Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Cümə axşamı
25 fevral
Münasibətlərin dəyişməsi
Şagirdlər yalnız İsanın təlimini anlamalarına mane olan qərəzli dini fikirlərlə deyil, həm də milliyyətçi qərəzli fikirlərlə dolu idilər. Bu cür qərəzli fikirlərdən biri samariyalılara münasibət idi. İsa bu fikirlərin əksinə davranaraq, samariyalı qadından su istəmişdi. Qadın təəccüblənmişdi, çünki “Yəhudilər Samariyalılarla ünsiyyət etmir” (Yəh. 4:9).
Qeysərə xidmət edən romalı yüzbaşı Kornelinin imana gəlməsi hekayəsi – milliyətçi qərəzli fikirlərlə mübarizə hekayədir. Korneli “mömin, Allahdan qorxan” bir kişi idi (Həv. Iş. 10:2), yerli sakinlərin böyük ehtiramını qazanmışdı (ayə 22). Mələk ona əmr etdi ki, Peterin ardınca Yafoya adam göndərsin (ayə 22, həmçinin ayə 3-8-ə bax).
Həmin vaxt Yafoda Peter evin damına çıxır ki, dua etsin (ayə 9). Kölgədə oturub dənizdən gələn mehi hiss edən Peterin üzərinə bir rahatlıq çökdü və adı; onun üçün yemək hazırladıqları müddətdə o, çox qəribə bir görüntü gördü. Göylər açıldı və dördü küncündən asılmış böyük mələfəyə bənzər bir şey yer üzünə endi. Bu mələfənin üzərində o, hər cür murdar heyvanı gördü. Müqəddəs Yazılara əsasən, bu heyvanların ətini yemək olmazdı. Həvari ona müraciət edən səsi eşitdi: “Qalx, Peter, kəs və ye!” (ayə. 11-14).
Peterin bu cür əmrə münasibəti necə oldu və onun görüntüsünün mənası nə idi? Həv. Iş. 10:12-29.

Bu görüntüdə Allah Peterə vacib dərs verdi. Bu gün bəzi adamlar hesab edirlər ki, Allah bu görüntünü verməklə halal və haram heyvanlar haqqında qanunu ləğv edib, insanlara xoşlarına gələn hər şeyi yeməyə icazə verib. Lakin əslində bu görüntünün mənası tamamilə başqa idi. Bu görüntü əvvəlcə Peterin təəccübünə və təşvişinə səbəb oldu, çünki onu dərhal başa düşə bilmədi (Həv. Iş. 10:17). Lakin Kornelinin göndərdiyi adamlar gələndə, öz tapşırıqları haqqında danışanda, Peter onlarla getmək arzusu hiss etdi (Həv. Iş. 10:22, 23). Peter Korneli ilə görüşdüyü zaman, artıq aldığı görüntünün mənasını ona izah edə bilirdi. Peter başa düşdü ki, Məsih – bütün dünyanın Xilaskarıdır. Bütpərəstlər də, yəhudilər kimi, Rəbb üçün dəyərlidirlər, çünki Məsih bütün insanların uğrunda ölüb (Həv. Iş. 10:34-48).
Peter bizim də götürməli olduğumuz vacib bir dərs götürdü. Bütün əngəllər Məsihdə dağıdıldı, artıq yəhudi ilə yunan arasında heç bir fərq yoxdur, çünki “milliyətindən asılı olmayaraq kim ki Ondsn qorxub əməlisaleh olarsa, Ona məqbuldur” (Həv. Iş. 10:35).
Müqəddəs Kitab öyrədir ki, yer üzündəki bütün insanlar Məsihdə bərabərdirlər. Təəssüf ki, biz özü ürəyimizdə heç də həmişə belə düşünmürük, elə deyilmi? Öz qərəzli fikirlərimizi necə görə və onlardan necə azad ola bilərik?


Cümə
12 iyun
Gələcək araşdırmalar üçün: 
“Ruhən yoxsullara Məsih deyir: “Səmavi Padşahlıq onlarındır”. Bu Padşahlıq İsanın dinləyicilərinin düşündüyü kimi, müvəqqəti dünyəvi padşahlıq deyil. Məsih insanlara Öz məhəbbətinin, lütfünün və salehliyinin ruhani padşahlığını açırdı. Məsihin idarəsinin fərqləndirici cəhəti Bəşər Oğluna bənzərlikdir. Onun tələbələri ruhən yoxsul, həlimdirlər, həqiqətin ardınca qaçırlar. Səmavi Padşahlıq onlarındır”, Y. Uayt, “Məsihin Dağüstü vəzi”, səh. 8.
“Biz indi Allahın emalatxanasındayıq. Çoxumuz – daş karxanasının yonulmamış daşlarıyıq. Lakin Allahın həqiqətini qəbul etdiyimiz zaman, onun təsiri bizi dəyişdirir. Həqiqət bizi nəcibləşdirir və bizdən hər cür qeyri – kamilliyi və günahı təmizləyir. Beləliklə, biz Padşahı bütün gözəlliyi ilə görməyə və izzət Padşahlığında təmiz səmavi mələklərlə birləşməyə hazırlaşırıq. Məhz burada, yer üzündə bu iş bizim üçün başa çatmalıdır, məhz burada qəlblərimiz və bədənlərimiz ölümsüzlük üçün hazır olmalıdır”, Y. Uayt, “İmanlılar cəmiyyəti üçün şəhadət”, 2-ci cild, səh. 355, 356.   

Müzakirə üçün suallar:
1. Stiven Vaynberqin kainat haqqında söylədiyi sözləri hamı yaxşı bilir (ya da bunu bilmək kədərlidir): “Kainatı daha çox dərk etdikcə, daha çox mənasız görünür”. Onun bu sözləri böyük səs – küyə səbəb olmuşdu və nəticədə o, dediklərini bir az yumşaltmağa çalışmışdı. Bununla belə, bəzi insanlar kainatın mənasız olduğunu inkar etmək üçün heç bir səbəb görmürlər. “Onun niyə bir mənası olmalıdır ki?” – Harvardlı astronom Marta Heller soruşur. – necə bir məna ola bilər? Bu ki sadəcə fiziki sistemdir, burada nə məna olsun? Bu fikir mənim üçün həmişə ağlasığmaz olub”. Kainat – sadəcə bir sistemdir və üstəlik mənasızdır? İsanın İkinci gəlişini, Allahın Padşahlığının tam və birdəfəlik bərqərar olmasını gözləyən məsihçi olaraq, bu rəylərin arxasında dayanan ideyaya necə cavab verərdiniz? 
2. Hər bir məsihçi nəsli gözləyirdi ki, İsa məhz onların zamanında qayıdacaq, bəzi pastor və müjdəçilər hətta müəyyən tarixlər də vermişdilər. Lakin hamısı yanıldılar. Məsihin qayıtma vaxtını təyin etməkdə pis nə var? 

Cümə axşamı
14 may
Dua ilə bağlı digər dərslər

Öz şagirdlərinə dua nümunəsini təqdim edən İsa bundan dərhal sonra gecə yarısı gələn dost haqqında məsəllə (Lk. 11:5-13) onlara daim dua etməyin zəruriliyi haqqında dərs verdi. Daha sonralar, Öz xidmətinin sonlarına yaxınlaşdıqca, O Öz ardıcıllarına duada tövbə və itaətkarlığın zəruriliyini xatırlatdı (Lk. 18:9-14). Bu məsəllərin hər ikisi göstərir ki, dua – sadəcə dini ayin deyil, Allahla daim bərabər getmək, ünsiyyət və həyatdır. 
Lk. 11:5-8-i oxuyun. İsa bu məsəli duada təkidə ruhlandırmaq üçün danışır. Dua gündəlik görülən adəti işlərdən biri kimi olmamalıdır. Əksinə, dua qarşılıqlı münasibətlərin – Allaha mütləq, dönməz və daimi etibarın əsasını təşkil etməlidir. Dua – qəlbin nəfəsidir: o olmadan biz ruhani cəhətdən ölü sayılırıq. İsa qonşusuna yaxşılıq etməkdən imtina edən digər qonşu haqqında danışır. Gecə yarısı təcili olaraq çörək istəyən dostunun dayanmadan etdiyi yalvarışları əbəsdir. Lakin sonda, hətta belə bir qonşu da təslim olur və gecə vaxtı qapının ardı – arası kəsilmədən döyülməsinə cavab verir. Allah duada təkid edənlərə münasibətdə daha meylli deyilmi!? Bu cür təkid Allahın bizə münasibətini dəyişməyəcək, lakin bizim etibarımızı gücləndirəcək. 
Lk. 18:9-14-ü oxuyun. Bu hissədə dua ilə bağlı hansı vacib dərs verilmişdir?

Fariseylər gözləyirdilər ki, Allah onları saleh işlərinə görə tərifləyəcək. Vergiyığan isə özünü Allahın mərhəmətinə təslim etmişdi və Allahın lütfünün əsasında qəbul edilmək üçün yalvarırdı. Allahın bizi qəbul etməsi bizim kim olmağımızın və ya nə etməyimizin əsasında baş vermir, yalnız Onun lütfü vasitəsilə baş verir. Yalnız tövbə edən, itaətkar və qəlbən təvazökar insanlar bu lütfü ala bilərlər. 
“Həlimlik və itaətkarlıq uğur və qələbənin şərtidir. İzzət çələngi çarmıxın dibində diz çökənləri gözləyir”, Y. Uayt, “Peyğəmbərlər və padşahlar”, səh. 590. 
Rəbbi tanımayan insanlar özlərini guya onlardan daha pis olan insanlarla müqayisə etməyə meyillidirlər – bununla özlərinin o qədər də pis olmadığına əmin olmağa çalışırlar. Nə üçün bu ruhani bir yalandır? Başqalarının bizdən daha pis olmasının bir əhəmiyyəti varmı?

Cümə axşamı 
16 aprel
İsanın görünüşünün dəyişməsi

İsanın görünüşünün dəyişməsi barədə hər üç Müjdədən oxuyun (Lk. 9:27-36; Mat. 17:1-9; Mk. 9:2-8). (Peterin özünün bu barədəki hekayəsini də oxuyun və özünün şahidlik təcrübəsinə əsaslanan həvarinin hansı həqiqəti bəyan etdiyinə diqqət yetirin; 2 Pet. 1:16-18). Luka hansı əlavə məlumatı təqdim edir və bu nə üçün vacibdir?

Luka nə Mattanın, nə də Markın yazmadığı incəliklərdən başlayaraq nəql edir: İsa Peteri, Yəhyanı və Yaqubu dua etmək üçün Özü ilə dağa apardı. İsa Öz nəzərini və fikrini Yerusəlimə yönəltdi və qarşısında duran əziyyətli yol haqqında xəbər verdi. İsa əmin olmaq istəyirdi ki, etdiyi hər bir iş Allaha məqbuldur və Onun planına uyğundur. Belə anlarda dua müəyyənlik və əminlik əldə etmək üçün yeganə vasitədir. Dua zamanı İsa ilahi izzətə büründü: “İsa dua edərkən üzünün görünüşü dəyişdi və Onun libası göz qamaşdırıcı ağ rəng aldı” (Lk. 9:29). 
Görünüşü dəyişən İsa Musa və İlyasla “Onun Yerusəlimdə yerinə yetirəcəyi bu dünyadan ayrılması barədə” danışdı (ayə 31). Digər tərcümələrdə “dünyadan ayrılması” sözü “çıxış” sözü ilə ifadə olunmuşdur ki, bu sözü də iki cür başa düşmək olar. 1) Bu, Onun Yerusəlimdə baş verəcək ölümünü nəzərdə tuta bilər, halbuki yunan sözü “çıxış” ölümə işarə etmək üçün az istifadə olunur. Deməli, 2) “çıxış” həm də İsanın tezliklə Yerusəlimdə həyata keçirəcəyi möhtəşəm “çıxışı”, izzətli xilas çıxışını nəzərdə tuta bilər, bu çıxış günahlardan azad edəcək. Azərbaycan dilindəki “dünyadan ayrılmaq” sözü məzmuna daha uyğundur.  
Üçünün söhbəti Allahın razılıq səsi ilə başa çatdı: “Bu Mənim Oğlumdur, seçilmişimdir, Ona qulaq asın!” (ayə 35). Görünüşünün dəyişməsi ilə İsa izzətlə məsh olunur, bu isə Onun Oğulluğunu bir daha təsdiqləyir və xilasın Oğulun həyatı bahasına başa gələcəyini bəyan edir. Ona görə də şagirdlərə göydən göstəriş verilir: Ona qulaq asmaq! Ona itaət və tam sədaqət göstərmədən Onun şagirdi olmaq qeyri – mümkündür.  
Yelena Uayt yazır ki, hər hansı bir mələk yerinə üstünlük “verilmiş”, Allahın taxtının yanında olan bu adamlar (Musa və İlyas) İsa ilə Onun iztirabları barədə danışmağa və Göylərin Ona qarşı şəfqət duyduğuna əminliklə təsəlli verməyə gəlmişdilər. Onların söhbətinin mövzusu dünyanın ümidi və hər bir insanın xilası idi” (“Əsrlərin arzusu”, səh. 425). Beləliklə, o qədər çox insana təsəlli vermiş İsanın Özü belə təsəlliyə və dəstəyə ehtiyac duyurdu. Bu, hətta ruhani cəhətdən ən güclü insanların, liderlərin və rəhbərlərin belə bəzən təsəlliyə, ruhlandırmaya və başqa insanların köməyinə ehtiyacı ola biləcəyini necə açır? Hal – hazırda ağlınıza təsəlli verə, ruhlandıra və dəstək ola biləcəyiniz biri gəlirmi? 

Bazar ertəsi
13 aprel
Allahın Oğlu

“Bəşər Oğlu” və “Allahın Oğlu” – İsanın Kimliyini təsvir etmək üçün Müjdələrdə bu iki addan istifadə olunur. Ilk ad Allahın insan bədənini qəbul etməsinə işarə edir; ikinci ad isə Onun İlahi Üçlüyün ikinci Şəxsiyyəti kimi İlahi təbiətini göstərir. Bu iki ad və ya iki titul birlikdə bizi İsa Məsih möcüzəsi haqqında düşünməyə çağırır: eyni zamanda həm Allah, həm də insan olan Allah haqqında. Bu konsepsiyanı başa düşmək çətindir, lakin bu çətinlik o heyrətamiz həqiqəti və onun təklif etdiyi böyük ümidi zərrə qədər də əksiltmir.  
Lk. 1:31, 32, 35; 2:11. Bu ayələr İsanın Kimliyini bizə necə açır? 
_____________________________________________________________________

Lk. 1:31, 32-də mələk “İsa” adını “Haqq – Taala” ilə bağlayır, “Rəbb Allah Ona Davudun taxtını verəcək”. İsa – Allahın Oğludur.  O, həm də Məsihdir, Davudun taxtını dünyəvi qurtuluşçu kimi deyil, ruhani mənada Xilaskar kimi bərpa edəcək Məsihdir. Yəni, O, sonda şeytanın Allahın taxtını ələ keçirmək cəhdinə son qoyacaq. Mələk çobanlara bəyan etdi ki, axurdakı körpə - “Xilsakardır. Bu, Rəbb Məsihdir” (Lk. 2:11).  
Eyni zamanda “Allahın Oğlu” titulu Məsihin İlahi Üçlükdəki mövqeyini təsdiqləməklə bərabər, yer üzündə ikən İsanın Ata Allah ilə ürəkdən – ürəyə sıx əlaqədə olduğundan xəbər verir.
Lakin Ata ilə Oğul arasındakı münasibətlər bizim Allahla münasibətlərimizdən fərqlidir. Bizim münasibətlətimiz Məsihin həm Yaradan, həm də Xilaskar kimi gördüyü işlərin nəticəsidir, lakin Onun Ataya Oğul kimi münasibəti – üç bərabər əbədi Şəxsiyyətdən birinin münasibətidir.  
İlahi təbiətə malik olan İsa Ata ilə ən sıx əlaqədə idi. 
“İsa: “Ey göylərdəki Atam” deyərək Öz şagirdlərinə xatırladır ki, Öz insan təbiəti ilə O, insanların sınaqlarını bölüşən və iztirablarına şərik olan biri kimi onlarla bağlıdır, Öz İlahi təbiəti ilə isə Əbədi Olanın taxtı ilə bağlıdır”. Y. Uayt, “Əsrlərin arzusu”, səh. 442.     
İsanın tam mənada Allah olması faktı bizim üçün necə bir əhəmiyyət kəsb edir? Bu həqiqət bir çox mənalar daşısa da, ən heyrətamiz mənalarından biri odur ki, İsa Allah ola – ola, Özünü aşağı tutaraq təkcə insan təbiətini qəbul etmədi, həm də bu təbiətlə Özünü bizim uğrumuzda qurban verdi. Burada söhbət Allahdan gedir! Bu həqiqət bizə Allahın əsl xasiyyətini açaraq, necə gözəl bir ümid verir?  

Post has attachment

Dərs 2 4-10 aprel VƏFTİZ VƏ İMTAHAN     Şənbə Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Lk. 3:1-14; Rom. 6:1-6; Lk. 3:21, 22; Lk. 4:5-8; Yeş. 14:13, 14; Lk. 4:9-13.   Yadda saxlanacaq ayə: “Müqəddəs Ruh cismani şəkildə göyərçin kimi Onun üzərinə endi. Göydən bir səda gəldi: Sən Mənim sevimli Oğlumsan, Səndən razıyam” (Lk. 3:22).     Keçən həftə də gördüyümüz kimi, Luka tarixdəki mötəbər insanların adlarını sadalayır.  Güman edirik ki, bununla o, İsa və Yəhya haqqındakı hekayəsinin də dünyanın bu güclü şəxsiyyətləri haqqındakı hekayələr qədər gerçək və tarixi olduğunu göstərmək istəyir.  Lakin hakimiyyətə sahib olan bu adamları xatırlatmanın daha bir vacib səbəbi var. Bu səbəb, həmin insanlara qarşısına səhradakı təvazökar insanı, Allahın seçilmiş elçisi Vəftizçi Yəhyanı qoymaqdır, o, bəşəriyyət tarixinin daha vacib hadisəsi – dünyanın Xilaskarı İsanın gəlişi üçün “yol hazırlamalı” idi. Maraqlıdır ki, Allah Məsihin carçısı olaraq “bu dünyanın böyük adamlarından” birini deyil, “aşağı” mövqeni tutanlardan birini seçmişdi.  Bu tarixi məlumatları birlikdə nəzərdən keçirən tədqiqatçılar Vəftizçi Yəhyanın və İsanın xidmətinin başlanğıc tarixini verirlər, bizim eranın 27 və 28-ci ilə yaxın bir tarix. Roma imperiyasının məhz bu tarixi çərçivəsində İsa vəftiz olundu və Göylərdən təminat aldı ki, O – Allahın “sevimli Oğludur” (Lk. 3:22). Luka bu faktı ən başlanğıcda, hələ İsa Məsihin missiyasını və xidmətini öz oxuyucularına “ardıcıllıqla yazmazdan” əvvəl qeyd edir.    Bazar 5 aprel Rəbbin yolunu hazırlayın   Lukanın müjdəsinin 3-cü fəslində Yəhya unikal bir rolla, xilas tarixində çox vacib bir rolla meydana çıxır. Yəhyanın vəzi haqqında çox şey söyləmək olar, lakin bir şey aydındır – o, camaatın xoşuna gəlsin deyə öz sözlərinə bəzəkli don geydirmirdi. Lk. 3:1-14-ü oxuyun. Onun sözlərində sadəcə bilavasitə dinləyiciləri üçün deyil, bizim hamımız üçün də vacib həqiqətlər vardır. Yəhyanın burada dediklərindən özünüz üçün hansı vacib həqiqətləri götürə bilərsiniz?
 Tövbə - nəzəri bir anlayış deyil, bu, bir həyat tərzidir. Yunanca orijinalda tövbə “metanoyya” sözü ilə ifadə olunmuşdur  ki, bunun da mənası düşüncənin dəyişməsidir, bu isə yeni həyatla nəticələnir. “Vəftiz etmək” suya batırmaq və ya tamamilə gömməkdir. Suya gömülmənin dərin mənası var. Yəhyanın dövründən əvvəl də yəhudilər suya gömülməklə baş verən vəftizə böyük əhəmiyyət verirdilər. Bu, bütpərəst əqidəsindən olanlar yəhudi əqidəsinə qoşulmaq istədikləri zaman həyata keçirilən ənənəvi bir ayin idi. Yəhudilərə vəftiz olmağı təklif edərkən Vəftizçi Yəhya yeni bir prinsipin əsasını qoydu: vəftiz – özünün köhnə günahlı yollarından hər kəsin önündə imtina etmək və özünü Məsihin gəlişinə hazırlamaq imkanıdır. Beləliklə, günahdan imtina etmək və tezliklə məsh olunacaq Məsihin Padşahlığının vətəndaşı kimi yeni həyat tərzinə həsr olunmaq üçün, Vəftizçi Yəhya bu simvolik addımı təyin etdi. Bundan dərhal sonra isə Yəhya əlavə etdi ki, o, sadəcə su ilə vəftiz edir, lakin ondan sonra gələcək Olan “sizi Müqəddəs Ruhla və odla vəftiz edəcək” (Lk. 3:16). Beləliklə, bizə çox vacib bir həqiqət təqdim olunmuşdur: suya gömülməklə həyata keçirilən vəftiz – daxili dəyişikliyin simvoludur ki, sonda Müqəddəs Ruhla vəftizlə möhürlənəcəkdir.    Rom. 6:1-6-nı oxuyun. Həvari Paul vəftizdən hansı ruhani dərsləri çıxarır? Onun suya gömülmək və sudan çıxmaqla, günah üçün ölüb Allaha həsr olunmuş həyat üçün dirilmək arasında necə bir müqayisə apardığına diqqət yetirin. Məsihdə bu yeni həyat sizin məsihçi təcrübənizdə necə təzahür edib? Onun hansı tərəfləri hələ də “suyun altında” qalmaqdadır?  
Wait while more posts are being loaded