Post has attachment
لبيك يا حسين
Photo

Post has attachment
صباح الخير
Photo

Post has attachment
قومو في نشرها حتى توصل الى اقاربهة
Photo

Post has attachment
صباح الخير
Photo

Post has attachment
هاي مثل سوسو

Post has attachment
😔😔😔👇👇👇👇


‎مازلتُ أحبُـكَ
‎لكنّ ليسَ أنتً بل أحبُ ذلكَ القلَـبُ
‎ألذيّ كانْ يحبُنيَ سابقآ قبلْ أنَ يتَغيرُ ..!!


Photo

Post has attachment
انا ضيف جديد ماكو ترحيب
Photo

Post has shared content
.أّمَرأّةّ حٌمَقِأّء.
.يِّأَّّسيِّدِيِّ أّلَعٌزِّيِّزِّ هِذّأّ ...خَطّأّبِ..أّمَرأّةّ حٌمَقِأّء
.هِلَ ګتّبِتّ أّلَيِّګ ...قِبِلَيِّ أّمَرأّةّ حٌمَقِأّء.
أَّّسمَيِّ أّنِأّ دِعٌنِأّ مَنِ أّلَأَّّسمَأّء..رأّنِيِّةّ..أّمَ زِّيِّنِبِ..أّمَ هِنِدِ ..أّمَ هِيِّفِّأّء
أَّّسخَفِّ مَأّنِحٌمَلَهِ يِّأَّّسيِّدِيِّ أّلَأَّّسمَأّء..
.يِّأَّّسيِّدِيِّ أّخَأّفِّ أّنِ أّقِوِلَ مَأّلَدِيِّةّ مَنِ أّشٍيِّأّء..
أّخَأّفِّ لَوِ فِّعٌلَتّ أّنِ تّحٌتّرقِ..أّلََّسمَأّء
فِّ شٍرقِګمَ يِّأَّّسيِّدِيِّ أّلَعٌزِّيِّزِّ..
شٍرقِګمَ يِّأَّّسيِّدِيِّ..أّلَعٌزِّيِّزِّ يِّصٌأّدِر أّلَرَّسأّئلَ أّلَزِّرقِأّء..
يِّصٌأّدِر أّلَأّحٌلَأّمَ مَنِ ..خَذّأّئنِ أّلَنَِّسأّأّأّأّء.
يَِّّستّعٌمَلَ أّلََّسګيِّنِةّ وِأّلَصٌأّطّوِرةّ..ګيِّ يِّخَأّطّبِ أّلَنَِّسأّأّأّء..
..هِوِ يِّذّبِحٌ أّلَربِيِّعٌ وِأّلَأّشٍوِأّقِ..وِأّلَظّفِّأّئر أّلََّسوِدِأّء..
وِشٍرقِګمَ يِّأَّّسيِّدِيِّ أّلَعٌزِّيِّزِّ ..شٍرقِګمَ يِّأَّّسيِّدِيِّ أّلَعٌزِّيِّزِّ..
يِّّصٌنِعٌ تّأّجِ أّلَشٍرفِّ أّلَرفِّيِّعٌ ..مَنِ جِمَأّجِمَ أّلَنَِّسأّأّأّء
.لَأّتّنِتّقِدِنِيِّ َّسيِّدِيِّ..أّذّأّ ګأّنِ خَطّيِّ َّسيّئأّ فِّأّنِنِيِّ أّګتّبِ..وِأّلََّسيِّأّفِّ خَلَفِّ بِأّبِيِّ..وِخَأّرجِ أّلَحٌجِرتّيِّ صٌوِتّ ..أّلَريِّحٌ وِأّلَګلَأّبِيِّ
يِّأَّّسيِّدِيِّ عٌنِتّرتّ أّلَحٌبِشٍيِّ ..خَلَفِّ بِأّبِيِّ..يِّذّبِحٌنِيِّ أّذّأّ رأّى..خَطّأّبِيِّ..يِّقِطّعٌ رأَّّسيِّ لَوِ رأّى أّلَشٍفِّأّفِّ ..مَنِ ثّيِّأّبِيِّ
يِّقِطّعٌ رأَّّسيِّ لَوِ ..عٌبِرتّ عٌنِ عٌذّأّبِيِّ..
فِّشٍرقِګمَ يِّأَّّسيِّدِيِّ أّلَعٌزِّيِّزِّ ..يِّحٌأّصٌر أّلَمَرأّةّ بِأّلَحٌرأّبِيِّ..ٌيِّبِأّيِّعٌ أّلَرجِأّلَ أّنِبِيِّأّء وِيِّګمَر أّلَنَِّسأّئ فِّيِّ أّلَتّرأّبِيِّ ..لَأّتّنِزِّعٌجِ يِّأَّّسيِّدِيِّ أّلَعٌزِّيِّزِّ .لَأّتّنِزِّعٌجِ يِّأَّّسيِّدِيِّ أّلَعٌزِّيِّزِّ مَنِ َّسطّوِريِّ لَأّتّنِزِّعٌجِ أّنِ ګَّسرتّ أّلَقِمَقِمَ أّلَمََّسدِوِدِةّ مَنِ عٌصٌوِريِّ ..أّذّ نِزِّعٌتّ خَأّتّمَ أّلَرصٌأّصٌ عٌنِ ضّمَيِّريِّ ..أّذّأّ أّنِأّ هِلَبَِّس مَنِ أّقِبِيِّةّ أّلَحٌريِّريِّ فِّيِّ أّلَقِصٌوِريِّ أّذّأّ تّمَردِتّ عٌلَى مَوِتّيِّ عٌلَى قِبِريِّ عٌلَى جِذّوِريِّ وِأّلَمََّسلَخَ أّلَګبِيِّريِّ ..لَأّتّنِزِّعٌجِ يِّأَّّسيِّدِيِّ أّذّأّ أّنِأّ ګشٍفِّتّ عٌنِ شٍعٌوِريِّ' فِّأّلَرجِلَ أّلَشٍرقِيِّ لَأّيِّهِتّمَ بِأّلَشٍعٌريِّ وِلَأّ أّلَشٍعٌوِريِّ 'أّلَرجِلَ أّلَشٍرقِيِّ لَأّيِّفِّهِمَ أّلَمَرأةّ أّلَأّ دِأّخَلَ (أّلََّسريِّريِّ)مَعٌذّرتّأّ مَعٌذّرتّأّ :يِّأَّّسيِّدِيِّ أّذّأّ تّطّأّوِلَتّ عٌلَى مَمَلَګةّ أّلَرجِأّلَيِّ ..أّلَأّدِبِ أّلَګبِيِّر طّبِعٌأّ أّدِبِ أّلَرجِأّلَيِّ وِأّلَحٌبِ ګأّنِ دِأّئمَأّ مَنِ قِصٌةّ أّلَرجِأّلَيِّ وِأّلَجِنَِّس ګأّنِ دِأّئمَأّ مَخَدِرأّ يِّبِأّعٌ لَلَرجِأّلَيِّ /خَرأّفِّةّ هِيِّ حٌريِّةّ أّلَنَِّسأّء فِّيِّ بِلَأّدِنِأّ فِّلَبَِّس مَنِ حٌريِّةّ أّخَرةّ َّسوِى حٌريِّةّ أّلَرجِأّلَيِّ 'َّيِّأَّّسيِّدِيِّ قِلَ مَأّتّريِّدِهِ عٌنِيِّ فِّ لَمَ أّبِأّلَيِّ َّسبِيِّحٌةّ ..غٌبِيِّةّ ..مَجِنِوِنِةّ ..بِلَهِأّء 'فِّ لَمَ أّعٌدِ أّبِأّلَيِّ لَأّنِ مَنِ تّګتّبِ عٌنِ هِمَوِمَهِأّ فِّيِّ مَنِطّقِ أّلَرجِأّلَيِّ هِيِّ أّمَرأةّ حٌمَقِأّء ..أّلَمَ أّقِلَ فِّيِّ أّوِلَ خَطّأّبِ أّنِيِّ أّمَرأةّ حٌمَقِأّء
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
وينك يا حبيب الروح وينك( زي ن ة)
Photo
Wait while more posts are being loaded