Post has attachment
Hyper Aadi Leaving Jabardasth? show and watch this video

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
عروس خانم برای بار سوم میپرسم،:👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰
آیا وکیلم شما را با مهریه 14 قرص نان سنگک🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪 به عقد داماد درآورم؟💂💂💂💂💂💂💂💂💂💂💂
حاج آقا دوجعبه گوجه هم اضافه کن 🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅
صلوات بفرستید
ببلللله🍅💂🍪👰🍅💂🍪👰🍅💂🍪👰🍅💂🍪👰
Photo

Post has attachment
                                                            خدازیباست
نمی خواهم بمیرم
ولی از مرگ نمی ترسم
از سفید شدن موهای مادرم میترسم
از شعر روی سنگ قبرم میترسم
از واژه های دروغ در آگهی ترحیمم میترسم
از گفته های دروغین مداحی که برسر مزارم می خواند میترسم
از ایراد گیری حاضرین از غذا که در مجلس می خورند میترسم
ازخاطرات دروغی که دوستانم از کرده ها ونکرده های من برای هم تعریف میکنند میترسم
از سفید شدن موهای مادرم میترسم
من از مرگ نمیترسم 
Photo

Post has shared content

Post has attachment
چه بی ادبن اینااا!!!

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded