నిను సేవింపగ నాపదల్ పోడమనీ నిత్యోత్సవంబబ్బనీ
జనమాతృండననీ మహాత్ముడననీ సంసారమోహంబు పై
కొననీ జ్ఞానము కల్గనీ గ్రహగతుల్ కుందింపనీ మేలు వ
చ్చిన రానీ యవి నాకు భూషణములే శ్రీకాళహస్తీశ్వరా


Wait while more posts are being loaded