Post has attachment

Post has attachment
انجمن چابک ایران با افتخار تقدیم میکند:
نخستین همایش ملی چابک ایران 92
برای اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه کنید:
http://2014.agile.ir/
Photo

Post has attachment
چابک ایران 92 - با شعار «چابک باشید، نه عجول» تلاش میکند تا مجموعه ای از رهبران صنایع و چابک کارانی که بر روی پروژه های واقعی کار میکنند را به منظور اصلاح و ارتقاء طرز تفکر و روش ها، چه بصورت فردی و چه به صورت سازمانی، در کنار هم جمع کند. شرکت کنندگان در این همایش در نهایت خواهند یافت که چگونه میتوان با تغییرات سریعِ شرایط کسب و کار فناوری اطلاعات سازگار شد، یا برعکس، آنرا به نفع شرایط بهتر تغییر داد. سخنران ها و مربیان همایش تلاش خواهند کرد تا دانش کافی برای مهارت هایی چون، خلق سریعتر راه حل های با ارزش و با کیفیت، چگونگی کار با تیم ها، رهبران و ذی نفعان، هدایت و ارتقاء رویکرد فکری آنها تا بتوانند چابک باشند و نه عجول، را در اختیارمان قرار دهند.

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded