cự nhau với Cha. Ta chỉ Tuân theo lẽ phải. Mặc ý Cha ta giết chết Cũng cam tâm.
Khi quan quân tiến đến Đóng ở Châu Tự Nhiên còn cách bên này Một con sông Thì Trời đã tối. Quân chưa kịp sang sông. Đến nửa đêm Bỗng nhiên Trời nổi Giông tố Bay cát Đổ cây… Rồi thì Cả Cung Điện bay lên Trời. Chỉ còn lại Bãi đất không mà thôi. Bởi thế Bãi ấy gọi là Bãi Tự Nhiên. Đầm ấy gọi là Đầm Nhất Dạ. Khi quân thần về Kể lại cho Vua nghe. Vua hối rằng : Trẫm đã Ngờ oan Cho Vị Thần Tiên. Rồi Vua thân hành đến tận nơi. Thì thấy Trên Trời sa xuông Một con Hạc trắng. Cưỡi trên lưng là Một Người con gái Xinh đẹp Tự xưng là Vợ lẽ Đức Đồng Tử và Tâu rằng : Thần thiếp Vâng lệnh Đức Đồng Tử và Công Chúa xuống Lạy Nhà Vua và Chúc Nhà Vua vạn tuế.
Vua cảm ơn và Phong cho là Nội Trạch Công Chúa.
Sau Vua truyền Lập tại Làng Đa Hòa một cái Đền. Thờ Đức Đồng Tử Đức Tiên Dung và Đức Nội Trạch.
Về sau Vua Triệu Việt Vương đóng quân trong đầm Cự nhau với quân Nhà Lương. Tướng Nhà Lương là Trần Bá Tiên đánh mãi không được. Đến lúc Bá Tiên lệnh cho Tì Tướng là Dương Sàn vây đánh. Triệu Việt Vương thiết Đàn trong đầm cầu khấn Xin Thần giúp. Bỗng thấy Một Ông Thần—Tức Chử Đồng Tử ---Cưỡi Rồng xuống Đàn bảo rằng : Ta tuy đã lên Trời. Nhưng Uy Linh vẫn còn ở đây. Ngươi đã có Lòng thành Thì Ta sẽ giúp. Nói xong Trao cái Vuốt Rồng cho Triệu Việt Vương và bảo rằng :
Ngươi lấy Móng Rồng này. Cắm lên Chỏm Mũ Mâu. Thì đi đến đâu. Quân giặc phải tan đến đó. Nói dứt lời Rồng bay Vút lên Trời rồi biến mất.
Triệu Việt Vương nghe theo. Cắm Vuốt Rồng lên Chỏm Mũ. Từ đó Quân lính mạnh hơn trước. Thanh thế mỗi ngày một lớn. Mới đem quân Đánh Dương Sàn. Quân Nhà Lương thua to Phải bỏ chạy Về Trung Quốc.

A DI ĐÀ PHẬT. XIN CÁM ƠN TRỜI ĐẤT PHẬT THÁNH
Ngày 28 Tháng 3 năm Giáp Ngọ 2014. TẠI GIA PHẬT ĐƯỜNG
PHẬT TỬ DIỆU HIỀN KÍNH LỄ

般若波罗蜜多心经
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
观自在菩萨 行深般若波罗蜜多时 照见五蕴皆空 度一切苦厄 舍 利子 色不异空 空不异色 色即使空 空即是色 受想行识 亦复如是 舍利子 是诸法空相 不生不灭 不垢不净 不增不减 是故空中无色 无受想行识 无眼耳鼻舌身意 无色声香味触法 无眼界 乃至无意识界 无无明 亦无无明尽 乃至无老死 亦无老死尽 无苦集灭道 无智亦无得 以无所得故 菩提萨埵 依般若波罗蜜多故 心无挂碍 无挂碍故 无有恐怖 远离颠倒梦想 究竟涅磐 三世诸佛 依般若波罗蜜多故 得阿耨多罗三藐三菩提 故知依般若波罗蜜多 是大神咒 是大明咒 是无上咒 是无等等咒 能除一切苦 真实不虚 故说依般若波罗蜜多咒 即说咒曰 :
揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提萨婆诃 摩诃般若波罗蜜多
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Quan Tự Tại Bồ Tát. Hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Độ nhất thiết khổ ách
Xá Lợi Tử Sắc bất dị không Không bất dị sắc Sắc tức thị không Không tức thị sắc Thụ tưởng hành thức Diệc phục như thị
Xá Lợi Tử Thị chư Pháp không tướng Bất sinh bất diệt Bất cấu bất tịnh Bất tăng bất giảm Thị cố không trung vô sắc Vô thụ tưởng hành thức Vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý Vô sắc thanh hương vị xúc pháp Vô nhãn giới Nãi chí vô ý thức giới Vô vô minh Diệc vô vô minh tận Nãi chí vô lão tử Diệc vô lão tử tận Vô khổ tập diệt đạo Vô trí diệc vô đắc Dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề tát đóa Y Bát Nhã ba la mật đa cố Tâm vô quải ngại Vô quải ngại cố Vô hữu khủng phố Viễn li điên đảo mộng tưởng Cứu kính Niết Bàn Tam Thế Chư Phật Y Bát Nhã ba la mật đa cố Đắc A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề Cố tri Bát Nhã ba la mật đa .Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị vô đẳng đẳng chú Năng trừ nhất thiết khổ Chân thực bất hư Cố thuyết Bát Nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết : Yết Đế Yết Đế Ba la yết đế Ba la tăng yết đế Bồ Đề tát bà ha Ma ha Bát Nhã ba la mật đa 7 biến
MỤC LỤC
1. Tản Viên quốc Chúa giáng Tr 1
2. Tản Viên Thánh Tổ 5
3. Sòng Sơn Thánh Mẫu........................................................ .. 9
4. Sóc sơn đại Thánh 19
5. Chử Đồng Tử Tiên Ông...................................................... 25
6. Tiên Dung Công Chúa Hồng Vân Công Chúa 30
7. Tán thán ngợi khen 34
8. NAM HẢI QUAN ÂM TUYẾT SƠN BỒ TÁT................. 36
9. Năm mới chúc nguyện 38
10. Sự tích Chử Đồng Tử Tiên Dung Nội Trạch Công Chúa.
HIỂN LINH 40
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 43


PhotoAnimated Photo
Photo
02/03/2018
3 Photos - View album

Post has shared content
Mòn mỏi chờ chồng suốt 7 năm mới về mang được cho 11 tỷ đổi đời nhưng vợ quê vừa nhận tiền hôm trước hôm sau bèn đi tự tử khiến họ hàng kinh ngạc và lý do quá rợn người

Tròn 7 năm , Dũng thông báo sẽ trở về. Lúc này Liên và các con vô cùng háo hức chờ đợi. Nhưng ngày anh mang tiền về thì Liên còn chưa kịp vui mừng đã khóc hết nước mắt.

Buôn qúa muốn có ai do tam sự
Wait while more posts are being loaded