Post has attachment

Çərşənbə axşamı
12 aprel
İlahiyyatçı və fariseylərin salehliyi

Mat 5:20-i oxuyun. Salehliyimiz “ilahiyyatçılarla fariseylərin salehliyindən artıq olmasa”, Göylərin Padşahlığına daxil ola bilməyəcəyimizi bəyan edərkən İsa nəyi nəzərdə tuturdu?

Xilas həmişə imana görə verilsə də, iudaizm düzgün formasında həmişə lütfə söykənsə də, qanunşünaslıq bu dinə sızmağı bacarmışdır. Heç bir dinin bundan müdafiə olunma zəmanəti yoxdur, xüsusilə də əgər din itaətkarlığa ciddi yanaşırsa, məsələn, yeddinci günün adventistləri kimi, bu təhlükə qaçılmazdır. Məsihin vaxtında dini rəhbərlərin çoxu qanunşünaslığa aludə olmuşdular.
“Fariseylərin məhəbbətdən, nəvazişdən və şəfqətdən məhrum, sərt, ciddi dindarlığı günahkarlar üçün sadəcə büdrəmə daşı idi” (Y. Uayt. Məsihin Dağüstü Vəzi, səh. 53).
İnsanların xüsusi olaraq düşünüb tapdıqları ayinlər həyatımızı dəyişmək və ya xasiyyətini dəyişmək iqtidarında deyillər. Yalnız məhəbbətlə fəaliyyət göstərən həqiqi iman (Qal. 5:6) bizim zahiri davranışlarımızı Allahın gözündə məqbul edə bilər.
Mik. 6:6-8-i oxuyun. Bu hissə Dağüstü vəzdə söylənilən hər şeyi necə cəmləşdirir?

Hətta Əhdi-Ətiq zamanı qurbanlar əsas məqsəd deyil, əsas məqsədə nail olmaq üçün bir vasitə idi. Məqsəd isə Allahın ardıcıllarının Onun xasiyyətini və məhəbbətini əks etdirə biləcəyi bir həyat idi, buna isə yalnız Alaha tam etibar etmək və Onun xilasedici lütfündən asılılığımızı dərk etmək vasitəsilə nail olmaq olar.
Zahiri möminliklərinə və imanlarına rəğmən, ilahiyyatçıların və fariseylərin çoxu Rəbbin ardıcılı adlana biləcək örnək deyildilər.
Xilasın yalnız iman vasitəsilə mümkün olduğuna və sizi yalnız İsanın salehliyinin xilas edə bildiyinə möhkəm inansanız da, qanunşünaslıq elementlərindən azad olduğunuza necə əmin ola bilərsiniz?


Bazar ertəsi
28 mart
Padşahlıq qolu

Yəhudilərin Messiyanın gəlişi ilə bağlı fikirləri nə qədər müxtəlif olsa da, bir şey təkzibedilməz idi: Messiya Davudun nəslindən olacaq. (Hətta indi də Messiyanı gözləyən bir çox dindar yəhudilər Onun Davudun evindən gələcəyinə inanırlar). Məhz bu səbəbdən Matta oz Müjdəsini bu cür başlayıb, o, İsanın Messiya kriteriyalarına uyğun gəldiyini göstərmək istəyirdi.
Məhz bu səbəbdən Matta öz Müjdəsinə belə başladı, İsanın Messiya kriteriyalarına uyğun gəldiyini göstərmək istəyirdi. Messiya yəhudi xalqının əcdadı İbrahimin nəslindən olmalı (Yar. 22:18; Qal. 3:16) və Davudun nəslinə aid olmalı idi, buna görə də Matta İsanın nəsil şəcərəsində Onun yalnız İbrahimlə əlaqəsini deyil (İsraillilərin əksəriyyəti onunla əlaqəli idilər), həm də padşah Davudla bağlılığını göstərməyə çalışır. Çox şərhçilər hesab edir ki, Matta öz Müjdəsini hər şeydən öncə yəhudi auditoriyasına ünvanlamışdır. Onun Nazaretli İsanın məsihi səlahiyyətlərə sahib olduğunu sübuta yetirmək arzusunu bununla izah etmək olar.
Aşağıdakı ayələri oxuyun. Mattanın diqqətimizi yönəltmək istədiyi şeyləri başa düşməyimizə bu ayələr necə kömək edir?
2 Şam. 7:16, 17
Bütün bunlar Mattanın müjdəsinin niyə məhz bu cür başladığını anlamağımıza kömək edir: “Davudun Oğlu İsa Məsihin nəsil şəcərəsi” (Mat. 1:1). Hər şeydən öncə İsa Məsih “Davudun Oğlu” kimi təsvir olunmuşdur. Əhdi-Cədid İsanın bu cür təsvirindən başlayır, sonlarına yaxın isə Məsih Özünü eyni şəkildə açır: “Mən İa Öz mələyimi göndərdim ki, cəmiyyətlərə aid olan bu şəhadəti sizə versin. Mən Davudun Kökü və Nəsli, parlaq Dan Ulduzuyam” (Vəh. 22:16). İsanın başqa adı nə olursa-olsun, O, Davudun Kökü və Nəsli olaraq qalır”.
İsanın insan təbiəti haqqında və Onun insanlığına xas olan necə parlaq bir şəhadətdir! Yaradanımız bizə o qədər sıx bağlarla bağlanıb ki, bu bağlılığın xarakterini təsəvvür etmək bizim üçün çətindir.


Çərşənbə axşamı
15 mart
Tiatira və Sard
Vəh. 2:18-3:16-ı oxuyun. Bu cəmiyyətlərdə nə baş verir, bütövlükdə İmanlılar cəmiyyəti və şəxsən hər bir məsihçi nə ilə mübarizə aparmalı olur? Böyük mübarizə bu çəkişmədə özünü necə göstərir?

İsanın Özünü Tiatiradakı cəmiyyətə açma şəkli (Vəh. 2:18) Allahın xalqının necə ağır və əzablı bir zamandan keçdiyini göstərir. Mətndə istifadə olunmuş “gözləri odlu alova bənzəyən” və “ayaqları pardaqlanmış tunca bənzəyən” metaforalarına ilk dəfə Vəhy kitabında deyil, daniel peyğəmbərin kitabının 10-cu fəslində rast gəlinir.
Daniel peyğəmbər ona görünən Adamı bu cür təsvir edir: “gözləri yanar məşəllər tək”, “ayaqları cilalanmış tunc kimi” (Dan. 10:6). Bu Adamın Məsih olduğunu anlayırıq. O, Danielə bildirir ki, Fars ölkəsinin hamisi ilə mübarizə aparıb (Dan. 10:13, 20). Başqa sözlə desək, Allahın xalqı üçün vəziyyət pisləşir, Allah Özü insanların işlərinə təsir etmək üçün vəziyyətə qarışır, cəmiyyətlər arasında gəzir (Vəh. 1) və dövlət başçıları ilə mübarizə aparır (Dan. 10).
Sarddakı cəmiyyətdə də İsa eyni şəkildə təsvir olunmuşdur: O, Allahın yeddi ruhuna və yeddi ulduza malikdir (Vəhy 3:1). Rəbb xüsusi vurğulayır: O – diri Xilaskardır, Öz İmanlılar cəmiyyətinə xidmət edir, ancaq gözəgörünməz olaraq qalır; O, Öz cəmiyyətinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün səmavi qüvvələri cəlb edir.
Bu iki cəmiyyətin təsviri Rəbbin dərin narahatlığından xəbər verir. Tiatiradakı cəmiyyətin müsbət xüsusiyyətləri olsa da (Vəh. 2:19), onun çox üzvü açıq şəkildə dönüklük ediblər və bu şər selinin qarşısını almaq üçün heç bir ciddi səy göstərilməyib. Sarddakı adamlar isə ruhani cəhətdən ölüdürlər (Vəh. 3:1).
Bütün bunlara baxmayaraq İsa cəmiyyəti ruhlandırır. O, qeyd edir ki, Tiatirada bir çoxları “şeytanın dərin sirri adlandırılan şeyləri bilmirlər” və onları dəvət edir: “Mən gəlincəyə qədər özünüzdə olana bağlı qalın” (Vəh. 2:24, 25). “Amma Sardda sənin yanında öz paltarlarını ləkələməyən bir neçə şəxs var” (Vəh. 3:4).
İsa məhz bu sadiq insanlara Öz xeyir-duasını bəxş edir. O, Tiatiradakı cəmiyyətə “dan ulduzunu” verməyi vəd edir (Vəh. 2:28), sonradan bu ulduzu Özü ilə əlaqələndirir (Vəh. 22:16). Sard cəmiyyətindəki sadiq övladlarına isə göylərdə yer vəd edir və bəyan edir: “Mən Atamın və Onun mələklərinin önündə adını iqrar edəcəyəm” (Vəh. 3:5).
“Özündə olana bağlı qal” və “tövbə et”. Nəyə bağlı qalmalıyıq və nədə tövbə etməliyik? Bu iki ideya niyə bir-biri ilə sıx əlaqədardır?


Post has attachment

Bazar ertəsi
7 mart
Ətrafdakıların təzyiqi

1 Pet. 4:1-7-i oxuyun. Nə üçün seçdiyimiz həyat tərzi çox vacibdir və Məsihə qayıtmaq hazırlığımıza necə təsir edir?

Peter qeyd edir: imanlılar həyatlarının böyük bir hissəsini ətrafsdakı insanların istəklərini yerinə yerinə yetirərək yaşayıblar (1 Pet. 4:3). Lakin indi hər şey başqa cürdür və məsihçiləri “qəribə” hesab edə bilərlər, çünki onlar artıq izdihamın ardınca getmirlər, ya da ona görə ki onların haqqında zərərli şaiyələr yayırlar (1 Pet. 4:4). Şeytan hətta köhnə dostlardan da istifadə edəcək ki, bizi Allahda məyusluğa uğratsın.
Peter bu cür hücumlardan qorxmamağa çağırır. “Bütpərəstlər” Allah qarşısında – yeganə saleh Hakimin qarşısında cavab verməli olacaqlar, ona görə də onların bizim barəmizdə düşüncələrinə görə narahat olmağa dəyməz (1 Pet. 4:5). Bu cür nöqteyi-nəzər həlledici əhəmiyyət kəsb edir. İmanda möhkəm durmaq əvəzinə, ətrafdakıların fikrinə güzəştə gedən neçə insan tanıyırsınız?
Öz yaşıdlarının təzyiqlərinə məruz qalan gənclərə xüsusilə çətindir.
Ətrafdakıların bizi öz düşüncələri, tələbləri və ya ümidlərinə müvafiq şəkildə qəbul edib-etməyəcəyinə görə naraht olmamalıyıq. Peter imanlılara tövsiyə edir ki, bunun əvəzinə onlar xeyirxah olmalı və bütün insanlara məhəbbət göstərməlidirlər (1 Pet. 4:8, 9). Bu, sadəcə öz məsihçi işlərimiz siyahısına əlavə edəcəyimiz əlavə bir vəzifə deyil. Bu, etdiyimiz ən vacib işdir və insanlarla qarşılıqlı münasibətlərin ən vacib üsuludur. Peter bizi dualarda ayıq olmağa çağırır (1 Pet. 4:7), çünki Allah bilir ki, bəzən biz yaxınlarımıza məhəbbət və qayğı göstərmək yerinə, “bütpərəstlərin” istəklərini yerinə yetirməyə çalışırıq. Biz onlar üçün sadəcə dua etməli deyilik, həm də Allaha izin verməliyik ki, bizi onların problemlərinə münasibətdə daha həssas etsin. “Kahinlər padşahlığı və müqəddəs xalq” olaraq, onlara xeyir işlərə yönəldən təsir etməyə çağırılmışıq və onların bizə pis təsir etməsinə yol verməməliyik. İsrailin faciəvi tarixi ondan ibarət idi ki, İsrail bütpərəstləri xeyirxahlığa yönəltmək yerinə, bütpərəstlər israilliləri şərə meyl etdirirdi.
Ətrafınızdakıların hansı təzyiqləri ilə üzləşirsiniz? Ayaq üstə durmağınıza nə kömək edir? Nə üçün bu cür vəziyyətlərdə “Şərə xeyirlə qalib gəl” prinsipi ilə hərəkət etmək vacibdir (Rom. 12:21)?


Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Çərşənbə
24 fevral
Stefanın daşqalaq edilməsi
İlk İmanlılar cəmiyyəti dövründə dini fanatizmlə qarşılaşanlar təkcə həvarilər deyildi. “Lütf və qüvvə ilə dolu olan Stefan xalq arasında böyük xariqə və əlamətlər göstərirdi” (Həv. Iş. 6:8). O, həm də Məsihin yorulmaq bilməyən şahidi idi. Gətirdiyi dəlillər o qədər inandırıcı olurdu ki, rəqibləri ona qarşı yalan ittihamlara əl atmalı oldular. Bu yalan ittihamlara görə onu sinedrionun toplantısına gətirdilər (Həv. Iş. 6:9-14).
Həv. İş. 7:2-53-də Stefanın ittihamçılara verdiyi inandırıcı cavab yazılmışdır. Həv. Iş. 7:54-ü oxuyun. Burada deyilir ki, onlar “dişlərini qıcırtdılar”, yəni onun sözlərinə həddindən artıq qəzəbləndilər. Həv. Iş. 2:37-də oxuyuruq ki, özlərinə qarşı bu cür ittihamlar eşidən bəzi adamlar vicdan əzabı duydular. Qeyd olunan əqidəyə göstərilən münasibətdəki fərq ürəyimizi Allaha həsr etmənin zəruriliyini necə açır?

Stefanın ölümü şeytanın yeni cərəyanı məhv etmək üçün göstərdiyi cəhdlərin ilk nəticəsi oldu. Həmin vaxta qədər İsanın ardıcıllarını təqib etmiş və hədə-qorxu gəlmişdilər, lakin Stefan İsanın ölümündən sonra düşmənlərin nifrətinin ilk qurbanına çevrildi.
Başqa bir şey gözləmək olardımı? Şeytan xalqın rəhbərlərini İsanı öldürmək üçün ruhlandıra bilmişdisə, Onun ardıcılları özlərinə qarşı daha yaxşı münasibət gözləməsinlər.
Əlbəttə, bütün böyük mübarizə boyunca Rəbb dəfələrlə məğlubiyyəti qələbəyə çevirmişdi. Bu vəziyyətdə də buna bənzər bir şey baş verdi.
“Stefanın ölümündən sonra Saul sinedrionun üzvü seçildi - əzabkeş kişinin ölümündə oynadığı rol bu cür mükafatlandırıldı. İndi o, şeytanın əlində qüdrətli silaha çevrilərək, Allahın Oğluna qarşı döyüşməyə başladı. Lakin bu amansız təqibçi tezliklə əziyyət verdiyi İmanlılar cəmiyyətinin tərəfinə keçəcək. Şeytandan daha Qüdrətli olan Biri Saulu öldürülmüş Stefanın yerinə seçdi ki, Müjdəni təbliğ etsin, Onun adı uğrunda əzab çəksin və İsanın axan qanı vasitəsilə xilas haqqında müjdəni hər yerdə yaysın” (Y. Uayt. Həvarilərin işləri, səh. 102).
Bəzən şərin xeyirə yol açdığını görürük. Bu, çox gözəldir. Bəs heç bir xeyirə yol açmayan, getdikcə artan şər görürüksə, onda nə etməliyik?

Wait while more posts are being loaded