ความถูกต้องเป็นสิ่งสูงสุด ธรรมะ จะเป็นเครื่องมือออกแบบชีวิต มีภาวนาเป็นอุปกรณ์หลัก เสริมด้วย ทาน และ ศีล พลังแห่งการภาวนาอย่างมีสติ จะช่วยให้เราสลายทุกข์พบสุข ช่วยแก้ไขดีไซน์ชีวิตให้เข้าใจวิถีจิตที่ไม่มีวันตาย จนกว่าจะถึงการดับไม่เหลือ คือ นิพพาน

Post has attachment
เรามีบุญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้มีชาตินี้ มีชีวิตนี้ ที่แม้จะน้อยนัก แต่ก็เป็นชีวิตเดียวที่สามารถจะพาเราหนีกรรมไม่ดีได้ และก็เป็นชีวิตเดียวที่จะพาเราไปสวรรค์ก็ได้ นิพพานก็ได้...
Photo

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
24/8/59
13 Photos - View album

Post has attachment
ความสุขใจสำหรับชีวิตที่ยั่งยืนนั้น คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าทำในสิ่งที่ถูกใจ อย่าให้ความไขว้เขวและความพอใจเพียงชั่วครู่ มาทำให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จนอาจจะทำให้จิตใจมีรอยด่างหรือตราบาป ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสียตั้งแต่วินาทีนี้ ดีกว่ามานั่งเสียใจในภายหลัง เพราะเมื่อคิดทบทวนย้อนหลังในยามแก่เฒ่าจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจและเป็นทุกข์...
Photo

Post has attachment

Post has attachment
" อารมณ์เป็นเหตุแห่งการสร้างกรรมเวร จึงต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ปล่อยจิตให้เป็นไปตามอารมณ์..."
Photo

Post has attachment
รู้สึก ปลง
ตายแล้ว ตายอีก ศพแล้ว ศพเล่า
ที่นี่เดี๋ยวนี้
มีทั้งความตาย ความเจ็บ ความเกิด
ให้เห็นเป็นธรรมานุสติ.ตลอด....
ผู้คนส่วนใหญ่ไหลหลงไป
กับสิ่งที่มี สิ่งที่เป็นจนมองไม่เห็นธรรม
ว่าเกิดเป็นธรรมดา
ตายเป็นธรรมดา จึงทุกข์มากกับเรื่องตาย
มักหลงดีใจกับเกิดร่ำไป
หลงพอใจกับสิ่งที่มีร่ำไป
หลงยินดีกับสิ่งที่ได้ร่ำไป
้หลงยินร้ายกับความตายร่ำไป
เพราะไม่เคยยุติใจด้วย*อโหสิ*
หลงตั้งเอาจนมีกรรมเป็นแดนเกิด
และแดนตายอยู่ร่ำไป
ผู้เห็นภัยในความเกิด,ความตาย
ย่อมเป็นผู้พร้อมยอมสละไม่ใยดี
สละๆๆๆ...ปลงๆๆๆ...ยอมๆๆๆ...
อโหสิ อโหสิ อโหสิ

ขอน้อมมอบกายถวายชีวิตจิตวิญญาณ
อันชั่วคราวนี้แด่องค์พุทธะมหาโพธิสัตว์
ขอสละทุกโมหะ อุปาทาน มานะ กิเลสทั้ง
หลายคืนสู่อนัตตาธาตุ
ขอจบตาม วางตาม นิพพานตาม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดกาล

ทุกกรณีกรรมน้อมขอขมา
ขอ อโหสิ ต่อพระรัตนไตรและองค์คุณเบื้องสูง
รวมถึงทุกชีวิตทุกจิตวิญญาณที่มีกรรม
สัมพันธ์กันมาทุกภพทุกชาติ
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
บุญมีกรรมไม่บัง..ก็ลุล่วงๆๆๆ..หลุดพ้นๆๆๆ
ให้มีส่วนทุกรูปทุกนามโดยทั่วกัน
ไปตลอดกาล
..........................................................
Photo

Post has attachment
วิธีดับความปรารถนาต้องการ ก็คือ หัดเป็นผู้ให้บ่อยๆ ให้เสมอๆ การให้กับการดับความปรารถนา จะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ ถ้าการให้นั้นเป็นการให้เพื่อลดกิเลสคือความโลภในใจตน มิได้เป็นการให้เพื่อหวังผลตอบแทนที่ยิ่งกว่า..

#อรุณสวัสดิ์
Photo

Post has attachment
การปล่อยวางเป็นวิธีปฏิบัติต่อผลกรรมที่เราแก้ไม่ได้
หรือที่ไม่คุ้มค่าที่จะแก้ ส่วนสิ่งใดที่อยู่ในวิสัยที่จะแก้ได้
เราต้องพยายามแก้ให้ได้
ไม่ควรปล่อยเพราะการงดทำในสิ่งที่ควรทำไม่ถือเป็นการวาง
หากเป็นการปล่อยปละละเลยมากกว่า
อย่างไรก็ตามจะทำอะไรก็ตามต้องขยันสร้างเหตุ
ที่ไม่กระทบต่อหลักศีลธรรม
พร้อมกับฝึกปล่อยวางความคาดหวังในผล
--
พระอาจารย์ชยสาโร
Photo

Post has attachment
ช่องทางในการสัมผัสโลก

แม้ว่าชีวิตจะประกอบด้วยขันธ์ ๕ ซึ่งแบบซอยออกไปเป็นหน่วยย่อยต่างๆ มากมาย แต่ในทางปฏิบัติ คือในการดำเนินชีวิตทั่วไป มนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง กับส่วนประกอบเหล่านั้นโดยทั่วถึงแต่อย่างใด

สำหรับคนทั่วไป ความหมายของชีวิตอยู่ที่ชีวิตในทางปฏิบัติ หรือชีวิตที่ดำเนินอยู่เป็นประจำในแต่ละวัน ซึ่งได้แก่การติดต่อเกี่ยวข้องกับโลก สิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวิต ก็คือ การติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ชีวิตตามความหมายของมนุษย์ คือชีวิตโดยความสัมพันธ์กับโลก

ชีวิตในทางปฏิบัติหรือชีวิตโดยความสัมพันธ์กับโลกนี้ แบบออกได้เป็น ๒ ภาค แต่ละภาคมีระบบการทำงาน ซึ่งอาศัยช่องทางที่ชีวิตจะติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกได้ เรียกว่าทวาร ดังนี้

๑. ภาครับรู้และเสพเสวยโลก อาศัยทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สำหรับรับรู้และเสพเสวยโลก ซึ่งปรากฎแก่มนุษย์โดยลักษณะและอาการต่างๆ ที่เรียกว่าอารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และ ธรรมารมณ์

๒. ภาคแสดงออกหรือกระทำต่อโลก อาศัยทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ สำหรับกระทำตอบต่อโลกโดยแสดงออกเป็นการทำ การพูด และ การคิด

มีข้อที่พึงยํ้าเป็นพิเศษเพื่อสะดวกแก่การศึกษาต่อไปว่า คำว่าทวาร นั้น เมื่อนำไปกล่าวในระบบการทำงานของกระบวนธรรมแห่งชีวิต ท่านนิยมเปลี่ยนไปใช้คำว่า อายนะ ซึ่งแปลว่า แดนเชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือทางรับรู้....
Photo
Wait while more posts are being loaded