Post has attachment

Cümə axşamı 
16 aprel
İsanın görünüşünün dəyişməsi

İsanın görünüşünün dəyişməsi barədə hər üç Müjdədən oxuyun (Lk. 9:27-36; Mat. 17:1-9; Mk. 9:2-8). (Peterin özünün bu barədəki hekayəsini də oxuyun və özünün şahidlik təcrübəsinə əsaslanan həvarinin hansı həqiqəti bəyan etdiyinə diqqət yetirin; 2 Pet. 1:16-18). Luka hansı əlavə məlumatı təqdim edir və bu nə üçün vacibdir?

Luka nə Mattanın, nə də Markın yazmadığı incəliklərdən başlayaraq nəql edir: İsa Peteri, Yəhyanı və Yaqubu dua etmək üçün Özü ilə dağa apardı. İsa Öz nəzərini və fikrini Yerusəlimə yönəltdi və qarşısında duran əziyyətli yol haqqında xəbər verdi. İsa əmin olmaq istəyirdi ki, etdiyi hər bir iş Allaha məqbuldur və Onun planına uyğundur. Belə anlarda dua müəyyənlik və əminlik əldə etmək üçün yeganə vasitədir. Dua zamanı İsa ilahi izzətə büründü: “İsa dua edərkən üzünün görünüşü dəyişdi və Onun libası göz qamaşdırıcı ağ rəng aldı” (Lk. 9:29). 
Görünüşü dəyişən İsa Musa və İlyasla “Onun Yerusəlimdə yerinə yetirəcəyi bu dünyadan ayrılması barədə” danışdı (ayə 31). Digər tərcümələrdə “dünyadan ayrılması” sözü “çıxış” sözü ilə ifadə olunmuşdur ki, bu sözü də iki cür başa düşmək olar. 1) Bu, Onun Yerusəlimdə baş verəcək ölümünü nəzərdə tuta bilər, halbuki yunan sözü “çıxış” ölümə işarə etmək üçün az istifadə olunur. Deməli, 2) “çıxış” həm də İsanın tezliklə Yerusəlimdə həyata keçirəcəyi möhtəşəm “çıxışı”, izzətli xilas çıxışını nəzərdə tuta bilər, bu çıxış günahlardan azad edəcək. Azərbaycan dilindəki “dünyadan ayrılmaq” sözü məzmuna daha uyğundur.  
Üçünün söhbəti Allahın razılıq səsi ilə başa çatdı: “Bu Mənim Oğlumdur, seçilmişimdir, Ona qulaq asın!” (ayə 35). Görünüşünün dəyişməsi ilə İsa izzətlə məsh olunur, bu isə Onun Oğulluğunu bir daha təsdiqləyir və xilasın Oğulun həyatı bahasına başa gələcəyini bəyan edir. Ona görə də şagirdlərə göydən göstəriş verilir: Ona qulaq asmaq! Ona itaət və tam sədaqət göstərmədən Onun şagirdi olmaq qeyri – mümkündür.  
Yelena Uayt yazır ki, hər hansı bir mələk yerinə üstünlük “verilmiş”, Allahın taxtının yanında olan bu adamlar (Musa və İlyas) İsa ilə Onun iztirabları barədə danışmağa və Göylərin Ona qarşı şəfqət duyduğuna əminliklə təsəlli verməyə gəlmişdilər. Onların söhbətinin mövzusu dünyanın ümidi və hər bir insanın xilası idi” (“Əsrlərin arzusu”, səh. 425). Beləliklə, o qədər çox insana təsəlli vermiş İsanın Özü belə təsəlliyə və dəstəyə ehtiyac duyurdu. Bu, hətta ruhani cəhətdən ən güclü insanların, liderlərin və rəhbərlərin belə bəzən təsəlliyə, ruhlandırmaya və başqa insanların köməyinə ehtiyacı ola biləcəyini necə açır? Hal – hazırda ağlınıza təsəlli verə, ruhlandıra və dəstək ola biləcəyiniz biri gəlirmi? 

Post has attachment
...Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, 
и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, 
потом двенадцати; (1Кор.15:3-5).
Верою, Он воскресший является и нам! 
С праздником Христова Воскресения
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Photo

Post has attachment

Cümə axşamı
9 aprel
Qalib Məsih

Mattadan fərqli olaraq, Lukada ikinci və üçüncü sınağın ardıcıllığı əksinədir. Bunun səbəbi bəlli deyil, lakin bu, bizi təşvişə salmalı deyil. Ən vacib olan şey – hər iki Müjdənin bəyan etdiyi kimi, Məsihin şeytan üzərində qəti qələbəsidir. Bu sınaqları araşdırmaqdan irəli gələn vacib bir amil odur ki, İsa Məsih bizim kimi sınaqlara məruz qalan, lakin günahı olmayan gerçək bir insandır (İbr. 4:15). Hər bir sınaqda qalib gəlib, dilində Allahın Kəlamı, dua vasitəsilə göylərin qüvvə mənbəyi ilə sıx əlaqəni saxlayaraq şeytan üzərində zəfər çalan İsa Məsih, Allahın Padşahlığını bəyan etmək və yeni Məsiha əsrinin başlanğıcını qoymaq üçün gəlir.  

Lk. 4:9-13-ü və Mat. 4:5-7-ni oxuyun. İlk iki sınaqda İsa şeytanın şirnikləndirmələrinə qalib gəlmək üçün Müqəddəs Yazılardan istifadə etdi. İndi, üçüncü sınaq zamanı, şeytan da bu yola əl atır və Yazılardan sitat gətirir ki, guya İsanın Allah Kəlamına həqiqətən ciddi yanaşıb – yanaşmadığını yoxlasın. Burada nə baş verir və İsa necə cavab verir?

 Şeytan İsanın Yerusəlimdəki məbədin, yəhudi tarixindəki ən müqəddəs yerin başına çıxardır. Sion şəhəri, Allahın Öz xalqının arasında yaşadığı məbəd şeytanla İsa arasında qarşıdurma yerinə çevrilir. Yenə də bu proloq səslənir: “Əgər Sən Allahın Oğlusansa”. Baxın şeytan nə deyir: Əgər Allah həqiqətən Sənin Atandırsa, onda Sənin missiyan – həqiqətən Onun iradəsidir, damdan aşağı atıl, hər şeyi bir daha və birdəfəlik yoxla. Axı əgər bütün bunlar həqiqətdirsə, onda Allah Sənin yerə düşüb parçalanmağına yol verməz. Sonra isə o, Müqəddəs Yazılardan sitat gətirir: “Allah Sənə görə mələklərinə əmr edər ki, Səni qorusunlar” (Lk. 4:10).  
Şeytan Yazıları bilir, lakin təhrif edir. Onun fəndi – İsanı Allahı sınağa çəkməyə vadar etməkdir. Allah həqiqətən də mələklərin müdafiəsini vəd edib, lakin bu, yalnız Onun iradəsinə itaət kontekstində mümkündür, məsələn, Daniel və dostlarının başına gələn hadisədə olduğu kimi. İsa yenə də şeytana qətiyyətlə cavab verir və Yazılardan istifadə edərək, Allahı sınamağın qadağan edildiyi barədə əmri sitat gətirir (ayə 12). Bizim borcumuz – özümüzü Allahın iradəsinə tabe etmək və bütün qalan işləri Onun həyata keçirməsinə yol verməkdir.  
Sınaq barəsində dörd əsas Müqəddəs Kitab həqiqətinə diqqət yetirin: (1) Heç kim şirnikləndirmələrdən azad deyil; (2) Allah sınaqların bizim qarşımıza çıxmasına yol verdiyi zaman, bizim onlara müqavimət göstərə bilməyimiz üçün lütf, qalib gəlməyimiz üçün isə qüvvə verir; (3) sınaq hər dəfə eyni şəkildə gəlmir; (4) heç kim öz gücündən üstün, dözə bilməyəcəyi sınaqla üzləşmir (1 Korş 10:13).

Çərşənbə
8 aprel
“Əgər mənə səcdə etsən” 


Lk. 4:5-8-i oxuyun. Nə üçün şeytan İsanın ona səcdə etməsini istəyirdi? Burada qarşıya hansı vacib məsələ qoyulmuşdu? 
Səcdəyə müstəsna hüquq Allaha aiddir. Bu, yaradılmışı Yaradandan həmişəlik fərqləndirən amillərdən biridir. Lüsiferin göylərdə Allaha qarşı qaldırdığı qiyamın əsas məsələlərindən biri səcdə məsələsi idi. Lüsiferin nəfsi, könlündən keçənlərin xülasəsi Yeş. 14:13, 14-də çox gözəl verilmişdir; göylərə çıxmaq, taxtını Allahın ulduzlarından yüksəkdə qurmaq, Haqq – Taala kimi olmaq. Bu, yalnız Yaradana məxsus olan və nə qədər yüksək mövqeyi olmasından asılı olmayaraq, heç bir yaradılmışa verilməyən bir hakimiyyəti qəsb etmək cəhdi idi. 
Bu kontekstdə Məsihin sınağı zamanı nələr baş verdiyini daha yaxşı anlaya bilərik. İsa dünyanı xilas etmək və onu Allahın mülkiyyətinə və hakimiyyətinə qaytarmaqla bağlı Öz missiyasının icrasına başlamalı olduğu bir vaxtda şeytan onu dağın təpəsinə çıxardı, dünyanın bütün padşahlıqlarını Ona göstərdi və bütün bunları yalnız bir şeyin əvəzində Ona verəcəyini söylədi: “Bax əgər Sən mənə səcdə etsən, bunların hamısı Sənin olacaq” (Lk. 4:7).
Şeytan Məsihin nəzərini Onun İlahi vəzifəsindən yayındırmağa və Onu cah – cəlal və şöhrətlə şirnikləndirməyə çalışırdı, bütün bunları bir səcdə bahasına əldə etmək olardı. O, göylərdə əldə edə bilmədiyi hakimiyyəti və səcdəni burada əldə etməyə çalışırdı.      
Məsihin yoldan çıxaranı necə bir qətiyyətlə rədd etdiyinə diqqət yetirin: “Şeytan, rədd ol yanımdan!” (ayə 8). Səcdə və onunla əlaqədar olan xidmət yalnız Yaradan Allaha məxsusdur. Burada Məsih yenə də Allahın Kəlamının köməyindən istifadə edir. Məgər Musanın bu sözləri Allahdan ilham alaraq yazmamışdımı: “Dinlə, ey İsrail! Allahımız Rəbb yeganə Rəbdir. Allahın Rəbbi... sev” (Qan. Tək. 6:4, 5, 13)? İnam və itaətlə Allahın yolu ilə getmək haqqında qəti qərar şeytanın yalanına və hiyləsinə qarşı son cavabdır.  
Hər birimiz iman məsələlərində, hətta “çox əhəmiyyətsiz” görünən məsələlərdə güzəştə getmək sınağı ilə üzləşə bilərik. Təsəvvür edin ki, yaxşı iş, universitetə qəbul imtahanı, vəzifədə yüksəlmə sizdən şənbəni qorumaq məsələsində güzəştə getməyi tələb edir. Yaxud ən yaxşı ölkəyə viza almaq öz əqidənizi gizlətməyi tələb edir. Hansı bir anda sövdələşə bilərsiniz? Əgər bu ümumiyyətlə mümkündürsə, hansı bir qiymət bahasına başa gələcəkdir? 

Post has attachment

Bazar ertəsi
16 mart

Kim Allahı tanıyır?

Təkəbbür Rəbbi şəxsən tanımayan insanlarda baş qaldırır. Əksinə, Allahla ünsiyyətdə yaşayan insan təvazökar olacaq, çünki daim bizim hər birimizdən sonsuz dərəcədə böyük olan Kəslə əlaqədə olur. Kainatın ölçülərini təsəvvürümüzə gətirəndə Kainatı Yaradana səcdə etdiyimizi dərk edəndə, İsanın şəxsində  bizim uğrumuzda çarmıxda əzab çəkmiş Allah haqqında düşünəndə necə təkəbbürlü qala bilərik? 
Sül. məs. 30:3-6-ı oxuyun. Bu ayələr Allahın qüvvəsi, əzəməti və sirri haqqında nə deyir?

“Müqəddəsin biliyi” ifadəsi Allah haqqında bilik kimi başa düşülməlidir. Daha sonra isə bir sıra ritoriuk suallar gəlir ki, onlar da Allah haqqında nə qədər çox şeyi bilmədiyimizi etiraf etməyə vadar edir. 
Sül. məs. 30:4-dəki sualları oxuyun. Bu suallar qarşımıza hansı məsələni qoyur?

Allah Yaradan olduğuna görə (ilk dörd sual), bizim anlayışımızın hüdudlarından kənarda qalır (son suallar). Əyyubun kitabında Allah ağsaqqalı bu cür suallarla düşündürür, odur ki, Əyyub Allahı və Onun yollarını dərk etmək iqtidarında olmadığını anlayır (Əyy. 38-40:2). 
Allahın Yaradan olması və bizim Onu tam şəkildə başa düşə bilməməyimiz Onun yazılı açılışına necə münasibət göstərməli olduğumuza dair bizə dərs verir. Alimlər hər zaman Onun sözünü şübhəyə məruz qoyurlar. Biz kimik ki – biz, təbiətdəki ən sadə şeyləri belə dumanlı şəkildə anlayan, düşüncəsi ağ ləkələrlə dolu olan biz – Allahın Kəlamını, hətta onun bizi dolaşığa salan və ya xoşumuza gəlməyən hissələrini inkar edək? 
Yaradılışın özünün böyüklüyü və sirri haqqında düşünün. Bu bizə Yaradanın böyüklüyü və sirri haqqında nəyi açmalıdır? Nə üçün bu böyüklük və sirr bizə təsəlli və ümid gətirməlidir? 

Dərs 12
14-20 mart

Hikmətlinin itaətkarlığı

Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Sül. məs. 30; Lk. 18:9-14; Əyy. 38-40:2; 1 Yəh. 1:9; Vəh. 3?14-18; Məz. 104:24.
Yadda saxlanacaq ayə: “Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır” (Mat. 5:3). 
Müqəddəs Kitabda itaətkarlıq çox vacib bir məziyyət hesab olunur. Ən böyük peyğəmbərlərdən biri olan Musa yer üzündə yaşayan bütün adamlardan daha itaətkar adlandırılır (Say. 12:3). Mikeya 6:8-ə əsasən, insanın başlıca vəzifəsi – “itaətkarcasına Allahınla bir yol getməkdir”. İsa da qeyd edir ki, itaətkarlıq məsihçilərin can atmalı olduğu idealdır: “Kim bu uşaq kimi özünü aşağı tutarsa, Səmavi Padşahlıqda ən böyük odur” (Mat. 18:4). 
Axı insanlar nə ilə öyünə bilərlər? Hər bir aldığımız nəfəsi, hər bir ürək döyüntüsünü, hər bir hədiyyəni, hər bir talantı yalnız Allahdan alırıq, “biz Onda yaşayırıq, hərəkət edirik, mövcuduq” (Həv. iş. 17:28). Çarmıxın işığında isə bizim salehliyimiz “murdar əski” kimidir (Yeş. 64:6). Elə isə biz nə ilə öyünə bilərik? 
Bu dərsdə Süleymanın məsəlləri kitabı itaətkarlıq mpvzusuna toxunur. Öz vəziyyətimizi nəzərə alsaq, itaətkar və təvazpkar olmamaq nə dərəcədə axmaqlıq olardı?

Cümə axşamı
12 mart

Həqiqəti sevmək

Uşaqlarımıza, şagirdlərimizə və bizdən öyrənmək istəyən hər kəsə öyrədə biləcəyimiz bütün həqiqətlərdən ən vacibi yəqin ki Paul tərədindən qeyd olunur, o, məhvə məhkum olanlardan bəhs edərkən deyir ki, “onlar həqiqəti sevərək xilas olmaq əvəzinə, bunu rədd etdilər” (2 Salon. 2:10). Əlbəttə, İsa Həqiqət olduğuna görə, başqalarına həqiqəti sevməyi öyrətmək – onlara İsanı sevməyi öyrətmək deməkdir, bundan daha vacib heç nə yoxdur. 
“Həqiqətə gedib çıxmaq arzusu ilə hansı tədqiqat sahəsinə baş vursaq da, gözəgörünməz qüdrətə malik Təfəkkürlə rastlaşırık, O, hər şeydə və hər şey vasitəsilə fəaliyyət göstərir. İnsanın düşüncəsi Allahın düşüncəsi ilə, məhdud olan hüdudsuz olanla ünsiyyətə girir. Bu cür ünsiyyətin bədənə, şüura və qəlbə təsirini tamlığı ilə dərk etmək və qiymətləndirmək mümkün deyil” (Y. Uayt. Tərbiyə, səh. 14). 
Sül. məs. 29:15-i oxuyun (həm. Bax. Sül. məs. 29:19). Burada təkcə tərbiyə üçün deyil, həm də bütün həyat üçün hansı vacib prinsip verilmişdir? 
Xüsusilə də ifşa edə və ya cəzalandıra bilmədiyimiz kəslər üçün bizim nümunəmiz vacib olsa da, bəzi hallarda daha çox şeyə ehtiyac olur.  Bu, xüsusilə də uşaqlarımızın tərbiyəsində çox doğrudur. Bəzən uşaqları düzəltmək üçün cəzalandırçaq lazımdır. 
Təbiətən biz günahlı və pozulmuşuq, sevdiyimiz o əziz varlıqlar – uşaqlarımız da istisna deyillər. Uşaqlarımıza istədikləri hər şeyi etməyə icazə verərkən, nə özümüzə, nə də onlara xeyirxahlıq etmiş olmuruq. Əslində uşaqların intizama nəinki ehtiyacları var – onlar bunu istəyirlər. Onlar məhdudiyyətlərin olduğunu və müəyyən çərçivə daxilində qalmalı olduqlarını bilməlidirlər. Əgər bir ana uşağının azadlığına hörmətlə yanaşmalı olduğunu düşünərək, onun istədiyi hər şeyi etməsinə icazə verirsə, sonda “rüsvayçılıq” biçəcək, uşaqları isə - indi olmasa da, sonra kədər biçəcəklər. 
Uşaqlıqda öyrəndiyiniz hansı vacib ibrət dərsləri böyüyəndə də sizə fayda gətirib? Bu biliklər həyatınızı daha yaxşı etməyə necə kömək etdi?
Wait while more posts are being loaded