Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
วันที่ 10-11กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ GEG Korat จัดอบรม google apps for education ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เพื่อจัดทำเว็บไซต์คณะ/ เว็บไซต์สื่อการสอนของนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EDC2 ชั้น 2 ตึกคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
12/9/59
35 Photos - View album

Post has attachment
วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 งานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ งานเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และ GEG Korat จัดอบรมค่ายนักเรียนแกนนำการใช้ google apps เพื่อการเรียนการสอน และความรู้เบื้องต้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 48 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
1/8/59
51 Photos - View album

Post has attachment
วันเสาร์ที่ 9 ก.ค.59 : Geg Korat ร่วมกับชมรมครูภาษาต่างประเทศ สพม.31 จัดอบรมการใช้ ‪#‎kahoot‬ เพื่อเพิ่มเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-07-10
24 Photos - View album

Post has attachment
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 Geg korat ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.31 จัดอบรมปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โครงการ #ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ #mcmk ในบทบเขตพื้นที่ และโรงเรียน ให้กับตัวแทนเขตพื้นที่ฯสังกัด #cluster14 นครชัยบุรินทร์ (โคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/11/16
26 Photos - View album

Post has attachment
เสาร์ 28 พ.ค. 2559 ตัวแทน ‪#‎GEG‬ Korat ร่วมเป็นวิทยากร อบรมการใช้ ‎Google‬ Apps เพื่อการเรียนการสอน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้กับครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา‬ รุ่นที่ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์) จำนวน 80 คน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-05-30
100 Photos - View album

Post has shared content
Google​ Classroom ปรับปรุง​ให้​สามารถ​เพิ่ม​/ลบ​ ราย​ชื่อ​นัก​เรียน​ หรือ​อาจารย์​ผู้ร่วมสอน​ ได้​จาก​มือ​ถือ​ได้แล้วนะ
Google​ Classroom ปรับปรุง​ให้​สามารถ​เพิ่ม​/ลบ​ ราย​ชื่อ​นัก​เรียน​ หรือ​อาจารย์​ผู้ร่วมสอน​ ได้​จาก​มือ​ถือ​ได้แล้ว​
Animated Photo

Post has attachment
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ร่วมกับครูแกนนำ KTI และ GEG Korat จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวางแผนการจัดอบรมการใช้งานระบบ Smart OBEC เพื่อรับส่งหนังสือราชการระหว่างสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/13/16
20 Photos - View album

Post has attachment
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ครูแกนนำ KTI และ GEG Korat จัดอบรม ระบบบริหารจัดการสำนักงาน : Smart Area ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบ Smart Area ในส่วนของระบบบริหารงานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย งานทะเบียนหนังสือราชการ, งานรับ-ส่งหนังสือราชการ, งานไปรษณีย์, งานการจองยานพาหนะ, งานการจองห้องประชุม ที่นำมาใช้แทนระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC e-Office) และระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ และการใช้ Google apps เพื่อนำมาบริหารจัดการการทำงานในองค์กร
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/13/16
16 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded