Post has attachment

Bazar ertəsi
28 mart
Padşahlıq qolu

Yəhudilərin Messiyanın gəlişi ilə bağlı fikirləri nə qədər müxtəlif olsa da, bir şey təkzibedilməz idi: Messiya Davudun nəslindən olacaq. (Hətta indi də Messiyanı gözləyən bir çox dindar yəhudilər Onun Davudun evindən gələcəyinə inanırlar). Məhz bu səbəbdən Matta oz Müjdəsini bu cür başlayıb, o, İsanın Messiya kriteriyalarına uyğun gəldiyini göstərmək istəyirdi.
Məhz bu səbəbdən Matta öz Müjdəsinə belə başladı, İsanın Messiya kriteriyalarına uyğun gəldiyini göstərmək istəyirdi. Messiya yəhudi xalqının əcdadı İbrahimin nəslindən olmalı (Yar. 22:18; Qal. 3:16) və Davudun nəslinə aid olmalı idi, buna görə də Matta İsanın nəsil şəcərəsində Onun yalnız İbrahimlə əlaqəsini deyil (İsraillilərin əksəriyyəti onunla əlaqəli idilər), həm də padşah Davudla bağlılığını göstərməyə çalışır. Çox şərhçilər hesab edir ki, Matta öz Müjdəsini hər şeydən öncə yəhudi auditoriyasına ünvanlamışdır. Onun Nazaretli İsanın məsihi səlahiyyətlərə sahib olduğunu sübuta yetirmək arzusunu bununla izah etmək olar.
Aşağıdakı ayələri oxuyun. Mattanın diqqətimizi yönəltmək istədiyi şeyləri başa düşməyimizə bu ayələr necə kömək edir?
2 Şam. 7:16, 17
Bütün bunlar Mattanın müjdəsinin niyə məhz bu cür başladığını anlamağımıza kömək edir: “Davudun Oğlu İsa Məsihin nəsil şəcərəsi” (Mat. 1:1). Hər şeydən öncə İsa Məsih “Davudun Oğlu” kimi təsvir olunmuşdur. Əhdi-Cədid İsanın bu cür təsvirindən başlayır, sonlarına yaxın isə Məsih Özünü eyni şəkildə açır: “Mən İa Öz mələyimi göndərdim ki, cəmiyyətlərə aid olan bu şəhadəti sizə versin. Mən Davudun Kökü və Nəsli, parlaq Dan Ulduzuyam” (Vəh. 22:16). İsanın başqa adı nə olursa-olsun, O, Davudun Kökü və Nəsli olaraq qalır”.
İsanın insan təbiəti haqqında və Onun insanlığına xas olan necə parlaq bir şəhadətdir! Yaradanımız bizə o qədər sıx bağlarla bağlanıb ki, bu bağlılığın xarakterini təsəvvür etmək bizim üçün çətindir.


Çərşənbə axşamı
15 mart
Tiatira və Sard
Vəh. 2:18-3:16-ı oxuyun. Bu cəmiyyətlərdə nə baş verir, bütövlükdə İmanlılar cəmiyyəti və şəxsən hər bir məsihçi nə ilə mübarizə aparmalı olur? Böyük mübarizə bu çəkişmədə özünü necə göstərir?

İsanın Özünü Tiatiradakı cəmiyyətə açma şəkli (Vəh. 2:18) Allahın xalqının necə ağır və əzablı bir zamandan keçdiyini göstərir. Mətndə istifadə olunmuş “gözləri odlu alova bənzəyən” və “ayaqları pardaqlanmış tunca bənzəyən” metaforalarına ilk dəfə Vəhy kitabında deyil, daniel peyğəmbərin kitabının 10-cu fəslində rast gəlinir.
Daniel peyğəmbər ona görünən Adamı bu cür təsvir edir: “gözləri yanar məşəllər tək”, “ayaqları cilalanmış tunc kimi” (Dan. 10:6). Bu Adamın Məsih olduğunu anlayırıq. O, Danielə bildirir ki, Fars ölkəsinin hamisi ilə mübarizə aparıb (Dan. 10:13, 20). Başqa sözlə desək, Allahın xalqı üçün vəziyyət pisləşir, Allah Özü insanların işlərinə təsir etmək üçün vəziyyətə qarışır, cəmiyyətlər arasında gəzir (Vəh. 1) və dövlət başçıları ilə mübarizə aparır (Dan. 10).
Sarddakı cəmiyyətdə də İsa eyni şəkildə təsvir olunmuşdur: O, Allahın yeddi ruhuna və yeddi ulduza malikdir (Vəhy 3:1). Rəbb xüsusi vurğulayır: O – diri Xilaskardır, Öz İmanlılar cəmiyyətinə xidmət edir, ancaq gözəgörünməz olaraq qalır; O, Öz cəmiyyətinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün səmavi qüvvələri cəlb edir.
Bu iki cəmiyyətin təsviri Rəbbin dərin narahatlığından xəbər verir. Tiatiradakı cəmiyyətin müsbət xüsusiyyətləri olsa da (Vəh. 2:19), onun çox üzvü açıq şəkildə dönüklük ediblər və bu şər selinin qarşısını almaq üçün heç bir ciddi səy göstərilməyib. Sarddakı adamlar isə ruhani cəhətdən ölüdürlər (Vəh. 3:1).
Bütün bunlara baxmayaraq İsa cəmiyyəti ruhlandırır. O, qeyd edir ki, Tiatirada bir çoxları “şeytanın dərin sirri adlandırılan şeyləri bilmirlər” və onları dəvət edir: “Mən gəlincəyə qədər özünüzdə olana bağlı qalın” (Vəh. 2:24, 25). “Amma Sardda sənin yanında öz paltarlarını ləkələməyən bir neçə şəxs var” (Vəh. 3:4).
İsa məhz bu sadiq insanlara Öz xeyir-duasını bəxş edir. O, Tiatiradakı cəmiyyətə “dan ulduzunu” verməyi vəd edir (Vəh. 2:28), sonradan bu ulduzu Özü ilə əlaqələndirir (Vəh. 22:16). Sard cəmiyyətindəki sadiq övladlarına isə göylərdə yer vəd edir və bəyan edir: “Mən Atamın və Onun mələklərinin önündə adını iqrar edəcəyəm” (Vəh. 3:5).
“Özündə olana bağlı qal” və “tövbə et”. Nəyə bağlı qalmalıyıq və nədə tövbə etməliyik? Bu iki ideya niyə bir-biri ilə sıx əlaqədardır?


Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Allahın yaratdığı gözəl məxluqun ürəyində günah baş qaldırdı. Bu fakt bpyük mübarizə adlandırdığımız hadisələrin dayaq nöqtəsi oldu. Biz insanlar da bu mübarizəyə daxilik və heç birimiz ondakı iştirakdan qaça bilməz.
Əslində hadisələr bu cür inkişaf etməli deyildi. Başlanğıcda hər şey “çox yaxşı” yaradılmışdı və Allahın xeyir-duasını almışdı. Yaradan Allah Adəmə və Həvvaya tapşırmışdı ki, onlar üçün yaratdığı şeylərin qayğısına qalsınlar. Yer üzündəki böyük mübarizə o vaxt başladı ki, şeytan yaltaqlıq və yalanla Həvvanı yoldan çıxardı, əcdadlarımız isə Allaha deyil, ona sədaqət göstərdilər. Əgər onlar Allahın sadə göstərişlərinə əməl etsəydilər, onda bildiyimiz bu dünya özünün bütün bədbəxtlikləri, sınaqları və iztirabları ilə heç vaxt ortaya çıxmazdı.
“Bütün əsrlər boyunca şeytan Allahın xasiyyətini yanlı işıqda açmaq, insanlarda Allah haqqında yanlış təsəvvür yaratmaq, beləliklə də, Allaha məhəbbət yerinə qorxu və nifrət aşılamaq; Allahın Qanununu unutdurmaq və insanları Onun tələblərindən azad etmək üçün tükənməz enerji və qətiyyət sərf etmişdir. Onun yalanına qarşı müqavimət göstərməyə çalışanları amansız hiddətlə təqib etmişdir. Bu ruhu ağsaqqalların və peyğəmbərlərin, həvarilərin, əzabkeşlərin və islahatçıların həyatında aydın şəkildə sezmək olar” (Y. Uayt. Böyük mübarizə, səh. 10, 11).
Bu faciənin qarşılığında, baş verənləri “dünya yaranmazdan qabaq” görən Allah Öz planını irəli sürdü, bu, Xilas planı idi. Allah Xilas planını İbrahimə şəxsən Özü görüşdükləri zaman (bax. Yar. 15), parçalanmış heyvanların arasından keçərkən açmışdı. Bu qədim ayin İbrahimə göstərdi ki, Allah Özü günah probleminin həllində iştirak edir.
Bəli, Allah vəd etdi ki, insanın qiyamına görə məsuliyyəti Öz üzərinə götürəcək, bizim günahlarımıza görə əziyyət çəkərək, ölümü dadacaq. Yalnız bu yolla O, bəşəriyyətlə münasibətləri, insanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətləri, eləcə də insanlarla Allahın digər yaratdıqları arasındakı münasibətləri bərpa edə bilərdi.
Hər şeyi əhatə edən bu kontekstdə şeytanın yaradılışı təhrif etmək və Allahın xalqını məhv etmək üçün göstərdiyi tükənməz istəyin şahidi oluruq. Onun strategiyaları Müqəddəs Kitabda açılır, bu kitabın səhifələrində xeyirlə şərin mübarizəsinin qohumların münasibətlərində, ailələrdə və xalqlar arasıbda necə təzahür etdiyini görürük. Bu mübarizəni təqiblər, aclıq, köləlik və sürgün illərində, dağıntılardan sonra yenidən bərpa olunma cəhdlərində, münaqişələrdə, eləcə də bütpərəstliyə aludəlikdə görürük.
Bütün Müqəddəs Yazılarda oxuyuruq ki, Allah həmişə şeytanın planlarını pozur. İsanın İmmanuel (“Allah bizimlədir”) kimi gəlməsi sayəsində Adəmlə Həvvadan oğurlanmış ağalıq geri qaytarıldı. Adəmin məğlubiyyətə uğradığı yerdə İsa qalib gəldi. İsa Öz xidmətində yaradılmışlar və şər qüvvələri üzərindəki hakimiyyətini göstərdi. Göylərə qayıtmazdan öncə Məsih Öz ardıcıllarına tapşırdı ki, Onun Səmavi Padşahlığının hüdudlarını genişləndirsinlər, Əllinci gündə isə bu tapşırığı yerinə yetirmələri üçün onlara qüvvə bəxş etdi.
İsa çarmıxda birdəfəlik qələbə çaldı. Məsələ bizim kimə sədaqət göstərəcəyimizdədir: Qalibə yoxsa məğluba. Düzgün seçim göz qabağında və başa düşülən olsa da, ürəklərimiz və düşüncələrimiz uğrunda gedən döyüş davam edir, çünki mübarizə hələ bitməyib və hər yerdə yalan var. Dua edirik ki, bu rübün dərsləri sizə şeytanın yalanını ayırd etməyə kömək etsin, təkcə Məsihi seçməklə kifayətlənməyəsiniz, həm də Onunla qalasınız, çünki O, vəd verib: “Amma axıracan dözən xilas olacaq” (Mat. 24:13).
Devid Tasker Cənubi-Sakit Okean divizionunun katibidir, Əhdi-Ətiqin araşdırılması sahəsində fəlsəfə doktoru dərəcəsi var. Eləcə də Özünün vətəni Yeni Zelandiyada pastor kimi, Solomon adalarında missiyanın prezidenti kimi, Papua-Yeni Qvineyada universitet müəllimi kimi və Filippin adalarında Adventist institutunun müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Həyat yoldaşı Kerolla birgə iki oğlu (Natan və Stefan) və üç nəvəsi var.

Photo
Wait while more posts are being loaded