Post has attachment
شارژ ایرانسل و همراه اول
پل ارتباطی با ما
@Mojtabasanat
@mojtabasanat1222
https://t.me/mojtabasanat1222

ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﮔﻔﺖ :
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺷﻔﺎﻫﯽ!

ﻫﻤﺎﻥ لحظه ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :
ﺍﺻﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻫﻢ ﮐﺘﺒﯽ!

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :
همینی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ!

ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ!

ﺍﺯ 50 ﻧﻔﺮ فقط 3 ﻧﻔﺮ ﺭﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ!!!

ﺑﻌﺪﺵ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ 10 ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ!

ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ولی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻧﻤﺮﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﯾﻦ 3 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ 20 ﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ!

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ...

ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﻇﻠﻢ ﺭﻓﺘﯿﺪ ...

"ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭﺱ ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ "...* ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﻧﺶ*

من از این دنیا فقط اینو دریافتم که...
.
.
.
اوني كه بيشتر مي گفت "نميدونم"، بيشتر ميدونست!
.
اوني كه "قويتر" بود، كمتر زور ميگفت!
.
اوني كه راحت تر ميگفت "اشتباه كردم"، اعتماد به نفسش بالاتر بود!
.
اوني صداش آرومتر بود، حرفاش با نفوذتر بود!
.
اوني كه خودشو واقعا دوست داشت، بقيه رو واقعي تر دوست داشت!
.
اوني كه بيشتر "طنز" ميگفت، به زندگي جدي تر نگاه ,ميكرد!
.

هیچکس نـفهمیـــــد که « زلـیخـــــــا » مــَـــــــــرد بـود
میــــدانی چــــــــــــرا ؟؟؟
مـــــردانـــگی میــخواهـــــد
مــــــــانـدَن ، پــای عشــــــقی که مـُـــدام تـو را پـــس میــــزَنــد

مـن ؛

غــم بـرایخـوردن بسیـار دارم

تـو دیگـر بـرایـم لـقمــه نـگیـــــر ...

چقدر ضعیف هستند و البته کوچک ، آنهایی که وقتی اشتباه می کنند ، نه توانایی اقرار به اشتباه را دارند و نه قدرت عذر خواهی !
اسمش را می گذارند غرور و به آن افتخار می کنند . چه حقیرند و چه حقیرانه رفتار می کنند . . . !

Post has shared content
ﻣـــَــﺮﺩ ، ﻣـــُــﺮﺩ ...
ﻭﻗـﺘﯽ ﺩﺍﺵ ﺁﮐـﻞ ﻭ ﻗـﯿﺼـﺮﻫـﺎ ﺷـﺪﻧـﺪ
ﺍﺧـﺮﺍﺟـﯽ ﻫـﺎ ﻭ ﭼـﺎﺭﭼﻨـﮕﻮﻟـﯽ ﻫـﺎ

ﻣـــَــﺮﺩ ، ﻣـــُــﺮﺩ ...
ﻭﻗـﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾـﻮﺵ ﻭ ﺳـﺘﺎﺭ ﺷـﺪﻧـﺪ
ﺳﺎﺳﯽ ﻣـﺎﻧـﮑـﻦ ﻫـﺎ ﻭ ﻋﻠـﯿﺸـﻤـﺲ ﻫـﺎ

ﻣـــَــﺮﺩ ، ﻣـــُــﺮﺩ ...
ﻭﻗـﺘﯽ ﺗـﺮﺍﻧـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﺜﻞ ﺟـﺸـﻦ ﺩﻟﺘــﻨﮕﯽ ﻭ
ﻓﺮﯾـﺎﺩ ﺯﯾـﺮ ﺁﺏ ﺷـﺪﻧـﺪ
ﭘـﺎﺭﻣﯿـﺪﺍ ، ﻓـﺎﺯﺕ ﭼﯿـﻪ ﻭ ﺣـﺎﻟـــﻢ ﺑـَﺪﻩ

ﻣـــَــﺮﺩ ، ﻣـــُــﺮﺩ ...
ﻭﻗـﺘﯽ ﺁﺑـﺠـﻮ ﺷـﻤﺲ ﻭ ﻭﺩﮐــﺎ ﺁﺭﺍﺭﺍﺕ ﺷـﺪﻧـﺪ
ﻭﺩﮐـﺎﻫـﺎ ، ﻭﯾـﺴـﮑﯽ ﻫـﺎ ﻭ ﮐﻨــﯿﺎﮎ ﻫﺎﯼ ﻗـﻼﺑـﯽ
ﻭﻗـﺘﯽ ﺩﺧﺘـﺮﻫـﺎﻣـﻮﻥ ﮐـﻪ ﺭﻭﺯﯼ ، ﺑـﭽـﻪ ﻣﺤـﻞ
ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺑـﺮﻭﺵ ﺟـﻮﻥ ﻣـﯿﺪﺍﺩ
ﺷـﺪﻧـﺪ " ﺩﺍﻓـــ ـــــ " ...
ﻭ ﻣـﺮﺩﺍﻧـﮕـﯽ ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪ ﺩﺭ "ﺭﯾـﺶ "

ﻣـــَــﺮﺩ ، ﻣـــُــﺮﺩ ﻭ ﻣـﺮﺩﺍﻧــﮕﯽ ﻓـﺮﺍﻣـﻮﺵ شـد. . .
Photo

خدایاااااااااا اد کن...!!!کارت دارم...میخوام جدی جدی بیام توو ادلیستت..میخام خودت لایکم کنی.میخام خودت به کارام کامنت بدی...خدایا اددم کن... پیلیز اگر اد کردنم سخته کات کن خسته ااااااااااام نمیخوام بمونم منو ببر............بریدم..

Post has attachment

دریافته ام که جهان پر از شگفتی هاست و عجیب ترین شگفتی آرامشی است که دستان تو به من میدهد در طوفانی ترین لحظاتم

Post has shared content
خـدا کـیـه؟!
خـدا چـیـه؟!
چـه تـصـویـری از خـدا تـو ذهـنـتـه؟
یـه جـلّاد؟!
همین الان یه ذره فکر کن...یه ذره خلوت کن با خودت...
چرا ما  تو ذهنمون از خـدا یه "لـولـو خـرخـره" ساختیم؟!
چرا به حرف اون بعضی ها گوش می کنیم که بهمون می گن: فلانی! اگه نماز نخونی، اگه موهات یه ذره بیرون باشه روز قیامت سیخ داغ می کنن تو حلقت!!! از موهات آویزونت می کنن هزار تا بلا سرت میارن!!!....
بابا!!!!... اینجوری نیست. خـدا خیلی مهربونه. خـدا آخر معرفته. خـدا از مهربون ترین کسایی که میشناسی هم مهربون تره! خـدا همیشه خوبتو میخواد. خـدا همواره صلاحتو میخواد. اگرم گفته که فلان کار رو بکن، یا فلان کار رو نکن، مطمئن باش خیر و صلاحت تو اون بوده که اینو گفته. خدای صمد که به عبادت های من و تو نیازی نداره.
خیلی ها رو می شناسم که با خـداشون چه حـــــــــــالی می کنن! چه عشق بازی ای میکنن!...
بیایم یه ذره بهتر و عاقلانه تر فکر کنیم.
البته این دلیل نمیشه که بگیم خدا مهربونه می بخشه بذار گناه بکنیم. نه، خدا از این که به خودمون صدمه بزنیم بیزاره!
Photo
Wait while more posts are being loaded