Stream

Join this community to post or comment

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Bazar ertəsi
8 fevral
Əkin və məhsul yığımı

Böyük mübarizə mövzusu İsanın əkinçi haqqındakı məsəlində də açılır. Müjdəyə göstərilən dörd cür münasibət göstərir ki, dünyada sadəcə “yaxşı” və “pis” adamlar mövcud deyil. Həyat daha mürəkkəbdir, ona görə də Müjdənin xəbərinə istədiyimiz kimi cavab verməyən insanlara münasibətdə ehtiyatlı olmalıyıq. 
Mat. 13:3-8, 18-23-ü oxuyun. Böyük mübarizənin gerçəkliyi bu məsəldə necə açılır?

Canlar uğrunda mübarizə gerçəkdir, düşmən insanları xilasdan uzaqlaşdırmaq üçün hər yoldan istifadə edir. Məsələn, yol kənarına düşən toxumla baölı Yelena Uayt yazır: “Şeytan və mələkləri Müjdənin təbliğ olunduğu yerlərdə toplaşırlar. Səmavi mələklər Allahın Kəlamını insanın ürəyində həkk etməyə çalışanda bəşəriyyətin düşməni həmişə pusquda durur ki, bu Kəlamı xeyirxah qüvvəsindən məhrum etsin. Öz kininə xas inadı ilə Allahın Ruhunun işinə mane olmağa çalışır. Məsih insan qəlbini Öz sevgisi ilə cəlb edərkən, şeytan Xilaskara doğru can atan hər kəsin diqqətini yayındırmağa çalışır” (Həyat dərsləri, səh. 44).    
Suallar doğur: nə üçün əkinçi daha ehtiyatlı olub, toxumları yol kənarına ataraq israf etməkdən çəkinmir? Nə üçün o, daşları təmizlərkən daha səylə çalışmır? Nə üçün alaq otlarını təmizləmir? 
Müjdə toxumlarının əkinində insanın səyləri həmişə məhduddur. Biz hər yerdə səpməliyik, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğu barədə mühakimə etməməliyik. Alaq otlarının bitməsi sadəcə o deməkdir ki, ən az gözlədiyimiz yerlərdə baş qaldıran şərin qarşısını almaq iqtidarında deyilik. Məhsulun ağası çalışır ki, xilasa yanıb-susayan hər kəs onu əldə etsin. Biz öz payımıza düşən işi görürük və Onun da Öz payına düşən işi görəcəyinə etibar etməliyik. 
Bu məsəlin gerçəkliyini ətraf həyatda görə bilirsinizmi? Vəftiz olduqdan qısa bir müddət sonra İbadətgahı tərk edən adamlar tanıyırsınızmı? Yaxud da ümumiyyətlə heç bir şeylə maraqlanmayan adamlar? Bəs imanda möhkəm kök atmış adamlar necə?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə
3 fevraı
Növbəti sınaq
Birinci sınaq Çıxış tarixçəsinə uyğun gəlir, lakin kökləri günaha batma tarixinə gedib çıxır. Öz iştahasına boyun əyməyib, Allaha sədaqəti seçən İsa Adəmin xeyirlə şəri bildirmə ağacının yanında məğlubiyyətə uğradığı döyüşdə qalib gəldi. Lakin Adəmin vaxtından bəşəriyyətin düşdüyü uçurumu bütövlüklə qapamaq üçün İsa daha iki sınaqdan keçməli idi.
Mattanın Müjdəsinə əsasən ikinci sınaqda şeytan İsanı məbədin ən yüksək qülləsinə qaldırdı, bu qüllənin məbədin cənub-şərq qolunda olduğu, altında isə dərin uçurum olduğu güman edilir. Yenə də eyni sözlər səslənir: “Əgər Sən Allahın Oğlusansa”. Bu isə onu göstərirdi ki, sınağa çəkən İsanın dostu deyildi..
Şeytan əslində nəyə nail olmaq istəyirdi? Əgər İsa Özünü aşağı atsaydı, bu, Onun İlahiliyini sübut edərdimi? (Mat. 4:5-7).

Ucuz teatr tamaşası İsanı maraqlandırmırdı. Onun Allaha imanı həqiqi idi, O, başqalarında təəssürat oyatmağa çalışmırdı. İsanın Öz Atasına tam etibarı özünü onda göstərdi ki, O, Göyləri tərk edib, insan təbiərini qəbul etdi, rişxənd, yalan ittihamlar, adam içində rüsvayçılıq, ədalətsizlik və ölüm əzabı çəkdi (bax. Flp. 2:5-8). Bu, Onun missiyası idi və O, onu yerinə yetirməyə tam hazır idi. Onun işi, Adəmin və nəslinin itirdiyi sülhü geri qaytarmaq idi. Əhdin bütün vədləri İsada həyata keçdi və dünya xilas imkanı əldə etdi.
İsa yenidən cavab verir: “Belə yazılmışdır”, yenə də Qanunun təkrarı kitabından sözləri sitat gətirir və yenə də Çıxış kitabı ilə paralel fikri qeyd edir: “Allahınız Rəbbi Massada sınadığınız kimi sınamayın” (Qan. Tək. 6:16). Massa o yer idi ki, israillilər su olmadığı üçün çox şikayət etmişdilər, Musa isə onları su ilə təmin etmək üçün qayaya vurmuşdu. Bu təcrübəni qiymətləndirən Musa deyirdi ki, adamlar “görəsən Rəbb aramızdadır ya yox” deyə Rəbbi sınamışdılar (Çıx. 17:7). Bu səfər iblis də “Belə yazılmışdır” desə də (Mat. 4:4, 6), İsa tələyə düşmədi.
Allahın qüvvəsinin möcüzəvi şəkildə təzahürünə imanla, Rəbdən bu qüvvəni göstərməsini istədiyimiz özünə arxayınlıq arasındakı sərhəddi görmək həmişə asan olmur. Siz bu sərhəddi görməyi öyrənmisinizmi? Öz cavabınızı şənbə günü sinifdə bölüşün.

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə axşamı
2 fevral
Daşı çörəyə çevirmək
Mat. 4:1-3-ü oxuyun. Bu ayələrdə nədən bəhs edilir? Böyük mübarizə burada necə təsvir olunmuşdur?

“Allahın Ruhu İsanı sınaq səhrasına apardı. İsa Öz Özünü sınağa soxmadı. O, səhraya getdi ki, tək qalıb Öz missiyası haqqında düşünsün. Oruc və dua vasitəsilə O, Özünü qarşıda duran, qanla qızarmış yolu keçməyə hazırlamaq istəyirdi. Şeytan Xilaskarın səhrada tənhalığa çəkildiyini gördü, qərara gəldi ki, Ona yanaşmağın əsl vaxtıdır” (Y. Uayt. Əsrlərin arzusu, səh. 114).
İsanın sınağa çəkilməsi haqqındakı hekayə ilə İsrail xalqının səhradakı sərgərdanlıq təcrübəsi arasında dramatik paralellər mövcuddur. Vəftiz sularından keçən İsa səhraya çəkildi, orada 40 gün ərzindəheç bir şey yemədi və sınağa çəkildi. İsraililər də sudan keçdilər (Qırmızı dəniz), bərəkətsiz səhraya girdilər və orada 40 il qaldılar. Bu səhnənin Qan. Tək. 8:2, 3-dəki təsvirinə diqqət yetirin: “Allahınız Rəbbin sizi qırx il səhrada gəzdirdiyi uzun səyahəti yada salın. Bunu ona görə etdi ki, təkəbbürünüzü qırsın və sizi sınaqdan keçirərək ürəyinizdəkini öyrənsin; görsün ki, siz Onun əmrlərinə əməl edəcəksiniz ya yox. Təkəbbürünüzü qırmaq üçün sizi ac qoydu...”.
Müjdə İsanın 40 gün oruc tutduğunu söyləyir (Mat. 4:2). Elə bu an Əyyubun təsəlli vericilərinə bənzəyən biri öz “faydalı” məsləhətləri ilə peyda olur. Şeytanın böhran anında “yardım” etmək istəyən biri kimi təsvir olunması birinci dəfə deyil. Zəkəriyyə peyğəmbər öz kitabının üçüncü fəslində Babil sürgünündən sonra Yerisəlimin bərpası zamanı baş kahinin hekayəsini diqqətimizə təqdim edir. Baş kahin Allahın önündə duranda, onun sağ tərəfində bir nəfər peyda oldu. Adətən sağ tərəfdə dayanan kəs ən etibarlı dost, istənilən potensial düşməndən qoruyub müdafiə edən biri olur. Lakin baş kahinin sağında dayanan kəs özünü dost kimi qələmə verən “ittihamçıdan” başqa biri deyildi.
İsa ilə səhrada da buna bənzər bir şey baş verdi. “Yardım” etməyə gəlmiş kəs özünü bu sözlərlə ələ verdi: “Əgər Sən Allahın Oğlusansa, bu daşlara əmr et ki, çörəyə dönsün” (Mat. 4:3). Bu, Allahın göndərdiyi mələk olsaydı, İsanın İlahiliyinə şübhə etməzdi.
İsanın cavabının (Mat. 4:4) Çıxış tarixi ilə əlaqəsinə diqqət yetirin. “Nə sizin, nə də atalarınızın gördüyü manna ilə sizi qidalandırdı. Bununla öyrətdi ki, insan yalnız çörəklə deyil, Rəbbin ağzından çıxan hər kəlmə ilə yaşayar” (Qan. Tək. 8:3).
Sınağa düşməmək bizim üçün çox vacibdir, lakin başqasını sınağa soxmamaq (hətta bilmədən) daha da vacibdir.

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə axşamı

26 yanvar

Etinasızlıq sözləri

Yeni qüdrətli dövlət Aşşur şimaldakı İsrail padşahlığını ələ keçirdiyi və sakinlərini bütün Mesopotamiya boyunca pərən-pərən saldığı vaxt Xizqiya Yəhudeyanın padşahı idi (2 Pad. 18:9-12). “Rəbb öz atalarının torpaqlarında yaşayanlar vasitəsilə həyata keçirə bilmədiyi şeyləri onları bütpərəstlərin arasına yayaraq həyata keçirmək istəyirdi. Onun xilas planı bəşər nəslinin Xilaskarı vasitəsilə bağışlanmağı seçən hər kəs üçün idi və bu plan həyata keçməli idi; İsrailin başının üstünü

alan fəlakətlərdə Allah Öz qüdrətini yer üzünün bütün xalqlarına açmaq üçün yol hazırlayırdı” (Y. Uayt. Peyğəmbərlər və padşahlar, səh. 292).

Bir neçə il sonra Aşşur padşahı Sanxeriv diqqətini Yəhudeyaya yönəltdi, qalallı şəhərlərin hamısını ələ keçirdi və üzərlərinə xərac qoydu (2 Pad. 18:13-15). Xizqiya xərac toplarkən bütün məbəd və saray xəzinələrini boşaltsa da, Aşşur padşahı bununla qane olmadı və qasidlər göndərərək Yerusəlimin təslim olmasını tələb etdi.

Aşşurlular xalqın inamını sarsıtmaq üçün bu cür sözlər sərf edirdilər: ətraf xalqların allahları onları Aşşurdan xilas edə bilmədisə, niyə yəhudilər öz Allahının daha güclü olduğunu düşünürlər? (2 Pad. 18:28-30, 33-35).

Xizqiya yeganə düzgün qərarı qəbul etdi – dua etmək (2 Pad. 19:15-19). Allah Xizqiyanı ruhlandırmaq üçün artıq bir dəfə Yeşayadan istifadə etmişdi (2 Pad. 19:6), indi O, yenidən peyğəmbəri padşahın yanına göndərir.

2 Pad. 19:21-34-ü oxuyun, 21, 22-ci ayələrə xüsusi diqqət yetirin. Bu dəhşətli böhranın fonunda Allah Öz xalqına hansı xəbəri çatdırırdı?

Bütün bunların nəticəsində görün nə baş verdi. Nəhəng Aşşur ordusu Yerusəlimin divarlarının ətrafında düşərgə saldı, mühasirəyə alınmış şəhərin təşvişli sakinləri bir səhər qorxu içində oyandılar və istilaçıların hücumları nəticəsində şəhərin müdafiəsinin yarılacağını düşünməyə başladılar. Lakin onlar böyük sayda əsgərin ölüm sükunətində yerdə uzandığını öz gözləri ilə gördülər (2 Pad. 19:53). Qəzəbə tuş gəlmiş aşşur padşahı isə öz evinə qayıtdı ki, orada öz iki oğlunun əli ilə ölsün (2 Pad. 19:36, 37).

Ən məyusedici və çıxılmaz kimi görünən vəziyyətlərdə ikən Allaha etibar etməyi necə öyrənə bilərik? Xüsusulə də heç bir şey bizim istədiyimiz kimi getməyəndə, mənzərəni bütöv görməyimiz nə üçün vacibdir?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Giriş
Mi-yittan

Müqəddəs Kitabın ibrani dilində, çox dillərdə olduğu kimi, çoxlu idiomlar, sözlər və ifadələr var ki, mənası ilkin mənadan fərqlidir. Buna misal olaraq Mi-yittan sözünü qeyd etmək olar, bu söz ibranicə iki sözdən ibarətdir: “mi” – sual əvəzliyi olan “kim?” və yittan – nəyisə almaq istəyi, arzusu, yanğısı (can atma). Məsələn, İsrail oğulları Misir əsarətindən azad olduqdan sonra səhrada problemlərlə üzləşəndə fəryad etdilər? “Kaş ki Misir ölkəsində ət qazanlarının yanında oturanda doyunca çörək yediyimiz vaxt Rəbbin əlində öləydik!” (Çıx. 16:3) Burada “kaş ki” kimi tərcümə olunmuş söz mi-yittan kimi səslənir. Davud yazdığı Məz.14:7-də nida edir: “Kaş İsrailin azadlığı Siondan gələydi!”, ibrani dilində bu cümlə mi-yittan sözü ilə başlayır. Əyy. 6:8-də Əyyub fəryad edəndə: “Kaş arzuma çataydım, Allah mənə həsrətində olduğumu verəydi”, “Kaş” sözünün yerində - mi-yittan dayanır. Müqəddəs Kitabdan daha bir hissə, Qan. Tək. 5:29-da yazılıb. Allahın keçmişdəki uzaqgörənliyini İsrail xalqının yadına salan Musa onların ölməmək üçün birbaşa deyil, Musa vasitəsilə Allahla danışmaq xahişinə işarə edir. Rəbb onların bu xahişindən razı qalıb deyir:  “Kaş ki ürəkləri dönməsin, Məndən qorxsunlar və bütün əmrlərimə əməl etsinlər. O zaman həm özlərinin, həm də övladlarının xoş güzəranı olar”. “Kaş ki” kimi tərcümə olunmuş söz mi-yittan kimi səslənir. Təəccüblüdür! Rəbb – fəzanı, zamanı və materiyanı Yaradan Allah, dünyanı bir söz ilə yoxdan var Edən, Adəmə həyat nəfəsi Üfürən adətən insan zəifliyini və məhdudluğunu ifadə edən belə bir sözü dilə gətirir
Söhbət seçim azadlığının gerçəkliyindən gedir. Allahın böyük mübarizənin ən qızğın anında könüllü surətdə qəbul etdiyi məhdudiyyətlərdən gedir. Mi-yittan sözündən bu istifadə göstərir ki, Allah seçim azadlığını tapdalamayacaq (bu baş versəydi, azadlıq yox olardı). Müqəddəs Kitabın hansısa bir kitabı nə vaxtsa Allahın Öz xalqının itaətkarlığını görmək arzusunun gerçək olduğunu açıbsa, bu kitab Yeremya peyğəmbərin kitabı ola bilər. Bu rüb ərzində bu kitabı araşdıracağıq. Qədim Yaxın Şərqdə böyük geo-siyasi dəyişikliklərin fonunda Yeremyanın kitabı bizə peyğəmbərin xidməti və göndərişləri haqqında, Allahın sözünü qulaq asmaq istəməyən xalqa necə səylə və qətiyyətlə çatdırması haqqında danışır. Peyğəmbərin çağırışından başlayan kitab Müqəddəs Kitab tarixinin onilliklərini əhatə edir, Rəbbin bu gənc (sonda isə yaşlı) adamdan ən başlanğıcdan Müqəddəs Kitab təliminin əsasını təşkil edən əsas həqiqətləri bəyan etmək üçün istifadə edir. Kitabda yazılmış bütün ruhani həqiqətlər arasından aşağıdakı həqiqət Rəbbin Öz xalqından gözlədiyi davranışın məğzini açır: “Rəbb belə deyir: «Müdrik müdrikliyi ilə öyünməsin, igid öz gücü ilə öyünməsin, varlı öz sərvəti ilə öyünməsin. Ancaq öyünən onunla öyünsün ki, Mən Rəbbin dünyada məhəbbət, ədalət və salehlik yaratdığını dərk edir və Məni tanıyır. Çünki Mən bunlardan xoşlanıram» Rəbb belə bəyan edir” (Yer. 9:23, 24). Yeremya peyğəmbərin kitabını oxumaq o deməkdir ki, insanın mənəvi pozğunluğunun dərinlklərinə və Rəbb Allahın böyüklüyünün və əzəmətinin yüksəkliklərinə ruhani səyahət edirsiniz. Hətta bizim düşkün vəziyyətimizdə belə, Rəbb o yüksəklikdən bizi səsləyir: Mi-yittan, kaş ki ürəyiniz belə olaydı! 

İmre Tokiks fəlsəfə doktoru, Macarıstanın Pesel şəhərində Adventist İlahiyyat Kollecinin Əhdi-Ətiq kafedrasının müdiridir. O, Əhdi-Ətiq üzrə və ibrani dili elmləri üzrə professordur, eləcədə hüquq elmləri doktoru dərəcəsinə sahibdir. 
 ·  Translate
2
Mike2020able's profile photoAnar Guliyev's profile photo
2 comments
 
+Ilgar Cabbarov    hello,  plz  poshli mne knigu, ya poloju v library
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Bazar
30 avqust
Müjdəçi Filip
“Gözlərimizi görünən şeylərə deyil, görünməyən şeylərə dikirik. Çünki görünənlər gəldi-gedər, görünməyənlərsə əbədidir” (2 Kor. 4:18). Paulun burada nədən bəhs etdiyini düşünün. Xüsusilə də yalnız bir neçə Müqəddəs Kitab ayəsində xatırladılan müjdəçi Filip haqqında mövzunun işığında bu barədə düşünün. Filipin böyük işləri barəsində məlumatımız olmasa da, onun böyük bir işi həyata keçirdiyini necə görmək olar? Tanıdığınız adamlar arasında Allah üçün böyük işlər görmüş, amma başqaları tərəfindən böyük təqdirə layiq görülməmiş adamlar varmı? Xüsusilə də gördüyünüz iş diqqət və ehtiramla qarşılanmadığı zaman Paulun bu sözlərini həmişə xatırlamaq nə üçün vacibdir?
O zamanlar Filip adı çox məşhur idi. Bu adın yunanca mənası “atları sevən” demək idi. Əhdi-Cədiddə bu adı daşıyan dörd nəfərə rast gəlirik. İkisinin ikinci adı Hirod idi. Onlar Əhdi-Cədid zamanında İsrailə amansız hökmdarlıq edən Hirodun nəslindən idilər. Digər iki Filip isə müjdə missiyasının həyata keçirilməsində ciddi rol oynamışdılar. 
Birincisi, Bet-Saydalı Filip, həvari idi, onun sayəsində Natanael İsanın yanına gəldi (Yəh. 1:43-46). O, daha sonra yunanları da İsanın yanına gətirmişdi (Yəh. 12:20, 21).
İkinci Filipi Həv. iş. 21:8 “müjdəçi” Filip adlandırır (yunanca “euanqelistes” – müjdəçi) ki, həvari Filiplə onu ayırd etmək olsun. İlk dəfə onu Yerusəlim imanlılar cəmiyyətində “maddi işlərlə” məşğul olarkən görürük (Həv. iş. 6:2-5). O, daha sonra müjdəçiyə çevrildi. Onun iyirmi ildən daha artıq davam edən vəzçilik xidmətinə Həvarilərin işləri kitabında xatırladılan dörd peyğəmbər qızı dəstək olurdular. Onun tərcümeyi-halından daha bir parça:
“Məhz Filip Müjdəni samariyalılara təbliğ etmişdi, məhz Filip Həbəşli hərəmağasını vəftiz etmək cəsarətinə sahib idi. Bu iki işçinin (Filip və Paulun – müəllifin qeydi) yolları müəyyən müddətlik kəsişmişdi. Farisey Şaulun amansız təqibləri Yerusəlimdəki imanlılar cəmiyyətini pərən-pərən etmiş və yeddi diakon strukturunun səmərəli işini pozmuşdu. Yerusəlimdən qaçış Filipi öz iş metodunu dəyişməyə vadar etdi, bunun nəticəsində o, aldığı çağırışın ardınca getdi, Paul da eyni çağırışa öz həyatını həsr etdi. Paul və Filip bir-biri ilə çox qiymətli saatlar keçirdilər; onların xatirələri çox həyəcanverici idi, Stefan ağır iztirablar içində üzünü Göylərə tutduğu zaman üzərünə düşən nur bütün izzəti ilə təqibçi Paulun üzərində parlayaraq, çarəsizcə yalvaran bu adamı İsanın ayaqları önünə gətirmişdi” (Y. Uayt “Paulun həyatından oçerklər”, səh. 204). 
 ·  Translate
2
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə axşamı
28 iyul
Daniel Fars ölkəsində

“Oraya yaxınlaşanda kədərli səslə Danieli çağırıb dedi: Ey Daniel, var olan Allahın qulu! Daim qulluq etdiyin Allahın səni şirlərdən qurtara bildimi?” (Dan. 6:20). Padşah Danieli “var olan Allahın qulu” adlandırdı. Bu sözlər nə kimi məna kəsb edir?


Dan. 6-da hakimiyyət və padşah dəyişsə də, Daniel hələ də öz işində qalırdı və hətta vəzifədə yüksəliş əldə etmiş, üç vəzirdən biri idi, əmrində 120 canişin çalışırdı. Padşah Dara hətta onu bütün padşahlığın baş vəziri təyin etməyi düşünmüşdü, bu isə digər vəzir və canişinlərin narazılığına səbəb olmuşdu. Onlar Daranı bütün imperiyaya ünvanlanan fərman verməyə tovladılar, əslində bu fərman təkcə Danielə ünvanlanırdı. Onu şirlərin quyusuna atdılar, lakin Danielə rəğbət bəsləyən padşahın belə dəyişə bilmədiyi bu vəziyyətə Allah möcüzəvi şəkildə qarışdı. Danielin xilası padşahı o qədər sevindirdi ki, o, Danielin Allahını izzətləndirən bir fərman verdi.   
“O zaman padşah Dara bütün dünyada yaşayan xalqlara, millətlərə və dillərə mənsub olan adamlara belə yazdı: Sülhünüz bol olsun! Fərman verirəm ki, bütün padşahlığımın ərazisində olan adamlar Danielin Allahından qorxub titrəsin. O, var olan Allahdır, əbədi olaraq mövcuddur, Onun padşahlığı dağılmaz və hökmranlığı sonsuzdur. O qurtarıb xilas edər, göydə və yerdə əlamətlər, möcüzələr göstərər. Danieli şirlərin pəncəsindən O qurtardı” (Dan. 6:25-27).
Danielin 6-cı fəslini oxuyun. Bu fəsildə Danielin artıq padşaha şəhadət verdiyini göstərən cəhət hansıdır? Padşahın verdiyi fərmanda hansı cəhət göstərir ki, onun Danielin Allahı haqqında biliyi sadəcə bu möcüzəvi qurtuluş əsasında öyrənə biləcəyindən daha çox idi? Bu, Danielin padşaha daha öncədən şahidlik etdiyini necə açır? 
 ·  Translate
2
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Cümə axşamı
4 fevral
Səcdə

Mattanın müjdəsinə əsasən, ilk sınaq iştaha üzərində, ikincisi – Allahı idarə etmə cəhdi üzərində cəmləşmişdi. Üçüncüsü isə birbaşa Məsihin Özünə, Onun Padçahlığına və Yer üzündəki son missiyasına meydan oxuyurdu.
Mat. 4:8-10; Qan. Tək. 34:1-4; Vəhy 21:10-u oxuyun. Şeytanın İsanı çıxardığı “çox yüksək dağ”da diqqət çəkən cəhət nədir?

Müqəddəs Kitabda şərh olunan xalqlara nəzər yetirmək üçün dağın zirvəsinə çıxma mövzusunu bu vəziyyətlə müqayisə edərkən görürük ki, İsanın səfəri ümumi ekskursiya deyildi. Bu səhnənin peyрəmbərlik gürüntüsü mövcuddur. Musa dağdan vəd edilmiş torpağa, onun daha sonra necə olacağına nəzər yetirir, Yəhya isə Yeni Yerusəlimi görür. İsa da yüksəkdən baxarkən qədim Roma dünyasının ölkələrindən daha artığını görürdü. Diqqət yetirin ki, şeytan hər şeyi müsbət şəkildə göstərir. O, zənginlik və şöhrəti göstərir, cinayət, əziyyət və ədalətsizliyi isə göstərmir.
Sonra şeytan deyil: “Əgər Sən yerə qapanıb mənə səcdə etsən, bütün bu şeyləri Sənə verəcəyəm” (Mat. 4:9). Bu şəkildə şeytan Adəmlə Həvvanı aldadaraq, onlarda Allaha bənzər olmaq arzusu oyatmışdı (halbuki onlar artıq Allahın surətinə görə yaradılmışdılar). İndi isə şeytan özünü elə aparırdı ki, güya o, Allahdır və yer üzünün padşahlıqları ona məxsusdur, İsanın etməli olduğu yeganə şey isə ona ehtiram göstərməkdir (Lk. 4:6; Məz. 2:7,8 ilə müqayisə edin).
Bu sınaq sədaqətin imtahanı idi. Bizim sədaqətimiz kimə məxsusdur? Edendə ilana qulaq asarkən Adəm və Həvva əslində şeytana sədaqətlərini bəyan etdilər, günahın bu infeksiyası isə hər növbəti nəsildə daha sürətlə yayıldı. Allahın bilavasitə müdaxiləsi olmasaydı büyük mübarizə şeytanın xeyrinə başa çatardı. Yer üzündəki bəşər nəsli və hətta həyatın özü artıq mövcud olmaya bilərdi. Ortaya qoyulan şeylər çox dəyərli idi.
Diqqət yetirin ki, Potifarın arvadı ilə bağlı məsələdə Yusifin davrandığı kimi, İsa da şərə Öz yanında yer verə bilməzdi. İsa şeytana getməsini əmr etdi. Yusif bunu edə bilməzdi, ona görə də özü potensial şər səhnəsindən uzaqlaşdı (Yar. 39:11, 12). Bizim üçün necə dəyərli bir dərsdir!
Hər üç sınaqda İsa Özünü müdafiə etmək üçün Yazılardan istifadə etdi. Gündəlik həyatda bu, bizim üçün nə kimi əhəmiyyət kəsb edir? Sinaqlarla üzləşdiyimiz zaman qələbə çalmaq üçün Müqəddəs Yazılardan necə istifadə edə bilərik?

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Moizələr  - 
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə
27 yanvar
Ölüm fərmanı
Esterin hekayəsinin baş verdiyi qədim Fars imperiyasının adət və ənənələrini bu gün başa düşmək bizim üçün çətindir. Bir şeyi əminliklə demək olar: Rəbb bu imperiyadan istifadə etdi ki, İsrail xalqına, daha əvvəl isə İbrahimə verilmiş əhdi yerinə yetirsin (bax. Yar. 12:1-3; Yeş. 45:1; 2 Sal. 36:23).
Gənc yəhudi qızı Ester mələkə oldu. Onun taxta çıxması Yusifin Misirdəki və ya Danielin Babildəki yolundan fərqli olsa da, o, (Yusif və Daniel kimi) Rəbbin onu qoyduğu yerdə idi və Allah ondan möcüzəli şəkildə istifadə etmişdi. Bu, bütün tarix boyunca böyük mübarizənin necə irəlilədiyinin nümunəsidir.
Est. 3:8-11-i oxuyun. Allahın İsrail xalqı ilə bağlı, xüsusilə də Məsihin gəlişi ilə bağlı planlarını göz önündə tutsaq, bu fərmanın nə kimi nəticələri ola bilərdi?

“Padşah belə bir fərmanın nə kimi nəticələrə gətirib çıxaracağını tamlığı ilə dərk etmirdi. Bu fərmanın verilməsinə ruhlandıran gözəgörünməz şeytan var gücü ilə çalışırdı ki, həqiqi Allah haqqında biliyi qoruyanları Yer üzündən silsin” (Y. Uayt. Peyğəmbərlər və padşahlar, səh. 600, 601). Dünyanın Xilaskarı da onların arasından çıxmalı idi.
Təəccüblüdür ki, problemin səbəbi səcdə məsələsi (Est. 3:5, 8) və bir qrup insanın hakimiyyətdə olanların qanun və ənənələrinə əməl etməkdən imtina etməsi idi. Əlbəttə, axır zamanda vəziyyət daha fərqli olacaq, lakin onun arxasında duran gerçəklik – Məsihlə şeytan arasındakı böyük mübarizə - əvvəlki kimi qalır: Allaha sadiq qalmağa can atan hər kəs yəhudilərin qarşılaşdığı müqavimətlə qarşılaşacaq. Rəbb bizi xəbərdar edir ki, yer üzü tarixinin son günlərində bir fərman çıxacaq. Bu fərmana əsasən “vəhşi heyvanın surətinə səcdə etməyə hər kəs öldürüləcək” (Vəh. 13:15). Tarix öyrədir ki, bir gün bu, bizim də gerçəkliyimizə çevrilə bilər.
Nə üçün biz çox vaxt bizdən fərqli olanlara etibar etmirik? Hər bir insanın dəyərini açan heyrətamiz yaradılış və satınalınma həqiqətləri bu cür münasibətimizin yanlış olduğunu necə göstərir? Bu mənfi meylddən öz ürəklərimizi necə təmizləyə bilərik?

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Allahın yaratdığı gözəl məxluqun ürəyində günah baş qaldırdı. Bu fakt bpyük mübarizə adlandırdığımız hadisələrin dayaq nöqtəsi oldu. Biz insanlar da bu mübarizəyə daxilik və heç birimiz ondakı iştirakdan qaça bilməz.
Əslində hadisələr bu cür inkişaf etməli deyildi. Başlanğıcda hər şey “çox yaxşı” yaradılmışdı və Allahın xeyir-duasını almışdı. Yaradan Allah Adəmə və Həvvaya tapşırmışdı ki, onlar üçün yaratdığı şeylərin qayğısına qalsınlar. Yer üzündəki böyük mübarizə o vaxt başladı ki, şeytan yaltaqlıq və yalanla Həvvanı yoldan çıxardı, əcdadlarımız isə Allaha deyil, ona sədaqət göstərdilər. Əgər onlar Allahın sadə göstərişlərinə əməl etsəydilər, onda bildiyimiz bu dünya özünün bütün bədbəxtlikləri, sınaqları və iztirabları ilə heç vaxt ortaya çıxmazdı.
“Bütün əsrlər boyunca şeytan Allahın xasiyyətini yanlı işıqda açmaq, insanlarda Allah haqqında yanlış təsəvvür yaratmaq, beləliklə də, Allaha məhəbbət yerinə qorxu və nifrət aşılamaq; Allahın Qanununu unutdurmaq və insanları Onun tələblərindən azad etmək üçün tükənməz enerji və qətiyyət sərf etmişdir. Onun yalanına qarşı müqavimət göstərməyə çalışanları amansız hiddətlə təqib etmişdir. Bu ruhu ağsaqqalların və peyğəmbərlərin, həvarilərin, əzabkeşlərin və islahatçıların həyatında aydın şəkildə sezmək olar” (Y. Uayt. Böyük mübarizə, səh. 10, 11).
Bu faciənin qarşılığında, baş verənləri “dünya yaranmazdan qabaq” görən Allah Öz planını irəli sürdü, bu, Xilas planı idi. Allah Xilas planını İbrahimə şəxsən Özü görüşdükləri zaman (bax. Yar. 15), parçalanmış heyvanların arasından keçərkən açmışdı. Bu qədim ayin İbrahimə göstərdi ki, Allah Özü günah probleminin həllində iştirak edir.
Bəli, Allah vəd etdi ki, insanın qiyamına görə məsuliyyəti Öz üzərinə götürəcək, bizim günahlarımıza görə əziyyət çəkərək, ölümü dadacaq. Yalnız bu yolla O, bəşəriyyətlə münasibətləri, insanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətləri, eləcə də insanlarla Allahın digər yaratdıqları arasındakı münasibətləri bərpa edə bilərdi.
Hər şeyi əhatə edən bu kontekstdə şeytanın yaradılışı təhrif etmək və Allahın xalqını məhv etmək üçün göstərdiyi tükənməz istəyin şahidi oluruq. Onun strategiyaları Müqəddəs Kitabda açılır, bu kitabın səhifələrində xeyirlə şərin mübarizəsinin qohumların münasibətlərində, ailələrdə və xalqlar arasıbda necə təzahür etdiyini görürük. Bu mübarizəni təqiblər, aclıq, köləlik və sürgün illərində, dağıntılardan sonra yenidən bərpa olunma cəhdlərində, münaqişələrdə, eləcə də bütpərəstliyə aludəlikdə görürük.
Bütün Müqəddəs Yazılarda oxuyuruq ki, Allah həmişə şeytanın planlarını pozur. İsanın İmmanuel (“Allah bizimlədir”) kimi gəlməsi sayəsində Adəmlə Həvvadan oğurlanmış ağalıq geri qaytarıldı. Adəmin məğlubiyyətə uğradığı yerdə İsa qalib gəldi. İsa Öz xidmətində yaradılmışlar və şər qüvvələri üzərindəki hakimiyyətini göstərdi. Göylərə qayıtmazdan öncə Məsih Öz ardıcıllarına tapşırdı ki, Onun Səmavi Padşahlığının hüdudlarını genişləndirsinlər, Əllinci gündə isə bu tapşırığı yerinə yetirmələri üçün onlara qüvvə bəxş etdi.
İsa çarmıxda birdəfəlik qələbə çaldı. Məsələ bizim kimə sədaqət göstərəcəyimizdədir: Qalibə yoxsa məğluba. Düzgün seçim göz qabağında və başa düşülən olsa da, ürəklərimiz və düşüncələrimiz uğrunda gedən döyüş davam edir, çünki mübarizə hələ bitməyib və hər yerdə yalan var. Dua edirik ki, bu rübün dərsləri sizə şeytanın yalanını ayırd etməyə kömək etsin, təkcə Məsihi seçməklə kifayətlənməyəsiniz, həm də Onunla qalasınız, çünki O, vəd verib: “Amma axıracan dözən xilas olacaq” (Mat. 24:13).
Devid Tasker Cənubi-Sakit Okean divizionunun katibidir, Əhdi-Ətiqin araşdırılması sahəsində fəlsəfə doktoru dərəcəsi var. Eləcə də Özünün vətəni Yeni Zelandiyada pastor kimi, Solomon adalarında missiyanın prezidenti kimi, Papua-Yeni Qvineyada universitet müəllimi kimi və Filippin adalarında Adventist institutunun müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Həyat yoldaşı Kerolla birgə iki oğlu (Natan və Stefan) və üç nəvəsi var.

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə axşamı
1 sentyabr
Filip Samariyada

Həvari və vəzçi olan Paulu ilk dəfə Müqəddəs Kitab səhifələrində ilk əzabkeş məsihçi diakon Stefanın daşqalaq edildiyi səhnədə görürük. Əslində bu təqib dalğası Müjdənin yayılmasına yalnızca kömək etdi.
Həv. iş. 8:1-6-ı oxuyun. Yerusəlimdəki cəmiyyəti təqib etmənin nəticəsi necə oldu? 

Samariya məsihçiliyin yayılması yolunda ilk coğrafi dayanacaq idi. Samariyalılar özlərini e.ə. 722-ci ildə Aşşur dövləti israillilərin böyük əksəriyyətini sürgünə göndərdiyi zaman doğma yerlərində qalmış israillilərin nəslindən hesab edirdilər. Lakin yəhudilər düşünürdülər ki, onlar Aşşurluların İsrailə yerləşdirdiyi digər xalqların nəslindəndirlər. Əhdi-Cədid dövründə yəhudi-samariyalı münasibətləri gərginlik və qəddarlıq nümayişi ilə müşayiət olunurdu. Bununla belə, daha əvvəl də gördüyümüz kimi, İsa quyunun yanında qadınla görüşdüyü zaman vəzçilik işi üçün yol açdı, qadın isə öz növbəsində öz xalqına “müjdəçilik etdi”.
Filipin aldığı masalara xidmət etmək çağırışı samariyalılarla müjdənin vəzi işinə bənzəyirdi. O, Yerusəlimdəki dini təqiblərdən qaçarkən, vaxtını boş yerə xərcləmirdi. Filip yəhudilərin və samariyalıların gözlədiyi Messsiyanın gəldiyini bəyan edirdi (Həv. iş. 8:5, 12).
Həv. iş. 8:6-15-i oxuyun. Filimin Samariyadakı xidmətində əldə etdiyi uğur nə idi? 

Bu xarici vəzçilik sahəsində Rəbb Filip vasitəsilə tez-tez fəaliyyətə keçirdi. Quyunun yanındakı qadının dediyi “Yəhudilər Samariyalılarla ünsiyyət etmir” sözü (Yəh. 4:9) indi keçmişdə qalmışdı.
Qəlbinizi zəhərləyən, “keçmişdə qalmalı” olan ədavət, kin və qərəz var mı? Onları tərk etmək vaxtı gəlmədimi?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Discussion  - 
 
Ester və Mordokay

Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Est. 1-10; 1 Kor. 9:19-23; Yəh. 4:1-26; Həv. iş. 17:26; Mat. 22:21; Rom. 1:18-20.  
Yadda saxlanacaq ayə: “Əgər sən susarsansa, Yəhudilərə yardım və qurtuluş başqa yerdən gələcək, amma sən və ata evin tamamilə məhv olacaq. Kim bilir, bəlkə sən elə bu gün üçün mələkəliyə çatmısan?” (Est. 4:14).  

Ester Fars imperiyasının tam mərkəzində, padşahın sarayında xüsusi bir missiyanı həyata keçirdi. Onun tarixçəsi heyrətamiz təzadlarla doludur. Nifrətə tuş gələn etnik və dini azlığa mənsub yetim bir qız ola-ola, o zamanın ən qüdrətli dövləti olan Fars imperiyasının padşahının arvadına çevrildi. Bu “dilənçilikdən şahzadəliyə” janrında yazılmış bir nağıl deyil. Görünür, o, xüsusi bir missiyanı yerinə yetirmək üçün ucaldılmış və hazırlanmışdı. Başlanğıcda o, gizli hərəkət etməli idi, lakin sonda öz etnik və dini mənsubiyyətini açıqlamalı oldu. 
Mordokayın da dəstəyi ilə Ester çəkişmələrlə dolu fars sarayında cəsarətlə şəhadət verdi və bu şəhadəti onun xalqını xilas etdi, onların aşağı ictimai səviyyəsini dəyişdirdi və onları bütün imperiyanın fərəh obyektinə çevirdi.  
Onun sədaqəti sayəsində var olan Allah haqqındakı müjdə bütpərəstlər arasında geniş yayıldı. Bu vəzçilik hekayəsini səciyyəvi adlandırmaq olmasa da, Ester və Mordokay haqqındakı hekayə bir neçə maraqlı prinsip irəli sürür, bu pinsiplər qeyri-səciyyəvi şəraitlərdə vəz etməyin nə demək olduğunu başa düşməyə kömək edir. 
 ·  Translate
3
Add a comment...