Stream

Join this community to post or comment

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Giriş
Mi-yittan

Müqəddəs Kitabın ibrani dilində, çox dillərdə olduğu kimi, çoxlu idiomlar, sözlər və ifadələr var ki, mənası ilkin mənadan fərqlidir. Buna misal olaraq Mi-yittan sözünü qeyd etmək olar, bu söz ibranicə iki sözdən ibarətdir: “mi” – sual əvəzliyi olan “kim?” və yittan – nəyisə almaq istəyi, arzusu, yanğısı (can atma). Məsələn, İsrail oğulları Misir əsarətindən azad olduqdan sonra səhrada problemlərlə üzləşəndə fəryad etdilər? “Kaş ki Misir ölkəsində ət qazanlarının yanında oturanda doyunca çörək yediyimiz vaxt Rəbbin əlində öləydik!” (Çıx. 16:3) Burada “kaş ki” kimi tərcümə olunmuş söz mi-yittan kimi səslənir. Davud yazdığı Məz.14:7-də nida edir: “Kaş İsrailin azadlığı Siondan gələydi!”, ibrani dilində bu cümlə mi-yittan sözü ilə başlayır. Əyy. 6:8-də Əyyub fəryad edəndə: “Kaş arzuma çataydım, Allah mənə həsrətində olduğumu verəydi”, “Kaş” sözünün yerində - mi-yittan dayanır. Müqəddəs Kitabdan daha bir hissə, Qan. Tək. 5:29-da yazılıb. Allahın keçmişdəki uzaqgörənliyini İsrail xalqının yadına salan Musa onların ölməmək üçün birbaşa deyil, Musa vasitəsilə Allahla danışmaq xahişinə işarə edir. Rəbb onların bu xahişindən razı qalıb deyir:  “Kaş ki ürəkləri dönməsin, Məndən qorxsunlar və bütün əmrlərimə əməl etsinlər. O zaman həm özlərinin, həm də övladlarının xoş güzəranı olar”. “Kaş ki” kimi tərcümə olunmuş söz mi-yittan kimi səslənir. Təəccüblüdür! Rəbb – fəzanı, zamanı və materiyanı Yaradan Allah, dünyanı bir söz ilə yoxdan var Edən, Adəmə həyat nəfəsi Üfürən adətən insan zəifliyini və məhdudluğunu ifadə edən belə bir sözü dilə gətirir
Söhbət seçim azadlığının gerçəkliyindən gedir. Allahın böyük mübarizənin ən qızğın anında könüllü surətdə qəbul etdiyi məhdudiyyətlərdən gedir. Mi-yittan sözündən bu istifadə göstərir ki, Allah seçim azadlığını tapdalamayacaq (bu baş versəydi, azadlıq yox olardı). Müqəddəs Kitabın hansısa bir kitabı nə vaxtsa Allahın Öz xalqının itaətkarlığını görmək arzusunun gerçək olduğunu açıbsa, bu kitab Yeremya peyğəmbərin kitabı ola bilər. Bu rüb ərzində bu kitabı araşdıracağıq. Qədim Yaxın Şərqdə böyük geo-siyasi dəyişikliklərin fonunda Yeremyanın kitabı bizə peyğəmbərin xidməti və göndərişləri haqqında, Allahın sözünü qulaq asmaq istəməyən xalqa necə səylə və qətiyyətlə çatdırması haqqında danışır. Peyğəmbərin çağırışından başlayan kitab Müqəddəs Kitab tarixinin onilliklərini əhatə edir, Rəbbin bu gənc (sonda isə yaşlı) adamdan ən başlanğıcdan Müqəddəs Kitab təliminin əsasını təşkil edən əsas həqiqətləri bəyan etmək üçün istifadə edir. Kitabda yazılmış bütün ruhani həqiqətlər arasından aşağıdakı həqiqət Rəbbin Öz xalqından gözlədiyi davranışın məğzini açır: “Rəbb belə deyir: «Müdrik müdrikliyi ilə öyünməsin, igid öz gücü ilə öyünməsin, varlı öz sərvəti ilə öyünməsin. Ancaq öyünən onunla öyünsün ki, Mən Rəbbin dünyada məhəbbət, ədalət və salehlik yaratdığını dərk edir və Məni tanıyır. Çünki Mən bunlardan xoşlanıram» Rəbb belə bəyan edir” (Yer. 9:23, 24). Yeremya peyğəmbərin kitabını oxumaq o deməkdir ki, insanın mənəvi pozğunluğunun dərinlklərinə və Rəbb Allahın böyüklüyünün və əzəmətinin yüksəkliklərinə ruhani səyahət edirsiniz. Hətta bizim düşkün vəziyyətimizdə belə, Rəbb o yüksəklikdən bizi səsləyir: Mi-yittan, kaş ki ürəyiniz belə olaydı! 

İmre Tokiks fəlsəfə doktoru, Macarıstanın Pesel şəhərində Adventist İlahiyyat Kollecinin Əhdi-Ətiq kafedrasının müdiridir. O, Əhdi-Ətiq üzrə və ibrani dili elmləri üzrə professordur, eləcədə hüquq elmləri doktoru dərəcəsinə sahibdir. 
 ·  Translate
2
Mike2020able's profile photoAnar Guliyev's profile photo
2 comments
 
+Ilgar Cabbarov    hello,  plz  poshli mne knigu, ya poloju v library
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə
22 iyul
Ninevalılar

Yun. 3-ü oxuyun. Burada vəz və vəzçiliklə bağlı hansı vacib xəbər qeyd olunmuşdur? 

“Rəbbin sözü Yunusa ikinci dəfə nazil oldu: Qalx, Ninevaya – o böyük şəhərə get və sənə söyləyəcəyim sözləri onlara car çək” (Yun. 3:1, 2). Bu ayədə iki vacib fel var. Birincisi, Allah artıq ikinci dəfə “Get!” deyir. Allah təslim olmur. O, səhv edən insanlara ikinci şansı verir. Burada biz yenidən missiyanın Əhdi-Cədid konsepsiyasına rast gəlirik – bütün millətlərin bizim yanımıza gəlməsini gözləmək əvəzinə, onların yanına getmək.
Başqa bir vacib fel – “car çək” (yaxud da “vəz et”) (ibranicə “kara” – çağırmaq, dəvət etmək, bəyan etmək) felidir. Bütün Müqəddəs Kitab tarixi boyunca vəz çox vacib olub. İndiyə qədər də bu, Müjdəni yaymağın ən səmərəli üsuludur. Allah Yunusa müraciət edərkən xüsusilə vurğulayır ki, o, “Sənə söyləyəcəyim” sözləri vəz etməlidir. Yəni, biz öz müjdəmizi deyil, Allahın müjdəsini vəz etməliyik, bu müjdəyə isə düzəliş vermək, dəyişmək və ya bəzəmək olmaz. 
Allahın xəbəri – adətən təhdid və vəd, hökm və müjdə olur. O, amansız bir şəkildə bəyan etdi: “Qırx gündən sonra Nineva dağılacaq!” (Yun. 3:4). Bu, hökmdür. Bununla belə, ümid , qurtuluş, xilas vədi də var idi, çünki insanlar bu xəbərə qulaq asdılar və xilas oldular.
Hətta Üç mələyin Müjdəsinin (Vəh. 14:6-12) ən mərkəzində “əbədi müjdə” dayanır, lakin bu hissə həm də məhkəmə haqqında xəbərdarlıq verir. Müjdə və məhkəmə yola birlikdə davam edirlər: müjdə bizə Allahın yolunu göstərir ki, mühakimədən qurtulaq, əslində məhkəmə ədalətə görə hamımıza ittiham oxumalı idi.   
Müjdənin təbliğində bu elementlər olmazsa, heç vaxt səmərəli olmayacaq. Bu sərt elementləri yumşaltmağa və dinlər arasındakı, hətta müxtəlif məsihçi konfessiyaları arasındakı fərqin üstünü ört-basdır etməyə gətirib çıxaran “siyasi düzgünlüyə” əl atmaq qorxuludur. Öz missiyamızda öz şərhimizi təbliğ etdiyimiz insanlara uyğunlaşırmalı olsaq da (kontekstualizasiya), bunu edərkən, Allahın bizə bəyan etməyi tapşırdığı Müqəddəs Kitab həqiqətinə xələl gətirməməliyik. 
Yun. 3:5-10-da nə baş verir? Ninevalılar inandılar, əqidələrinə uyğun davrandılar, iman göstərdilər və xilas oldular. 
Allah bizə gözəl vədlər verir, lakin sərt xəbərdarlıqlar da verir. Bu vədlərin və xəbərdarlıqların şərti olması ilə bağlı bu hekayədən nə öyrənməliyik?
 ·  Translate
2
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Cümə axşamı
9 iyul
İbrahim – öz evində vəzçi
“Həqiqətən, İbrahimdən böyük və güclü bir nəsil törəyəcək, onun vasitəsilə yer üzünün bütün millətləri xeyir-dua alacaq. Çünki Mən onu seçdim ki, öz oğluna və özündən sonrakı nəslinə saleh və ədalətli işlər görmək üçün Rəbbin yolu ilə getməyi tapşırsın. Rəbb də İbrahim barədə dediyi sözü yerinə yetirsin” (Yar. 18:18, 19). Bu ayələrdə Allaha sədaqət və xidmət haqqında hansı vacib dərləri görürük? 

“Allah İbrahimi müəllim olmağa çağırmışdı, onu böyük bir millətin atası olmaq üçün seçmişdi, çünki İbrahimin öz övladlarına və ailəsinə Allahın Qanununun prinsiplərini necə öyrədəcəyini öncədən görürdü. İbrahimin təliminin səmərəliliyi onun öz həyatının örnək olması ilə izah oluna bilərdi. Onun böyük ailəsi mindən çox adamı birləşdirirdi, bu ailənin üzvlərinin çoxu bütpərəstlikdən dönmüşdülər” (Y. Uayt. Tərbiyə, səh. 187). 
Əgər insanın ailə həyatı Allahın niyyətlərinə uyğundursa, vəzçilik fəaliyyəti daha uğurlu olacaqdır. Müqəddəs Kitab və imanlılar cəmiyyətinin tarixi şəhadət edir ki, ilk məsihçi cəmiyyətləri ailələrin əsasında təşkil olunurdu və daha çox evlərdə toplanırdılar. Allahın İbrahimi seçmə səbəblərindən biri o idi ki, onda öz övladlarını və ev əhlini Rəbbin yoluna yönəltmək qabiliyyəti görürdü. 
Allahın ailələrlə bağlı niyyəti, müjdəçiliklə bağlı niyyəti ilə eynidir, yəni “salehliyə, ədalətə riayət edilməlidir” (Sül. Məs. 21:3). 
İbrahimin ailə həyatından hansı nümunələr onun ev əhllinin Rəbbə sadiq olduğunu göstərir? Bax., məsələn, İbr. 11:11, 20. 
Əlbəttə, Müqəddəs Kitabda ailələri Rəbbin yolu ilə gedən mömin adam nümunələri var. Bununla belə, yuxarıda qeyd olunmuş ayələrin başlıca fikri aydındır: İbrahimin imanının nümuməsi kifayət qədər güclü idi ki, onun ev əhli “Rəbbin yolu ilə getməyi” öyrənsinlər (Yar. 18:19).
“Rəbbin yolu ilə getmək”, bu sözlər sizin üçün hansı mənanı kəsb edir? Bu ruhani səyahəti necə öyrənə bilərik? 
 ·  Translate
3
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə
1 iyul
Bizim xilasımızda Allahın təşəbbüsü

Müqəddəs Kitab göstərir ki, əcdadlarımız günaha batdıqdan sonra onlar Allahı deyil, məhz Allah onları axtarmağa çıxdı. Bundan başqa, həm kişi, həm də qadın Rəbbin hüzurundan qaçıb gizlənməyə çalışdılar. Bəşər nəslinin düşkünlüyü necə dərindir: onları axtaran Kəsdən, onları xilas edə biləcək Yeganə Şəxsdən qaçırdılar. Adəm və Həvva bunu Eden bağında etdilər, bu gün də insanlar Müqəddəs Ruhun təsirinə rəğmən eyni cür davranırlar.
Xoşbəxtlikdən, Allah əcdadlarımızdan imtina etmədi, bizdən də imtina etmir. Adəm və Həvvaya ilk “Haradasan?” çağırışından bəri (Yar. 3:9) indiyə qədər də O, bizi çağırmağa davam edir. Həqiqətən də Allah ilk vəzçi oldu.  
“Öz Oğlunun simasında dünyaya təkrarolunmaz bir ənam yollayan Allah bütün yer üzünü hava atmosferi qədər gerçək olan lütf atmosferi ilə bürüdü. Bu diri atmosferdə qalmağa can atan hər kəs İsa Məsihin qamətinin dolğunluğuna qədər yaşayacaq və böyüyəcəkdir” (Y. Uayt. Allaha aparan yol, səh. 68). 
Allahın vəzşilik fəaliyyətinin ən böyük təzahürlərü əlbəttə ki, İsanın insan bədənində yer üzünə gəlişi və bütün bəşəriyyətə xidmət etməsi oldu. Məsih bu yer üzünə böyük işlər görməyə - iblisə qalib gəlməyə, Allahın qanununu icra etməyin mümkün olduğunu göstərməyə gəlsə də, Onun gəlişinin əsas səbəbi bəşəriyyət uğrunda çarmıxda ölmək, bəşəriyyəti günahın qaçılmaz nəticəsindən - əbədi ölümdən xilas etmək arzusu idi.
Aşağıda qeyd olunmuş ayələrin hər birindən İsanın ölümü haqqında nə öyrənirik? 
Yəh. 3:14, 15 
Yeş. 53:4-6 
2 Kor. 5:21 
Allah “günahla əlaqəsi olmayan Məsihi bizim uğrumuzda günah qurbanı verdi”. “Onda bizim Allahın salehliyinə nail olmağımızın” dəyəri budur. Bu plan “əvəzedici qurban” adlandırıldı: İsa bizim günahlarımızı Öz üzərinə götürür və günahkar kimi iztirab çəkir ki, biz, günahkar olsaq da, Rəbbin önündə İsanın Özü kimi saleh sayıla bilək.  
 ·  Translate
4
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Cümə
12 iyun
Gələcək araşdırmalar üçün: 
“Ruhən yoxsullara Məsih deyir: “Səmavi Padşahlıq onlarındır”. Bu Padşahlıq İsanın dinləyicilərinin düşündüyü kimi, müvəqqəti dünyəvi padşahlıq deyil. Məsih insanlara Öz məhəbbətinin, lütfünün və salehliyinin ruhani padşahlığını açırdı. Məsihin idarəsinin fərqləndirici cəhəti Bəşər Oğluna bənzərlikdir. Onun tələbələri ruhən yoxsul, həlimdirlər, həqiqətin ardınca qaçırlar. Səmavi Padşahlıq onlarındır”, Y. Uayt, “Məsihin Dağüstü vəzi”, səh. 8.
“Biz indi Allahın emalatxanasındayıq. Çoxumuz – daş karxanasının yonulmamış daşlarıyıq. Lakin Allahın həqiqətini qəbul etdiyimiz zaman, onun təsiri bizi dəyişdirir. Həqiqət bizi nəcibləşdirir və bizdən hər cür qeyri – kamilliyi və günahı təmizləyir. Beləliklə, biz Padşahı bütün gözəlliyi ilə görməyə və izzət Padşahlığında təmiz səmavi mələklərlə birləşməyə hazırlaşırıq. Məhz burada, yer üzündə bu iş bizim üçün başa çatmalıdır, məhz burada qəlblərimiz və bədənlərimiz ölümsüzlük üçün hazır olmalıdır”, Y. Uayt, “İmanlılar cəmiyyəti üçün şəhadət”, 2-ci cild, səh. 355, 356.   

Müzakirə üçün suallar:
1. Stiven Vaynberqin kainat haqqında söylədiyi sözləri hamı yaxşı bilir (ya da bunu bilmək kədərlidir): “Kainatı daha çox dərk etdikcə, daha çox mənasız görünür”. Onun bu sözləri böyük səs – küyə səbəb olmuşdu və nəticədə o, dediklərini bir az yumşaltmağa çalışmışdı. Bununla belə, bəzi insanlar kainatın mənasız olduğunu inkar etmək üçün heç bir səbəb görmürlər. “Onun niyə bir mənası olmalıdır ki?” – Harvardlı astronom Marta Heller soruşur. – necə bir məna ola bilər? Bu ki sadəcə fiziki sistemdir, burada nə məna olsun? Bu fikir mənim üçün həmişə ağlasığmaz olub”. Kainat – sadəcə bir sistemdir və üstəlik mənasızdır? İsanın İkinci gəlişini, Allahın Padşahlığının tam və birdəfəlik bərqərar olmasını gözləyən məsihçi olaraq, bu rəylərin arxasında dayanan ideyaya necə cavab verərdiniz? 
2. Hər bir məsihçi nəsli gözləyirdi ki, İsa məhz onların zamanında qayıdacaq, bəzi pastor və müjdəçilər hətta müəyyən tarixlər də vermişdilər. Lakin hamısı yanıldılar. Məsihin qayıtma vaxtını təyin etməkdə pis nə var? 
 ·  Translate
2
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Bazar ertəsi
8 iyun
Allahın Padşahlığının səciyyəvi cəhətləri: II hissə


Verilmiş ayələr Allahın Padşahlığının vətəndaşı olmanın mahiyyəti haqqında nə deyir? 

Lk. 18:16-30 
Lk. 12:31-33 
Lk. 9:59-62 

Allahın Padşahlığına giriş insanın statusundan və ya mövqeyindən, varlı və ya kasıb olmasından asılı deyil. Müjdələrin digər müəllifləri kimi Luka da göstərir ki, insan İsaya tam itaətə hazırlıq, mütləq asılılıq və uşaq etibarı ilə gəlməlidir – Allahın Padşahlığına girənlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri bunlardır. Onlar lazım gəldiyində hər şeydən imtina etməyə hazır olmalıdırlar, çünki imtina etmək istəmədikləri şeylər müəyyən mənada təkcə İsa ilə rəqabət aparmaqla qalmayacaq, həm də Ona qalib gələcək. İsanın bizim həyatımıza, onun hər bir sahəsinə haqqı hamıdan və hər şeydən yüksəkdir. Bunun isə dərin mahiyyəti var, çünki yalnız Onun sayəsində biz ümumiyyətlə mövcuduq. Ona görə də, O, bizim tam sədaqətimizə layiqdir.   
Lk. 18:29, 30-u bir daha oxuyun. Burada İsa bizə nə deyir və nə vəd edir? Allahın Padşahlığı naminə valideynləri, həyat yoldaşını, hətta uşaqlarını tərk etmək? Bunlar çox böyük tələblərdir, elə deyilmi? İsa bütün imanlıların bu cür davranması gərəkdiyini söyləmir, lakin kimsə Allahın Padşahlığı naminə bunu etməli olsa – Allahın Padşahlığı buna dəyər.  
İsanın sözləri barəsində fikirləşin: “Qoy ölülər öz ölülərini dəfn etsin”. İsanın ardınca getmək çağırışı gəldiyi zaman bundan imtina edən insanın özünə bəhanə gətirməməsi üçün – hətta onun bəhanəsi əsaslı görünsə belə - İsa burada hansı vacib həqiqəti ifadə edir? 
 ·  Translate
2
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Bazar ertəsi
25 may
Məsihin ən möhtəşəm vəzi

Dağüstü vəzi (Mat. 5-7) çox vaxt ədəbiyyatda “məsihçiliyin məğzi” adlandırırlar. Lk. 6:20-49-da və bəzi başqa yerlərdə Luka dağüstü vəzdən seçtiyi parçaları təqdim edir. Luka vəzi şagirdlərin “rəsmən” seçilməsi haqqında xəbərdən (Lk. 6:13) dərhal sonra yerləşdirdiyinə görə, bəzi ilahiyyatçılar onu “Çağırışdan sonra On iki həvariyə öyüdlər”adlandırırlar.    
Lk. 6:20-49-da qeyd olunduğu kimi, vəz dörd bəxtiyarlıq və “vah halınıza” şəklində dörd xəbərdarlıqla başlayır, daha sonra isə məsihçi həyatının digər əsas səciyyəvi cəhətləri şərh edilir. 
Lk. 6:20-49-da aşağıda qeyd olunmuş fraqmentləri araşdırın və həyatınızın burada verilmiş prinsipləri nə dərəcədə dolğun əks etdirdiyini düşünün. 
1. Məsihçi bəxtiyarlığı (Lk. 6:20-22). Yoxsulluq, aclıq, göz yaşı və ətrafdakıların nifrəti bəxtiyarlığa necə gətirib çıxara bilər? 
2. Rədd edildiyi zaman məsihçinin sevinməsi üçün səbəb (Lk. 6:22, 23).
3. “Vay halınıza” xəbərdarlığı (Lk. 6:24-26). Dörd bədbəxtlikdən hər biri haqqında oxuyun. Nə üçün məsihçi onlardan ehtiyat etməlidir?
4. Məsihçi həyatının Qızıl qanunu (Lk. 6:27-31). İsanın heç bir tapşırığı məhəbbətin qızıl qanunundan daha çox müzakirə olunmur və icra etmək üçün daha çətin sayılmır. Məsihçi etikası mənfi deyil, müsbət əsaslar üzərində dayanır. O, qadağalardan (nəyi etmək olmaz) ibarət deyil, edilməsi zəruri olan şeylər haqqında göstərişlərdən ibarətdir. “Düşmənlərinizə nifrət etməyin” – söyləmək yerinə, “Düşmənlərinizi sevin” – deyə təkid edir. “Dişə diş” qanunu əvəzinə, qızıl qanun tam xeyirxahlıq etikası tələb edir (“o biri” yanağını çevir). Qızıl qanunun əsasında, Mahatma Qandi şərə qarşı xeyir vasitəsilə müqavimət göstərmək ideyasını əsas tutan tam bir siyasi fəlsəfə hazırlamışdı və Hindistanın Britaniya müstəmləkəsindən azadlığına nail olmaq üçün bu prinsipdən istifadə etmişdi. Bunun kimi Kiçik Martin Lüter Kinq də Birləşmiş ştatlarda seqreqasiya siyasətini (zəncilərin ağlarla bir evdə, hətta şəhərin bir hissəsində yaşamalarına, onların olduğu yerə gəlmələrinə icazə verilməməsindən və s. ibarət irqçilik siyasəti) aradan qaldırmaq üçün qızıl qanun etikasını tətbiq etmişdi. Məhəbbətin hökm etdiyi yerdə, taxta bəxtiyarlıq çıxır. 
5. Məsihçi həyatı (Lk. 6:37-42). Məsihin bağışlama, könüllü vermək, nümunəvi həyat və tolerantlıqdan israrla danışmasına diqqət yetirin. 
6. Məsihçi bəhrəsi (Lk. 6:43-45)
7. Məsihçi bənna (Lk. 6:48, 49).
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Cümə
22 may
 Gələcək araşdırmalar üçün
“İtmiş qoyun haqqında danışarkən İsa təkcə hər hansı bir günahkarı deyil, Allahdan dönmüş və günah içində məhv olan dünyalardan birini də nəzərdə tuturdu, Y. Uayt, “Həyat dərsləri”, səh. 190. 
Bir canın dəyəri haqqında: “Bir canın dəyəri nədir, onu kim təyin edə bilər? Bunu öyrənmək üçün, Getsimaniyaya gedin və orada İsa alnından qan damlaları kimi tər axaraq, keçdiyi o iztirablı saatlarda Onunla birgə oyaq durun. Çarmıxda yüksələn Xilaskara baxın... Məsihin hətta bir günahkar üçün belə həyatını qurban verərdi, bu həqiqəti unutmadan çarmıxın dibində hər bir canın dəyərini dərk edə bilərsiniz”, səh. 196.
Müzakirə üçün suallar: 
1. Bütün dinlər insanı Allahı axtararkən təsvir etsələr də, məsihçilik axtaran tərəf olaraq Allahı təqdim edir: Adəm, haradasan? (Yar. 3:9); Qabil, qardaşın Habil haradadır? (Yar. 4:9); İlyas, burada nə edirsən? (1 Pad. 19:9); Zakkay, tez aşağı düş (Lk. 19:5). Allah sizi necə axtarıb və ya axtarır?
2. Çərşənbə axşamının dərsinin sonundakı axırıncı sualı bir daha nəzərdən keçirin. Böyük oğul hansı ciddi səhvə yol vermişdi? Onun atasına və qardaşına münasibətində hansı ruhani qüsurlar təzahür edirdi? Nə üçün bu cür münasibət göstərmək bizim düşündüyümüzdən daha asandır? Bax. məs. Mat. 20:1-16.   
3. Varlı adam və Lazar haqqında məsəldə İsa deyir ki, ölülərdən biri dirilsə belə, buna inanmayan insanlar tapılar. Bu məsəl bəzi insanların İsanın dirilməsinə münasibətini öncədən necə açır? Çünki İsanın dirilməsinə dair ciddi dəlillər olmasına rəğmən bəziləri indiyə qədər də inanmırlar. 
4. İsanın xilasedici xidmətinin ən təsirli cəhətlərindən biri Onun bütün insanlara eyni cür münasibət bəsləməsidir, məsələn, kor dilənçiyə və Zakkaya, ya da Nikodimə və samariyalı qadına. Çarmıx bütün insanların Allah qarşısında bərabərliyini hər şeydən çox göstərir. Bu çox vacib həqiqət bizim başqalarına, hətta siyasi, mədəni, etnik mənsubiyyətinə və ya hər hansı başqa səbəbə görə kin bəslədiyimiz insanlara münasibətimizə necə təsir etməlidir? Bu cür münasibət Məsihin şəxsi nümunəsi ilə hansı cəhətdən uyğun gəlmir? 
5. İtmiş oğul haqqında məsəli varlı adam və Lazar haqqında məsəllə müqayisə edin. Onlar bir – birini necə tamamlayır? 
 ·  Translate
2
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə axşamı
1 sentyabr
Filip Samariyada

Həvari və vəzçi olan Paulu ilk dəfə Müqəddəs Kitab səhifələrində ilk əzabkeş məsihçi diakon Stefanın daşqalaq edildiyi səhnədə görürük. Əslində bu təqib dalğası Müjdənin yayılmasına yalnızca kömək etdi.
Həv. iş. 8:1-6-ı oxuyun. Yerusəlimdəki cəmiyyəti təqib etmənin nəticəsi necə oldu? 

Samariya məsihçiliyin yayılması yolunda ilk coğrafi dayanacaq idi. Samariyalılar özlərini e.ə. 722-ci ildə Aşşur dövləti israillilərin böyük əksəriyyətini sürgünə göndərdiyi zaman doğma yerlərində qalmış israillilərin nəslindən hesab edirdilər. Lakin yəhudilər düşünürdülər ki, onlar Aşşurluların İsrailə yerləşdirdiyi digər xalqların nəslindəndirlər. Əhdi-Cədid dövründə yəhudi-samariyalı münasibətləri gərginlik və qəddarlıq nümayişi ilə müşayiət olunurdu. Bununla belə, daha əvvəl də gördüyümüz kimi, İsa quyunun yanında qadınla görüşdüyü zaman vəzçilik işi üçün yol açdı, qadın isə öz növbəsində öz xalqına “müjdəçilik etdi”.
Filipin aldığı masalara xidmət etmək çağırışı samariyalılarla müjdənin vəzi işinə bənzəyirdi. O, Yerusəlimdəki dini təqiblərdən qaçarkən, vaxtını boş yerə xərcləmirdi. Filip yəhudilərin və samariyalıların gözlədiyi Messsiyanın gəldiyini bəyan edirdi (Həv. iş. 8:5, 12).
Həv. iş. 8:6-15-i oxuyun. Filimin Samariyadakı xidmətində əldə etdiyi uğur nə idi? 

Bu xarici vəzçilik sahəsində Rəbb Filip vasitəsilə tez-tez fəaliyyətə keçirdi. Quyunun yanındakı qadının dediyi “Yəhudilər Samariyalılarla ünsiyyət etmir” sözü (Yəh. 4:9) indi keçmişdə qalmışdı.
Qəlbinizi zəhərləyən, “keçmişdə qalmalı” olan ədavət, kin və qərəz var mı? Onları tərk etmək vaxtı gəlmədimi?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Bazar
30 avqust
Müjdəçi Filip
“Gözlərimizi görünən şeylərə deyil, görünməyən şeylərə dikirik. Çünki görünənlər gəldi-gedər, görünməyənlərsə əbədidir” (2 Kor. 4:18). Paulun burada nədən bəhs etdiyini düşünün. Xüsusilə də yalnız bir neçə Müqəddəs Kitab ayəsində xatırladılan müjdəçi Filip haqqında mövzunun işığında bu barədə düşünün. Filipin böyük işləri barəsində məlumatımız olmasa da, onun böyük bir işi həyata keçirdiyini necə görmək olar? Tanıdığınız adamlar arasında Allah üçün böyük işlər görmüş, amma başqaları tərəfindən böyük təqdirə layiq görülməmiş adamlar varmı? Xüsusilə də gördüyünüz iş diqqət və ehtiramla qarşılanmadığı zaman Paulun bu sözlərini həmişə xatırlamaq nə üçün vacibdir?
O zamanlar Filip adı çox məşhur idi. Bu adın yunanca mənası “atları sevən” demək idi. Əhdi-Cədiddə bu adı daşıyan dörd nəfərə rast gəlirik. İkisinin ikinci adı Hirod idi. Onlar Əhdi-Cədid zamanında İsrailə amansız hökmdarlıq edən Hirodun nəslindən idilər. Digər iki Filip isə müjdə missiyasının həyata keçirilməsində ciddi rol oynamışdılar. 
Birincisi, Bet-Saydalı Filip, həvari idi, onun sayəsində Natanael İsanın yanına gəldi (Yəh. 1:43-46). O, daha sonra yunanları da İsanın yanına gətirmişdi (Yəh. 12:20, 21).
İkinci Filipi Həv. iş. 21:8 “müjdəçi” Filip adlandırır (yunanca “euanqelistes” – müjdəçi) ki, həvari Filiplə onu ayırd etmək olsun. İlk dəfə onu Yerusəlim imanlılar cəmiyyətində “maddi işlərlə” məşğul olarkən görürük (Həv. iş. 6:2-5). O, daha sonra müjdəçiyə çevrildi. Onun iyirmi ildən daha artıq davam edən vəzçilik xidmətinə Həvarilərin işləri kitabında xatırladılan dörd peyğəmbər qızı dəstək olurdular. Onun tərcümeyi-halından daha bir parça:
“Məhz Filip Müjdəni samariyalılara təbliğ etmişdi, məhz Filip Həbəşli hərəmağasını vəftiz etmək cəsarətinə sahib idi. Bu iki işçinin (Filip və Paulun – müəllifin qeydi) yolları müəyyən müddətlik kəsişmişdi. Farisey Şaulun amansız təqibləri Yerusəlimdəki imanlılar cəmiyyətini pərən-pərən etmiş və yeddi diakon strukturunun səmərəli işini pozmuşdu. Yerusəlimdən qaçış Filipi öz iş metodunu dəyişməyə vadar etdi, bunun nəticəsində o, aldığı çağırışın ardınca getdi, Paul da eyni çağırışa öz həyatını həsr etdi. Paul və Filip bir-biri ilə çox qiymətli saatlar keçirdilər; onların xatirələri çox həyəcanverici idi, Stefan ağır iztirablar içində üzünü Göylərə tutduğu zaman üzərünə düşən nur bütün izzəti ilə təqibçi Paulun üzərində parlayaraq, çarəsizcə yalvaran bu adamı İsanın ayaqları önünə gətirmişdi” (Y. Uayt “Paulun həyatından oçerklər”, səh. 204). 
 ·  Translate
2
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Ester və Mordokay

Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Est. 1-10; 1 Kor. 9:19-23; Yəh. 4:1-26; Həv. iş. 17:26; Mat. 22:21; Rom. 1:18-20.  
Yadda saxlanacaq ayə: “Əgər sən susarsansa, Yəhudilərə yardım və qurtuluş başqa yerdən gələcək, amma sən və ata evin tamamilə məhv olacaq. Kim bilir, bəlkə sən elə bu gün üçün mələkəliyə çatmısan?” (Est. 4:14).  

Ester Fars imperiyasının tam mərkəzində, padşahın sarayında xüsusi bir missiyanı həyata keçirdi. Onun tarixçəsi heyrətamiz təzadlarla doludur. Nifrətə tuş gələn etnik və dini azlığa mənsub yetim bir qız ola-ola, o zamanın ən qüdrətli dövləti olan Fars imperiyasının padşahının arvadına çevrildi. Bu “dilənçilikdən şahzadəliyə” janrında yazılmış bir nağıl deyil. Görünür, o, xüsusi bir missiyanı yerinə yetirmək üçün ucaldılmış və hazırlanmışdı. Başlanğıcda o, gizli hərəkət etməli idi, lakin sonda öz etnik və dini mənsubiyyətini açıqlamalı oldu. 
Mordokayın da dəstəyi ilə Ester çəkişmələrlə dolu fars sarayında cəsarətlə şəhadət verdi və bu şəhadəti onun xalqını xilas etdi, onların aşağı ictimai səviyyəsini dəyişdirdi və onları bütün imperiyanın fərəh obyektinə çevirdi.  
Onun sədaqəti sayəsində var olan Allah haqqındakı müjdə bütpərəstlər arasında geniş yayıldı. Bu vəzçilik hekayəsini səciyyəvi adlandırmaq olmasa da, Ester və Mordokay haqqındakı hekayə bir neçə maraqlı prinsip irəli sürür, bu pinsiplər qeyri-səciyyəvi şəraitlərdə vəz etməyin nə demək olduğunu başa düşməyə kömək edir. 
 ·  Translate
3
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə axşamı
28 iyul
Daniel Fars ölkəsində

“Oraya yaxınlaşanda kədərli səslə Danieli çağırıb dedi: Ey Daniel, var olan Allahın qulu! Daim qulluq etdiyin Allahın səni şirlərdən qurtara bildimi?” (Dan. 6:20). Padşah Danieli “var olan Allahın qulu” adlandırdı. Bu sözlər nə kimi məna kəsb edir?


Dan. 6-da hakimiyyət və padşah dəyişsə də, Daniel hələ də öz işində qalırdı və hətta vəzifədə yüksəliş əldə etmiş, üç vəzirdən biri idi, əmrində 120 canişin çalışırdı. Padşah Dara hətta onu bütün padşahlığın baş vəziri təyin etməyi düşünmüşdü, bu isə digər vəzir və canişinlərin narazılığına səbəb olmuşdu. Onlar Daranı bütün imperiyaya ünvanlanan fərman verməyə tovladılar, əslində bu fərman təkcə Danielə ünvanlanırdı. Onu şirlərin quyusuna atdılar, lakin Danielə rəğbət bəsləyən padşahın belə dəyişə bilmədiyi bu vəziyyətə Allah möcüzəvi şəkildə qarışdı. Danielin xilası padşahı o qədər sevindirdi ki, o, Danielin Allahını izzətləndirən bir fərman verdi.   
“O zaman padşah Dara bütün dünyada yaşayan xalqlara, millətlərə və dillərə mənsub olan adamlara belə yazdı: Sülhünüz bol olsun! Fərman verirəm ki, bütün padşahlığımın ərazisində olan adamlar Danielin Allahından qorxub titrəsin. O, var olan Allahdır, əbədi olaraq mövcuddur, Onun padşahlığı dağılmaz və hökmranlığı sonsuzdur. O qurtarıb xilas edər, göydə və yerdə əlamətlər, möcüzələr göstərər. Danieli şirlərin pəncəsindən O qurtardı” (Dan. 6:25-27).
Danielin 6-cı fəslini oxuyun. Bu fəsildə Danielin artıq padşaha şəhadət verdiyini göstərən cəhət hansıdır? Padşahın verdiyi fərmanda hansı cəhət göstərir ki, onun Danielin Allahı haqqında biliyi sadəcə bu möcüzəvi qurtuluş əsasında öyrənə biləcəyindən daha çox idi? Bu, Danielin padşaha daha öncədən şahidlik etdiyini necə açır? 
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Salam , bible kitabi var ?
2
Anar Guliyev's profile photo
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Cümə
26 iyun
Gələcək araşdırmalar üçün

“Məsihin ölümünün mənasını və mahiyyətini müqəddəs mələklər də öyrənəcəklər. Günahkar insan dünya yaranandan boğazlanmış Quzu olmadan Allahın cənnətində yaşaya bilməzdi. Məgər biz Məsihin çarmıxını yüksəklərə qaldırmalı deyilik mi? Mələklər Məsihə şükür və izzət verirlər, çünki onlar da Allahın Oğlunun iztirablarına nəzər salmayanda təhlükə ilə üzbəüz dururlar. Yalnız Çarmıxın səmərəsi sayəsində göydəki mələklər dönüklükdən qorunurlar. Çarmıx olmasa, onlar özlərini şərdən ancaq şeytan günaha batmazdan əvvəlki mələklər qədər qoruya bilərlər. Mələklərin kamilliyi göylərdə pozuldu. İnsanların kamilliyi izzətli cənnətdə, Edendə pozuldu. Yer üzündə və ya göylərdə təhlükəsizlikdə yaşamaq istəyən hər kəs Allahın Quzusuna nəzər salmalıdır”, Y. Uayt. YGA Müqəddəs kitab şərhləri, 5-ci cild, səh. 1132.

Müzakirə üçün suallar:
1. Məsihçi olaraq, biz imanla yaşamalıyıq; yəni, biz tam sübut edə bilmədiyimiz və birbaşa şahidlərin şəhadəti olmayan şeylərə inanmalıyıq. Əlbəttə, həyatın müxtəlif sahələrində, məsələn, elmdə də bu cür halla rastlaşmaq olur. Bir müəllif yazır: “Beləliklə, bizim heyrət doğuracaq qədər az əqidəmizə birbaşa sübutumuz var”, Riçard de Uitt (Richard de Witt, Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science, second edition), səh. 15. Bununla belə, sahib olduğumuz inam və əqidələr üçün kifayət qədər çoxlu ciddi əsasımız var. Məsələn, İsanın Öz şagirdlərinə Böyük Tapşırığı verərkən dediyi sözlərə diqqət yetirin: “Səmavi Səltənətin bu Müjdəsi bütün millətlərə şəhadət olmaq üçün bütün dünyada təbliğ ediləcək. O zaman son gələcək” (Mat. 24:14). İsanın bu sözləri dediyi vaxt haqqında düşünün. O zaman Onun ardıcıllarının sayı nə qədər idi? Ona inanan və ya Onun Kim olduğunu, nə etməyə hazırlaşdığını başa düşən  neçə nəfər var idi? Roma imperiyasında keçən əsrlər boyunca ilk imanlılar cəmiyyətinin üzləşəcəyi bütün qarşıdurmalar haqqında da düşünün. Bütün bu faktları nəzərə alaraq, İsanın bu sözlərinin nə qədər heyrətamiz olduğunu və bunun bizim Allah Kəlamına etibar etməyimizə necə kömək etməli olduğunu müzakirə edin.  
2. Y. Uaytdan yuxarıda verilmiş sitat üzərində düşünün. Günah probleminin nə qədər universal olduğunu başa düşməyimizə bu necə kömək edir? Hətta mələklər belə İsaya baxmayanda, təhlükə ilə qarşı – qarşıya dayanırlar. Bu nə deməkdir? 
 ·  Translate
3
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Cümə axşamı
11 iyun
Şahidlər

Həv. Iş. 1:1-8-i oxuyun. Allahın Padşahlığı haqqında burada hansı vacib həqiqətlər ifadə olunmuşdur? 

Luka öz müjdəsinin davamını ilk imanlılar cəmiyyətinin tarixini qısa şəkildə nəql edərək yazanda hər şeydən çox Allahın Padşahlığı haqqında düşünmüşdü. Bu tarixi yazının ilk sətirlərində, “Həvarilərin işləri” kitabında Luka Allahın Padşahlığı ilə bağlı üç əsas həqiqəti təsdiqləyir.
Birincisi, əmin olun ki, İsa yenidən gələcək. Dirilməsi ilə göyə qalxması arasında keçən 40 gün ərzində Rəbb “Allahın Padşahlığı barəsində” (Həv. Iş. 1:3) danışmağa davam edirdi, yəni çarmıxa çəkilməzdən əvvəl Öz şagirdlərinə öyrətdiyi şeylərdən bəhs edirdi. Çarmıxla və dirilmə ilə bağlı baş verən böyük hadisələr İsanın Padşahlıq haqqındakı təlimində heç bir şeyi dəyişmədi; istənilən halda, 40 gün ərzində dirilmiş İsa şagirdləri Padşahlığın gerçək olduğuna inandırmağa davam edir.
İkincisi, yenidən gələcək İsanı Allahın təyin etdiyi vaxtda gözləyin. Dirildikdən sonra İsanın şagirdləri Ona ciddi və həyəcan doğuran bir sualla müraciət etdilər: “Ya Rəbb, İsraildə Səltənəti indimi bərpa edəcəksən?” (Həv. Iş. 1:6). İsa bu suala cavab vermədi, lakin şagirdlərə kömək etdi ki, bu sualı gerçək işıqda görsünlər: Allah həmişə Allah olaraq qalmalıdır; Onun təfəkkürünü araşdırmaq, Onun planlarının həyata keçəcəyi vaxtı qabaqcadan söyləmək, Onun sirlərinə daxil olmaq - ətin və qanın işi deyil. İzzət Padşahlığının nə zaman bərqərar olacağını O bilir və vaxtı gələndə O bunu həyata keçirəcək (Həv. Iş. 1:7; Mat. 24:36), necə ki, “vaxt tamam olanda” (Qal. 4:4) O, Öz Oğlunu lütf Padşahlığını qurmaq üçün göndərdi. 
Üçüncüsü, İsanın Müjdəsinin şahidləri olun. Məsih şagirdlərin diqqətini naməlum olandan – izzət Padşahlığının gələcəyi vaxtdan – məlum olana və edilməli olana yönəltdi. İkinci gəlişin vaxtı açılmayıb, lakin biz bu izzətli günü gözləməyə və o zamana qədər bizə verilmiş ənamları və qabiliyyətləri “qazanc üçün işə buraxmalıyıq” (Lk. 19:13). Bu o deməkdir ki, Biz İsa Məsihin müjdəsinin “yer üzünün sonuna qədər” hər yerdə yayılmasında iştirak etməliyik (Həv. Iş. 1:8). Bu, öz şəxsi qüvvəmizlə deyil, Müqəddəs Ruhun qüvvəsi ilə həyata keçirməli olduğumuz bir vəzifədir.  Gördüklərinə və eşitdiklərinə şahidlik edən hər kəsə Allah bu qüvvəni vəd edir (ayə 4-8).  
İsanın bu sadiq ardıcılları hələ də Məsihin işinin xarakteri haqqında yanlış anlayışa sahib idilər. Lakin Rəbb yenə də onlardan istifadə etdi. Allahın bizdən istifadə edə bilməsi üçün dünyadakı hər şeyi başa düşməyimiz şərt deyil. Bundan özümüzə hansı dərsi götürə bilərik? 
 ·  Translate
2
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə
3 iyun
Bəhrə verən şahid olmaq

“Dünya yaranmazdan qabaq” (Ef. 1:4) Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh Öz əbədi toplantılarında Xilas planını tərtib etdilər. Yəni, hələ ilk insan yaranmazdan qabaq və əlbəttə ki, ilk insanlar günah etməzdən qabaq, Allahın dünyanın Xilas planı hazır idi. Bu Planın əsasında çarmıx dayanır və çarmıx haqqında xoş xəbər dünyadakı hər bir insana çatdırılmalıdır. Bu şəhadətə görə məsuliyyət hər bir məsihçinin üzərinə düşür.  
“Yerusəlimdə, bütün Yəhudeya və Samariyada, həmçinin yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə Mənim  şahidlərim olacaqsınız” (Həv. iş. 1:8). İsanın son tapşırıqları Rəbbin Öz şahidlərinin fəaliyyətinə ayırdığı vacib rolu vurğulayır.   
Məsihçi şahidlər əkinçi və torpaq haqqındakı məsəldən hansı dərsi götürməlidirlər? Lk. 8:4-15.

Şahidlik edənləri necə bir mükafat və nə vaxt gözləyir? Lk. 18:24-30. 

On mina haqqındakı məsəldə şahidlikdə sədaqət və məsuliyyət haqqında nə deyilir? (Lk. 19:11-27)

Bu ayələrin hər birində şahidlik edənləri və inananları gözləyən təhlükələr, öhdəliklər və mükafatlar təsvir olunur. Bizə təntənəli bir tapşırıq verilmişdir: lakin aldığımız şeyi nəzərə alsaq, əslində bizdən nə qədər az şey gözlənilir! 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Bazar 
24 may
İsanın səlahiyyəti

Həkim və alim olan Lukanın səlahiyyətin rolu haqqında məlumatı var idi. Humanitar elmlər və təhsil sahəsində fəlsəfənin necə bir nüfuza sahib olduğunu bilirdi. Vətəndaş məsələlərində və dövlət funksiyalarında Roma hüququnun hakimiyyəti haqqında da biliyi var idi. Paulun vəzçilik səyahətlərində ona yoldaşlıq edərkən, Luka bu həvarinin qurduğu cəmiyyətlərdə hansı ibadətgah səlahiyyətindən istifadə edərək rəhbərlik etdiyini görürdü. Beləliklə, Luka başa düşürdü ki, səlahiyyət dövlətin, idarənin, vəzifəli şəxsin fəaliyyətinin əsasında dayanır, eyni zamanda da müəllimin öz ardıcıllarına münasibətinin əsasında da səlahiyyət dayanır. Səlahiyyətin hər növü və hər səviyyəsi ilə qarşılaşmış Luka öz oxucularına göstərir ki, İsada və Onun səlahiyyətində müqayisə olunmaz bir şey vardı. Dülgər ailəsində doğulmuş, 30 il ərzində Qalileyanın kiçik bir şəhəri olan Nazaretdə yaşamış, dünyəvi standartlara görə gözə çarpan heç bir şeyi olmayan İsa Öz təlimi və xidməti ilə hər kəsdən – Roma hökmdarlarından, yəhudi ilahiyyatçılarından, ravvinlərdən, adi insanlardan, dünyəvi və dini hakimiyyətlərdən yüksəyə qalxdı. Onun həmyerliləri “Onun ağzından çıxan lütf dolu kəlmələrə heyrət edirdi” (Lk. 4:22). O, bir dəfə Nainli dul qadının ölmüş oğlunu dirildərək, qadına ümidini qaytardı (Lk. 7:11-17). Bütün şəhəri qorxu bürüdü və hamı belə dedi: “Allah Öz xalqına nəzər saldı” (ayə 16). İsanın həyat və ölüm üzərindəki səlahiyyəti yalnız Naini deyil, “bütün Yəhudeya və ətraf bölgəni” həyəcanlandırdı (ayə 16, 17).  
Lk. 8:22-25; 4:31-37; 5:24-26; 7:49; 12:8-i oxuyun. Bu ayələr İsanın sahib olduğu səlahiyyəti necə açır? 

İsa Öz xidməti vasitəsilə Öz səlahiyyətinin təkrarolunmazlığının əsasını qoydu, Luka bu barədə yalnız öz dostu Teofilə deyil, bütün gələcək nəsillər üçün də yazmağa vaxt ayırmışdı. İsa insan bədənində gəlmiş Allah olaraq həqiqətən də yer üzündə heç kimin heç vaxt sahib olmadığı bir səlahiyyətə sahib idi. 
Çox insanlar Allahın adı ilə nə isə edirlər, əlbəttə bu, onların davranışlarına müəyyən səlahiyyət əlavə edir. Lakin “Allah məni bunu etməyə oyatdı” deyə bəyan etdiyimiz zaman bunun həqiqətən də belə olduğuna necə əmin ola bilərik? Cavablarınızı şənbə günü sinifdə bölüşün.  
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Bazar ertəsi
18 may
İtmiş oğul məsəli: I hissə

Məhəbbətin hər şeyi bağışlayan təbiəti haqqında bütün tarix boyunca yazılmış ən gözəl hekayə adlandırılan,  yalnız Lukanın müjdəsində qeyd olunan itmiş oğul məsəlini (Lk. 15:11-32) sevən ata və iki itmiş oğul haqqında məsəl adlandırmaq tamamilə mümkündür. Bir oğul atanın məhəbbətini uzaq diyarda pozğun həyat tərzinə dəyişir. Digər oğul isə evdə qalmağı seçir, lakin atanın məhəbbətinin tamlığını və qardaş münasibətlərinin mahiyyətini bilmir. Məsəli şərti olaraq yeddi hissəyə bölə bilərik; dörd hissəsi itmiş oğula həsr olunub, ikisi – Ataya, biri isə - böyük qardaşa. 
1. “Mənə ver” (Lk. 15:12). Kiçik oğulun atadan özünə düşən payı tələb etmək qərarı ani impulsiv istək deyildi. Günah çox vaxt yanlış seçilmiş tərcihlər üzərində uzun – uzadı düşüncələrin nəticəsi kimi ortaya çıxır. Kiçik oğul, yəqin ki, uzaq diyarların parıltısı və cah – calalı haqqında öz dostlarından eşitmişdi. Evdəki həyat həddindən artıq cansıxıcı idi. Həmin ailədə məhəbbət var idi, lakin bu məhəbbət müəyyən sərhədlər qoyurdu; ekzotik ölkələr isə məhdudiyyətsiz həyat vədi ilə onu tovlayırdılar. Ata həddindən artıq güclü himayə edirdi, onun məhəbbəti həddindən artıq sıxırdı. Oğul azadlıq istəyirdi və bu cür maneəsiz azadlıq axtarışında onun qəlbində qiyam toxumu cücərməyə başladı.  
2. “Uzaq bir diyara” (Lk. 15:13-16). Oğul öz payına düşən hər şeyi satıb pula çevirdi və “uzaq bir diyara” yola düşdü. Uzaq diyar – atanın evindən uzaqda olan bir yerdir. Məhəbbətin qayğıkeş gözləri, qanunun mühafizə edən çəpərləri, lütfün hər yerdə olan ağuşu uzaq diyara yaddır. Bu, “pozğun” həyatın uzaq diyarıdır (Lk. 15:13). Yunanca “pozğun” mənasını verən söz (asotos) Əhdi – Cədiddə daha üç dəfə isim şəklində ortaya çıxır və bu mənaları verir: sərxoşluq (Ef. 5:18), itaətsiz (Tit. 1:6) və pozğunluq – buraya isə “əxlaqsızlıq, ehtiras, əyyaşlıq, eyş – işrət, içib azğınlıq etmək, iyrənc bütpərəslik” daxildir (1 Pet. 4:3, 4). Bu cür allahsız həyatın verdiyi həzzlər onun sağlamlığına zərbə vurdu və sərvətini külə sovurdu, o, tez bir zamanda pulsuz, dostsuz və yeməksiz qaldı. Parıltılı həyatı onu cəmiyyətin ən dibinə sürüklədi. Dilənçi halına düşərkən və az qala acından ölərkən, özünə iş tapdı – donuzlara baxmaq – bu, bir yəhudi üçün ən acı tale idi.   
3. “Məni qəbul et” (Lk. 15:17-19). Hətta itmiş oğul belə seçim azadlığı və geri qayıtmaq imkanı olan oğul olaraq qalır. Beləliklə, oğul “özünə gəldi” və ev adında yeri, ata adlanan adamı, məhəbbət adlanan yaxın bağları yadına saldı. O, atasına yalvarmaq üçün deyəcəyi sözləri hazırlayaraq evə getdi: “Mən öz muzdlu işçilərinin biri kimi qəbul et”. Yəni məni nə etmək istəyirsənsə, et, bircə qoy mən sənin diqqətli nəzərlərin və qayğıkeş məhəbbətin altında yaşayım. Atanın ürəyindən daha yaxşı ev ola bilərmi!
Dünya çox başqan cıxarıcı görünə bilər. Bu dünyanın hansı konkret predmetləri sizi xüsusilə yoldan çıxarır ki, siz qəlbinizin dərinliyində bunun pis olduğunu bilə - bilə belə düşünürsünüz: “Bu, o qədər də pis deyil”?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Bazar
17 may
İtmiş qoyun və itmiş pul

Lk. 15:4-7-ni oxuyun. Bu Allahın bizə olan məhəbbətini necə açır? Məhz çobanın itmiş qoyunu axtarmağa getdiyini başa düşmək nə üçün vacibdir? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bizə qarşı etinasız və laqeyd görünə bilən bu dünyada bu məsəl heyrətamiz bir həqiqəti açır: Allah bizi o qədər güclü sevir ki, Özü bizi yanına qaytarmaq üçün axtarışa çıxır. Biz çox vaxt Allahı axtaran insanlar barəsində danışırıq, əslində isə Allah bizi axtarır.  
“Özünü Məsihə təslim etmiş qəlb Onun gözündə bütün dünyadan qiymətlidir. Xilaskar yalnız bir insan uğrunda belə, onu Öz Padşahlığı üçün xilas etmək naminə belə Qalqotadakı əziyyətlərdən keçərdi. O, uğrunda öldüyü insanları heç vaxt tək qoymaz. Onun ardınca gedənlər Onu tərk etməyənə qədər, O onları qoruyacaq”, Y. Uayt. Əsrlər arzusu, səh. 483.
Lk. 15:8, 9-u oxuyun. Bu məsələ yalnız Lukanın Müjdəsində rast gəlinir. İtmiş pul iki mənadan birini verə bilərdi. Birincisi: İsanın dövründə Yəhudeyada çoxlu yoxsul adam yaşayırdı və çox sayda ailələr üçün bir sikkə (dirhəm) bütün gün işləməyə görə ödənilən puldan daha çox olurdu, ailənin acından ölməməsi üçün zorla çatırdı. İkincisi: ərdə olduğunun nişanəsi olaraq bəzi qadınlar başlarında on sikkə ilə bəzədilmiş başlıq gəzdirirdilər, bu yoxsul adamların uzun müddətə yığa bildiyi böyük bir məbləğ idi. İstənilən halda itki böyük idi. Buna görə də həddindən artıq məyus olmuş və qüssəyə qərq olmuş qadın çırağı yandırır (ola bilsin ki, evin pəncərələri yox idi və ya sadəcə balaca bir nəfəslik var idi), süpürgəni götürür və sikkəni tapana qədər evin ələk – vələk edir. Onun qəlbini cilovlaya bilmədiyi bir sevinc doldurur və bu sevinci bütün dostları ilə bölüşür.  
“Bir dirhəm tozun və zir – zibilin içində olsa da, yenə də gümüş və ya qızıl olaraq qalır. Sahibi onu axtarır, çünki o, qiymətlidir. Eləcə də günahla nə qədər pozulursa pozulsun, hər bir qəlb Allahın gözündə çox qiymətlidir. Sikkə öz üzərində hakimiyyətdə olanların təsvirini və yazısını daşıdığı kimi, insan da yaradıldığı zaman Allahın surəti və yazısı onda həkk olunmuşdur. İndi bu yazı günahın təsirindən korlansa da, solğunlaşsa da, onun izləri hər bir qəlbdə qalmaqdadır”, Y. Uayt, “Həyat dərsləri”, səh. 194. 
Müasir elm iddia edir ki, biz mənasız kainatda baş verən təsadüfi hadisələrin nəticəsindən başqa bir şey deyilik, biz və bizim taleyimiz isə bu kainatı qətiyyən maraqlandırmır. Bu iki ayədə hansı tamamilə fərqli nöqteyi – nəzər təqdim olunmuşdur? 
 ·  Translate
2
Add a comment...