Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

با تغییر نگاهم به دنیا،
احساساتم را هم کنترل می‌کنم و
هر واکنشی را از خود نشان نمی‌دهم و
با مشاهدهٔ دست‌آوردهای دیگران
دچار احساساتی چون
حقارت یا حسادت نمی‌شوم و
به مشورت با خود برترم می‌پردازم و
به بررسی افکارم در سکوت می‌نشینم.

وین_دایر/ خود مقدس شما
Wait while more posts are being loaded