Post has attachment

Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content

Çərşənbə
13 iyul
Peyğəmbərlik səsi. II hissə
Yeşaya peyğəmbərin kitabının 58-ci fəsli həm Yeşayanın günlərində yaşayan Allahın xalqı üçün, həm də bu gün bizim üçün xüsusi məzəmmət və ümid xəbərindən ibarətdir.
Öz xalqına görə məyusluğunu bəyan etdikdən sonra, Allah müraciət etdiyi insanları necə təsvir edir? (bax. Yeş. 58:1) Yeş. 58:2-i oxuyun.

Burada istifadə olunmuş səs tonunu dəqiq bilməsək də, görünür ki, Rəbb xalqı zahiri möminlik və iman nümayişinə görə mühakimə edir, çünki bunun nə qədər yalan olduğunu bilir. “Yeni beynəlxalq tərcümədə” bu ayə belə səslənir: “Onlar hər gün Məni axtarır; elə fikir oyadırlar ki, güya əməlisaleh, Allahının hökmündən ayrılmayan millət kimi, Mənim yolumu öyrənmək istəyirlər” (Yeş. 58:2).
Yeş. 58:3-14-ü oxuyun. Rəbb bu adamlara dini təzahürlərinin (bu halda orucun) yanlışlığı ilə bağlı daha nə deyirdi? Burada hansı daha dərin məsələyə toxunulur?

Burada qeyd olunmuş vacib bir xırdalığa diqqət yetirin: səcdə çox vaxt eqoist olur. “Ya Rəbb, mənim üçün bunu və bunu et!” – deyə istəyirik. Əlbəttə, müəyyən şəraitlərdə Rəbdən şəxsi ehtiyaclarımızı ödəməsini diləyə bilərik. Lakin bu halda Rəbb deyir ki, həqiqi səcdə “aclara”, “məzlumlara” və “kasıblara” xidməti də nəzərdə tutur. Maraqlısı budur ki, başqalarına bu cür xidmət yalnız kömək alanlara deyil, köməyi göstərənlərə də xeyir-dua gətirir. Başqalarına xidmət edərkən, verərkən, xeyir-dua alırıq. Allahın bu vədlərinin icrasını öz həyatında hiss etməyən varmı aramızda? Məgər özünə kömək etmək iqtidarında olmayan kəslərə yardım edən insanların əldə etdiyi sevincin, məmnunluk hissinin və ümidin şahidi olmamışıqmı? Məsihin xasiyyətini dünyada təzahür etdirmənin daha yaxşı yolunu təsəvvür etmək çətindir.
Həv. Iş. 20:35-i oxuyun. Bu sözlərin həqiqiliyini özünüzün başqalarına xidmətinizdə necə hiss etmisiniz?

Çərşənbə
29 iyun
“Övladlarım, Məsihin surəti sizdə yaradılana qədər, sizlər üçün yenə doğuş ağrısı çəkirəm” (Qal. 4:19).

Başlanğıcda biz kamil və tam dünyada kamil və tam varlıqlar kimi yaşamaq üçün yaradılmışdıq. Təəssüf ki, günahabatma nəticəsində bu cənnət itirildi. Tanıdığımız dünya ölüm, zorakılıq, əziyyətlər, qorxu və cəhalətlə doludur. Dünyanı ilkin kamil vəziyyətinə qaytarmaq üçün xilas planı hazırlandı. Günahabatma nəticəsində itirilmiş şeyləri bərpa etmək üçün Məsih gəldi.
“Allah başlanğıcda insanı Öz bənzərində yaratdı. Ona nəcib xüsusiyyətlər bəxş etdi. İnsan sağlam düşüncəyə sahib idi və bütün qabiliyyətləri bir-biri ilə ahəng təşkil edirdi. Lakin günahabatma və onun nəticələri bu xüsusiyyətləri təhrif etdi. Günah insandakı Allah surətini təhrif etdi və demək olar ki, məhv etdi. Onu yenidən bərpa etmək üçün xilas planı düşünüldü və insana sınaqlarla dolu bir həyat verildi. Ona görə də həyatın bütün məqsədlərinin təməlində dayanan ən böyük məqsədi – başlanğıcda insana xas olan kamilliyi ona geri qaytarmaqdır” (Y. Uayt. Ağsaqqallar və peyğəmbərlər, səh. 595). Bu bərpa yeni yer və yeni göy yaradılana qədər davam edəcək olsa da, bu proses artıq bizdə başlayıb!
Qal. 4:19-u oxuyun. Paulu narahat edən şeylərdə asılı olmayaraq, o burada hansı vacib ruhani məsələyə toxundu?

İbranilərə məktubda Məsih Özü Allahın surəti – “Onun mahiyyətinin tam surəti” kimi təsvir edilmişdir (1:3). (Yəh. 14:9; 2 Kor. 4:4; Kol. 1:15 ilə müqayisə edin). O, bizdə Allahın surətini bərpa etmək üçün bizimlə birləşmək istəyir. Buna razılaşsaq, Allahın surəti olan Məsih bizdə məskunlaşacaq: “Sizdə olan Məsih sizə izzətə qovuşmaq ümidini verir” (Kol. 1:27).
Onun surətinin tam bərpası İsanın İkinci gəlişi zamanı baş verəcəkdir (bax. 1 Kor. 15:49; 1 Yəh. 3:2). Bununla belə, Məsih bizdə, biz isə Onda qalanda Allahın surətinin bərpası prosesi artıq yer üzündə başlamış olur. Bu baş verdiyi müddətdə biz başqa insanları Məsihə gətirməyə can atırıq. O, bu bərpa prosesini onlarda da başlada bilər.
Bərpa prosesi bizdə artıq başlasa da, niyə həmişə yadda saxlamalıyıq ki, bu proses İsanın İkinci gəlişi zamanı tam şəkildə başa çatacaqdır?

Çərşənbə axşamı
28 iyun
Düşmənçilik və fidiyə

Yar. 3:14, 15. Allah şeytana “Mən səninlə qadın arasına, sənin balanla onun övladı arasına düşmənçilik salıram” (Yar. 3:15) deyərkən nəyi nəzərdə tuturdu? Buradan özümüz üçün hansı ümidi əldə edə bilərik?

“Düşmənçilik” sözü ibrani dilində “nifrət” və “düşmən” sözləri ilə eyni kökdən gəlir. Xeyirlə şəri bilmə ağacının meyvəsindən yeyən əcdadlarımız özlərini və bütün bəşəriyyəti Allahla düşmənçilik vəziyyətinə gətirdilər (bax. Rom. 5:10; Kol. 1:21; Yaq. 4:4). Allahın vədi burada onu nəzərdə tutur ki, Allah bəşəriyyəti Özünə tərəf çəkərək, insanlarda şeytana qarşı düşmənçilik ruhu yaradacaq. Bu, Allaha imkan verəcək ki, Öz İlahi idarəsinin prinsiplərini pozmadan bəşəriyyəti xilas etsin. Bu, bizim başa düşdüyümüz mənada “fidiyə”dir, günahabatma nəticəsində itirilmiş şeyləri sonda bərpa etmək üçün Allahın həyata keçirdiyi və keçirməyə davam etdiyi işdir.
Aşağıdakı ayələr fidiyəni necə açır? Lev. 1:3, 4; 1 Kor. 5:7; 1 Yəh. 1:9.

İlahiyyatçılar bəzən fidiyə mexanizmi göstərmək üçün “təqsirin aradan qaldırılması” ifadəsindən istifadə edirlər. Bu anlayış yanlış davranış nəticəsində dəymiş ziyanın ödənilməsini nəzərdə tutur. İnsan pis əmələ yol verir, qanunu pozur, ədalət isə ziyanın ödənilməsini tələb edir. Bəzən deyirlər ki, cinayətkar “cəmiyyət qarşısında borcludur”.
Biz günah etmişik, lakin xilas planına uyğun olaraq Məsihin ödədiyi fidiyə, Onun fədakar ölümü bizi qanun pozuntusunun hüquqi nəticələrindən azad edir. Məsih Özü bizim əvəzimizə ödəyib. Qanunla bizim çəkməli olduğumuz cəzanı İsa Öz üzərinə götürüb. Beləlikə, qanunun ədalətli tələbləri bizim ölümümüz bahasına deyil, İsanın qurbanı sayəsində ödənilmişdir. Günahkar və qanun pozucusu olan bizlər Onun qarşısında bağışlanıb, bəraət alırıq. Bu, ümumi bərpa prosesindəki həlledici və təməl addımdır (bax. Həv. Iş. 3:21).
Wait while more posts are being loaded