✔۹۳ _ لیل و نهار وجود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دارائی ایکه در وجود داری چرا خبر نداری . خشم آمد نور وجود را نفیه میکند و خود را اثبات میکند تماماً اعضا را بخود یار و یکرنگ میسازد و مسلح میشود در میدان جنگ میدرآید هر کلامش تلخ و زشت میبرآید نه شیرین چرا که زمین از این را اغیار گرفته کلام نیک را کرده نمیتواند خشمت منافق است زمین را که گرفت تو را بعمل نیک نمیماند مانند آسمان وجود را ابر میکند و زمین وجود را قبض میکند هر عمل بدی که دارد سرت میکند مثل کین ، بغض ، عداوت ، خطره ، سودا ، دشمنی آدم کشی جاهلیت ، بد بینی ، عیب بینی ، تماماً از این تخم و کشت وجود است که از نفس است ، رحم آمد نار وجود را نفیه میکند و خود را اثبات میکند ، تماماً بخود یار و یک رنگ میسازد و مسلح میشود در میدان عمل نیک میدرآید هر کلامش شیرین نرم گرم میآید چرا که زمین وجود را یار گرفت اغیار رفت دل از محاصره خلاص شد حالا کلام بد کرده نمیتواند ، رحمت صادق است زمین را که گرفت ترا بعمل بد نمیماند چرا که آسمان وجود صاف شد زمین وجود ازقبض در بسط آمد هر عمل نیک که میتواند میکند مثل مهر ، محبت ، صداقت ، سخاوت ، صلهِ رحمی ، یاری برادری ، دوستی یکرنگی ، یک وجودگی ، تقوا عبادت و بندگی تماماً از آن تخم نیک است که از دل است چرا که از عمل نیک مسلح شده است ، اهل الله کسی است که نار را نفیه میکند و نور را در وجود اثبات میکند همین الفت اهل الله است که به نور دل شکار دل میکند که زمین مرده را زنده و آبیاری میکند همین الفت نعمت خداوندی است که طبع حیوانی از این به انسانی تبدیل میشود ، طبع انسانی زمینش آبی است که در مقام رحمت الله رسیده است این کبیر البقا شد عبادت بالایش فرض میشود زمین از اینرا رحم گرفت خشم از وجودش رفت چرا که در رحم هدایت شد دل آمر شد و نفس مادون ، این طالب خدا ( ج ) شد بدون عمل صالحه و نیک ، عمل بد را کرده نمیتواند زمین از این از قبض خلاص شد و در بسط آمد حالا هر کشت نیک که میکنی میتوانی ، هر عمل نیک از بسط وجود است ، هرعمل بد از قبض و جود است ، از راهِ کشت زمین ، زمینش را بشناس که زمین بدست یار است یا اغیار ، آیا زمین را خشم گرفت یا رحم . در همین وجود یا رحم آمر شود یا خشم ، هر دویش آمر نمیشود همین صحبت اثبات عمل وجود را میکند ، اگر خشم آمد رحم وجود را میخورد و میبرد ، اگر رحم آمد خشم وجود را میخورد و میبرد ، اگر نیکی میکنی عمل بد تو خورده میشود مثلیکه هیزم را آتش میخورد اگر بدی میکنی عمل نیک تو خورده میشود مثلیکه هیزم خشک را آتش میخورد .
والسلام .

۹۶ _ قوم کعبه تکیه خانه خانقأ و مسجد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرانکریم دوا است امام طبیب است مسجد شفا خانه اسلام است علم ، حلم و خلق سه دارایی است به همین سه دارایی طبابت کن . یک انسان وقتیکه وضو میکند هر اعضای خود را میشوید و درود میخواند مرام دارد که به وضو ، ظاهر من پاک شود به درود باطن من پاک شود بعد از آن آذان داده میشود و دل هارا خبر میکند و طرف مسجد میردو در مسجد دیگر مسلمانها جمع شده اند برای جمیعت و جماعت ، جمیعت یعنی وجود از ماسوا الله خلاص شده بعد از آن تکبیر اولی گفته میشود تکبیر را هم یک پرهیز گار و متقی میگوید و بجماعت و نماز ایستاده میشوند نماز یعنی از دنیا خود را جمع کردن و خالص و مخلص استاده شدن ، در جماعت حضور دل پیدا میشود بنده بخداوند ( ج ) به راز و نیاز میشود نماز که خوانده شد کل به یک جامه میگوید السلام علیکم و رحمت الله ، محصول تمام عبادت ها رحم است که تماماً یکجا میشوند بعد از آن از محصول نماز اهل مسجد در بین خود یاری ، برادری ویکرنگی میکند از همان رحم مابین نماز است که قربیت اخوت ، اخوت محبت ، صداقت ، سخاوت ، صله رحمی و تمام خوبی ها سر میزند بعد از آنکه محول رحمت الله در مسجد و اهل مسجد جریان پیدا کرد
( انما المومنون اخوتاً ) میشود که اینها یک قوم گفته میشودند چهار مسجد یا پنج مسجد صغیر روز جمعه در یک مسجد جامع جمع میشوند این جمیعت و جماعت از قوم مسجد است از هر کس نیست هر قدر نفر ایکه در خانه یکجا میشوند جامه یکرنگی دارد هر قدر نفر ایکه در مسجد یکجا میشود جامهِ یکرنگی را دارد قوم خانهِ کعبه ، مسجد ، تکیه خانه و خانقأ جامهِ یکرنگی دارند ، محراب دل مسجد است در مسجد هر رنگ و هر رقم مردم میاید این هم طبیب است و هم عالم هر مرض را تداوی میکند شر را رفع میکند دل به دل ، طبابت و یکرنگی میکند ، این عالم ضد فحشا و منکر است ، فحشا و منکر که رفع میشود بواسطهِ عالم است که طبیبانه کار میکند کلامش طبیبانه است که آزردگی را در وجود راه نمیدهد و رفع میکند کلام دل را از راه دل به دل میرساند .✔ ۹۴ _ زن آمر خانه ، چراغ خانه و آبروی خانواده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرد سقف خانه است زن فرش خانه است اگر سقف خانه نباشد از فرش کار گرفته نمیشود اگر فرش خانه نباشد از سقف خانه کار گرفته نمیشود یکی بدیگر خواص پیوند را دارد . نکاح چه را میگوید پیوند کردن و پیوند شدن را میگوید اگر پیوند نباشد نکاح نیست زن امانت خدا ( ج) نزد شوهر است زن به مرد یک جامه است مرد به زن یک جامه است . زن و مرد محرم حقوقی هستند هر زندگی که در یک خانه دیده میشود محافظت همه بگردن ناموسش میباشد . مرد که آزادی دارد هر طرف میرود در خانهِ خود کدام تکلیف نمی بیند بواسطه ایکه در خانه نفر خادم و خدمت گار دارد که تمام رشتهِ خانه را بدوش گرفته و آرامی و آسودگی همین مرد واسطهِ ناموسش میباشد اگر این در خانه نباشد پریشان میشود کرامت مرد هم بواسطهِ از او اثبات میشود زن هم کرامت دارد مرد هم کرامت دارد بی غمی و فراغت اش هم بواسطهِ ناموسش میباشد وقتیکه در خانه میاید دروازهِ خانه اش باز میشود مشکل خانگی اش بواسطهِ از او رفع میشود تماماً تکالیف ایکه در فامیل دارد این سیاسر می بردارد .
وقتیکه در خانه میاید خانه جاروب کردگی پاک میباشد این میتواند مهمانداری کند . اینکه در خانه میاید آب و نان تیار میباشد ، تکلیف برای مرد خانه نمی ماند به نسبت ایکه هم خدمت گار است و هم خانه سامان است مالش را نگاه میکند مثل تحویلدار است آب و آبرویش همه بجای میباشد اینکه خادم است از برکت دو نکاح است که با هم کرده است به آن نسبت خادمیت خانه را میکند مابین از اینها قربیت و دوستی است باید که فرش خانه و سقف خانه هردویش باشد که خانه ، خانه شود خانهِ بی مرد زندان است و خانهِ بی زن زندان است اگر همینطور خادم از پیش انسان آزاد شود این چه زندگانی است ، از این کرده نا آرامی در جهان دیگر نخواهد بود خانه بی سر پوش شد دیگ بی سر پوش چه فائده دارد آب و آبروی خانواده همین بود که دروازه بواسطهِ همین باز بود اگر نباشد هیچ است . یک درخت بی ریشه ایستاده نمیشود اگر ریشه نداشته باشد درخت بی پای می آید پایدار نمیشود شمال این را چپه میکند میوه نمیدهد یک مرد هم مثل یک درخت است زن و فامیلش ریشه اش است بواسطهِ همین ریشه آب و آبرو پیدا میکند بی واسطهِ ریشه اش در همان خانه یک شب اش پگاه نمیشود اگر کلان خانه بی باک باشد از او فامیل کسی کار گرفته نمیتواند فامیل را خراب میکند رسوائی از این خامی از این است کلان خانه مجبور است تهداب خانه را بگزارد اگر این کبیر الفناست تهداب نفس را از راهِ نفس میماند . اگر این کبیر البقاست تهداب دل را از راهِ دل میماند .
والسلام

✔ ۹۵ _ عمل رشته را دیده روش کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشته گرم بود نو بهار داشت سردی در وجود نداشت هر برادر ایکه در میدان در آمد گرمی رشته اینرا گرفت . این گرمی را دید میل خانه و خانقا را کرد دیگ و فرش خانقا را جور کرده چرا که در رشته گرمی را دید . زمان عمل آمد عمل کرده نتوانست پس زمان از پیشش رفت بعوض گرمی سردی برایش پیدا شد بسیاری برادر ها شته بدستش آمد اما رشته را نگاه کرده نتوانست رشته از دستش رفت ، سلوک را طی نکرده بود پنج نفر که پیشش آمد فکر کرد که ولایت برایش رسید همین گمان او را بخرابی آورد . این در گمان خود چه عمل کرد پنج روپیه جمع کرد بنام خیرات رشتهِ پایان را جور کرد نه رشتهِ بالا را . سیر آفاقی اش به انفوسی رسید . پنج پنج روپیه که جمع میشود همین پول جمع کردن گرمی رشته را خوردن است . هر کسی که خیرات میکند تنها خیرات کند ، هر کسی که خیرات میکند بقدر توان و قدرت خود خیرات کند اگر میتوانی ده نفر را نان بده اگر ده را نمیتوانی پنج نفر را نان بده اگر پنج نفر را نمیتوانی دو نفر را اگر دو را هم نمیتوانی دو دانه نان بیرون خیرات کن . چندین برادر ها در رشته پول جمع کردند دیگ خریدند رشته و خانقا جمیعت این آدم را سردی گرفت هم معامله ظاهری از پیشش رفت و هم معاملهِ باطنی . از این بعد هر کسی که عمل میکند ، عمل رشته را دیده روش کند .
اگر در رشته پول جمع میکنید وقتی جمع کنید که بالای از او یک مرده دفن شود اگر یک برادر بالای یک برادر مالی و جانی احسان میکند خداوند ( ج ) مزدش را بدهد اصل گپ همین است .


Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded