انواع شكیات نماز و مسایل فقهی آن


شكیات نماز 23 نوع است، به 6 مورد آن نباید اعتنا كرد، 9 مورد آن صحیح است كه هنگام بروز نباید نماز را شكست، 8 مورد شك‌هایی است كه نماز را باطل می‌كند.

برخی اوقات اتفاق افتاده است كه نمازگزار در تعداد ركعات، سجده و امثالهم دچار شك و تردید شود، واحد پرسش و پاسخ مركز تخصصی نماز در خصوص شكیات نماز این‌گونه پاسخ می‌دهد:
همیشه سعی كنید هنگام شك به یك طرف گمان بیشتری پیدا كنید و به همان عمل كنید كه این بهترین روش برای از بین بردن شك است، اما اگر بعد از فكر كردن نتوانستید، یك طرف را ترجیح دهید به وظیفه شاك كه در زیر می‌آید، عمل كنید.


شكهایی كه نباید به آنها اعتنا كرد و هنگام بروز آن نماز صحیح است، نباید انسان نماز را بشكند:

اول: شك در چیزی كه محل انجام آن، گذشته است، مثلاً در ركوع شك كند كه حمد را خوانده یا نه؛
دوم: شك بعد از سلام نماز، بعد از سلام شك می‌كند، 2 ركعت خوانده یا چهار ركعت؛
سوم: شك بعد از گذشتن وقت نماز، مثلاً شب شك می‌كند نماز ظهر را خوانده یا نه
چهارم: شك كثیرالشك، یعنی كسی كه زیاد شك می‌كند؛ (كسی كه در سه نماز پشت سر هم مثلاً ظهر و عصر و مغرب یا در یك نماز سه بار شك كند)
پنجم: شك امام و ماموم، مثلاً اگر امام جماعت شك كند دو ركعت خوانده یا سه ركعت و ماموم او را یادآوری كند كه ركعت دوم هستی، امام به شك خود نباید اعتنا كند و بر عكس؛
ششم شك در نمازهای مستحبی، مثلاً نماز زیارت می‌خواند، نمی‌داند ركعت اول است یا دوم به هر كدام كه عمل كند، اشكالی ندارد، ولی اگر شك كند ركعت دوم است یا سوم باید بنا بگذارد كه ركعت دوم است تا نمازش صحیح باشد.

شك‌های صحیح :
1- شك فقط در نمازهای چهار ركعتی صحیح است و در نماز دو و سه ركعتی باطل است.
2- در موارد زیر نباید نماز را شكست و به وظیفه‌ای كه در زیر می‌آید، باید عمل كند:

اول: شك بین 2 و 3
بعد از سربرداشتن از سجده دوم، ركعت دوم آن كه باید بنا بگذارد سه ركعت خوانده و یك ركعت دیگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز، یك ركعت نماز احتیاط ایستاده یا دو ركعت نشسته به دستوری كه بعداً گفته می‌شود، بجا آورد.

دوم: شك بین 2 و 4
بعد از سربرداشتن از سجده دوم كه باید بنا بگذارد، چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو ركعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.

سوم: شك بین 2و 3و 4
بعد از سربرداشتن از سجده دوم كه باید بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو ركعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو ركعت احتیاط نشسته به جا آورد.

چهارم: شك بین 4و 5
بعد از سربرداشتن از سجده دوم كه باید بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد، ولی اگر بعد از سجده اول، یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم، این شك برای او پیش آید، بنا بر احتیاط استحبابی به دستوری كه گفته شد عمل كند، اگر چه نمازش باطل است و باید دوباره بخواند.

پنجم: شك بین 3 و 4
در هر جای نماز باشد، بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز، یك ركعت نماز احتیاط ایستاده یا دو ركعت نشسته بجا آورد.

ششم : شك بین 4 و 5
در حال ایستاده كه باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. و یك ركعت نماز احتیاط ایستاده یا دو ركعت نشسته بجا آورد.

هفتم :شك بین 3و5
در حال ایستاده كه باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد ودو ركعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد.

هشتم: شك بین 3 و 4و 5
در حال ایستاده، كه باید بنشیند و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز دو ركعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو ركعت نشسته بجا آورد.

نهم: شك بین 5 و 6
در حال ایستاده كه باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو بجا آورد.
توجه :
بقیه شك‌هایی كه ذكر نشد، موجب بطلان نماز است و باید نماز را از ابتدا خواند.

نماز احتیاط سه گونه است:
1- نماز احتیاط یك ركعتی، بدون آنكه عمداً سر را از قبله برگردانید، حمد را آهسته می‌خوانید و بدون آنكه سوره بخوانید، ركوع می‌روید و دو سجده، تشهد وسلام را می‌خوانید و نماز تمام می‌شود.

2- نماز احتیاط دو ركعتی ایستاده، بدون آنكه عمداً سر را از قبله برگردانید، مثل نماز صبح آهسته فقط حمد را بدون سوره خوانده و ركوع می‌كنید، همچنین ركعت دوم.

3- نماز احتیاط دوركعتی نشسته، بدون آنكه عمداً سر را از قبله برگردانید، مثل تشهد كه نشسته‌اید نشسته، تكبیر را به نیت نماز احتیاط می‌گویید، حمد را آهسته می‌خوانید، سپس كمی خم می‌شوید، ذكر ركوع را می‌گویید، سپس می‌نشینید و بعد از آن به سجده می‌روید، ركعت دوم را نیز همین گونه انجام می‌دهید، تشهد و سلام نماز را می‌خوانید (دو ركعت نماز نشسته، یك ركعت ایستاده محاسبه می‌شود)

سجده سهو، بلافاصله بعد از سلام نماز بدون آنكه عمداً سر از قبله برگردد (سهواً اشكالی ندارد)، دوبار به سجده می‌روید و در هر بار در سجده می‌گویید «بسم الله وبالله السلام علیك ایها النبی و رحمه الله وبركاته» و بعد از سجده دوم، تشهد و سلام را دوباره می‌خوانید و نماز پایان می‌یابد. http://center.namaz.ir

Post has attachment
‍ 💐 قابل توجه همه بیماران 💐

امام صادق علیه السلام هر گاه مریض می شدند شخصی را اجیر می کردند تا از طرف او در تحت قبه سید الشهدااز طرف او دعا و نماز بخوانند و وقتی مورد سوال از طرف یاران قرار می گرفتند مبنی بر این که ایشان که خود مستجاب الدعوت و مفترض الطاعت هستند چگونه است که اجیر گرفته اند؟امام جواب می فرمودند: خدا در میان زمانها و مکانها زمانها و مکانهای مقدسی را انتخاب نموده و دوست دارد در ان مکانها و زمانها خوانده می شودو این ایام بهترین زمان و تحت قبه امام حسین علیه السلام بهترین مکان است.
از این رو همه بخصوص مریضان فرصت را غنیمت شمارند وبرای براوردن حوائج از زوار حسینی درخواست دعا و نماز در تحت قبه امام نمایند..
Photo

انواع شكیات نماز و مسایل فقهی آن


شكیات نماز 23 نوع است، به 6 مورد آن نباید اعتنا كرد، 9 مورد آن صحیح است كه هنگام بروز نباید نماز را شكست، 8 مورد شك‌هایی است كه نماز را باطل می‌كند.

برخی اوقات اتفاق افتاده است كه نمازگزار در تعداد ركعات، سجده و امثالهم دچار شك و تردید شود، واحد پرسش و پاسخ مركز تخصصی نماز در خصوص شكیات نماز این‌گونه پاسخ می‌دهد:
همیشه سعی كنید هنگام شك به یك طرف گمان بیشتری پیدا كنید و به همان عمل كنید كه این بهترین روش برای از بین بردن شك است، اما اگر بعد از فكر كردن نتوانستید، یك طرف را ترجیح دهید به وظیفه شاك كه در زیر می‌آید، عمل كنید.


شكهایی كه نباید به آنها اعتنا كرد و هنگام بروز آن نماز صحیح است، نباید انسان نماز را بشكند:

اول: شك در چیزی كه محل انجام آن، گذشته است، مثلاً در ركوع شك كند كه حمد را خوانده یا نه؛
دوم: شك بعد از سلام نماز، بعد از سلام شك می‌كند، 2 ركعت خوانده یا چهار ركعت؛
سوم: شك بعد از گذشتن وقت نماز، مثلاً شب شك می‌كند نماز ظهر را خوانده یا نه
چهارم: شك كثیرالشك، یعنی كسی كه زیاد شك می‌كند؛ (كسی كه در سه نماز پشت سر هم مثلاً ظهر و عصر و مغرب یا در یك نماز سه بار شك كند)
پنجم: شك امام و ماموم، مثلاً اگر امام جماعت شك كند دو ركعت خوانده یا سه ركعت و ماموم او را یادآوری كند كه ركعت دوم هستی، امام به شك خود نباید اعتنا كند و بر عكس؛
ششم شك در نمازهای مستحبی، مثلاً نماز زیارت می‌خواند، نمی‌داند ركعت اول است یا دوم به هر كدام كه عمل كند، اشكالی ندارد، ولی اگر شك كند ركعت دوم است یا سوم باید بنا بگذارد كه ركعت دوم است تا نمازش صحیح باشد.

شك‌های صحیح :
1- شك فقط در نمازهای چهار ركعتی صحیح است و در نماز دو و سه ركعتی باطل است.
2- در موارد زیر نباید نماز را شكست و به وظیفه‌ای كه در زیر می‌آید، باید عمل كند:

اول: شك بین 2 و 3
بعد از سربرداشتن از سجده دوم، ركعت دوم آن كه باید بنا بگذارد سه ركعت خوانده و یك ركعت دیگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز، یك ركعت نماز احتیاط ایستاده یا دو ركعت نشسته به دستوری كه بعداً گفته می‌شود، بجا آورد.

دوم: شك بین 2 و 4
بعد از سربرداشتن از سجده دوم كه باید بنا بگذارد، چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو ركعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.

سوم: شك بین 2و 3و 4
بعد از سربرداشتن از سجده دوم كه باید بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو ركعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو ركعت احتیاط نشسته به جا آورد.

چهارم: شك بین 4و 5
بعد از سربرداشتن از سجده دوم كه باید بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد، ولی اگر بعد از سجده اول، یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم، این شك برای او پیش آید، بنا بر احتیاط استحبابی به دستوری كه گفته شد عمل كند، اگر چه نمازش باطل است و باید دوباره بخواند.

پنجم: شك بین 3 و 4
در هر جای نماز باشد، بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز، یك ركعت نماز احتیاط ایستاده یا دو ركعت نشسته بجا آورد.

ششم : شك بین 4 و 5
در حال ایستاده كه باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. و یك ركعت نماز احتیاط ایستاده یا دو ركعت نشسته بجا آورد.

هفتم :شك بین 3و5
در حال ایستاده كه باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد ودو ركعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد.

هشتم: شك بین 3 و 4و 5
در حال ایستاده، كه باید بنشیند و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز دو ركعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو ركعت نشسته بجا آورد.

نهم: شك بین 5 و 6
در حال ایستاده كه باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو بجا آورد.
توجه :
بقیه شك‌هایی كه ذكر نشد، موجب بطلان نماز است و باید نماز را از ابتدا خواند.

نماز احتیاط سه گونه است:
1- نماز احتیاط یك ركعتی، بدون آنكه عمداً سر را از قبله برگردانید، حمد را آهسته می‌خوانید و بدون آنكه سوره بخوانید، ركوع می‌روید و دو سجده، تشهد وسلام را می‌خوانید و نماز تمام می‌شود.

2- نماز احتیاط دو ركعتی ایستاده، بدون آنكه عمداً سر را از قبله برگردانید، مثل نماز صبح آهسته فقط حمد را بدون سوره خوانده و ركوع می‌كنید، همچنین ركعت دوم.

3- نماز احتیاط دوركعتی نشسته، بدون آنكه عمداً سر را از قبله برگردانید، مثل تشهد كه نشسته‌اید نشسته، تكبیر را به نیت نماز احتیاط می‌گویید، حمد را آهسته می‌خوانید، سپس كمی خم می‌شوید، ذكر ركوع را می‌گویید، سپس می‌نشینید و بعد از آن به سجده می‌روید، ركعت دوم را نیز همین گونه انجام می‌دهید، تشهد و سلام نماز را می‌خوانید (دو ركعت نماز نشسته، یك ركعت ایستاده محاسبه می‌شود)

سجده سهو، بلافاصله بعد از سلام نماز بدون آنكه عمداً سر از قبله برگردد (سهواً اشكالی ندارد)، دوبار به سجده می‌روید و در هر بار در سجده می‌گویید «بسم الله وبالله السلام علیك ایها النبی و رحمه الله وبركاته» و بعد از سجده دوم، تشهد و سلام را دوباره می‌خوانید و نماز پایان می‌یابد. http://center.namaz.ir
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
ونمونه اعلان نظرات عناصر فاسد انجمن معلوم الحال عاشقانه به خادم اهل بیت .اف برشما گمراهان ومفسدین
Photo

Post has attachment
دوستان عناصر فساد انجمن عاشقانه چه تهمت ناروایی یه حقیر مالک 23 انجمن مذهبی دارای بیش از 10 هزار عضو پاک ومخلص زده است خود قضاوت فرمایید
Photo

Post has attachment
نمونه بعدی نظرات فاسدین پلاس
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
خودارضایی:

امام صادق(ع): روز قیامت خداوند با شخص خودارضا گفت و گو نمى‏کند و از چشم خدا مى‏افتد. (میزان الحکمة، ح ۱۸۷۴۹
رسول خدا(ص): لعنت خدا و ملائکه خداوند و تمام بشر بر شخص خودارضا.همان، ح ۱۸۷۴۸
رسول خدا(ص): کسى که خودارضایى مى‏کند، ملعون است. (همان، ح ۱۸۷۵۱)
امام صادق(ع): براى کسى که خودارضایى کند در قیامت عذاب دردناکى در نظر گرفته شده است.همان، ح ۱۸۷۴۹
بعضی از آسیبهای خودارضایی:ضعف بینایی، ضعف و تحلیلِ قواىِ جسمانی، آسیب دستگاه تناسلى و ناتوانى‏هاى جنسی، افسردگى‏ بى احساسى و بى تفاوتی.

بعضی از راهکارهای ترک خود ارضایی :توبه: کافی است از صمیم دل توبه کنید و بر ترک گناه تصمیم بگیرید. اگر این اتفاق بیفتد، مانند کسی هستید که اصلاً گناهی مرتکب نشده است. ـ پرورش معنویت: نماز بهترین راه ارتباطی با خدا است وهر روز قرآن بخوانید و دعاهای مورد علاقه به ویژه مناجات شعبانیه همراه با معنای آن را زمزمه کنید. ورزش: مانند کوهنوردی. ازدواج .رژیم غذایی: از خوردن غذاهایی که مقدار زیادی کالری دارد، اجتناب کنید. درمان طبی: در مواردی لازم است به متخصص مراجعه کنید. تزریق نوعی هورمون موجب تعادل تمایلات می شود. به صورت طاق باز نخوابید و از دمر خوابیدن به گونه اى که شکم و سینه ها روى زمین قرار گیرد, اجتناب کنید و از قرار دادن پا روى پاى دیگر هنگام خواب خوددارى شود. –پیوسته با لباس گشاد و آزاد بخوابید و از خوایدن با شورت پرهیز کنید. هرگز در یک اتاق دربسته وخلوت نخوابید و عادت کنید اتاق خوابتان مقدارى روشنایى داشته باشید– نگه داشتن ادرار و مدفوع , علاوه بر ایجاد سنگ کلیه و مثانه و بیمارى هاى انگلى و قارچى و بالارفتن میزان اورهء خون , باعث فراهم شدن زمینه اى مساعد براى بیمارى هاى جنسى واستمنا میشود،– مخرج بول و غایط همیشه با آب سرد شست و شو داده شود - از پوشیدن لباس زبر یا بسیار نرم اجتناب شود. هم چنین از پوشیدن لباس هاى کیپ وچسبان مانند شلوار جین خوددارى گردد. سعى کنید هفته اى دو روز و یا اقلاً یک روز, روزه بگیرید و شب ها, غذاى سبک بخورید; . از مصرف غذاهاى داراى مواد پروتیینى زیاد و ادویه و غذاهایى که طبیعت گرم دارند, مانند عسل و خرما و موز و یا پیاز و سیر خوددارى کنید. ز لبنیات مخصوصاً ماست و هم چنین سبزى ها به خصوص کاهو و کلم استفاده شود
www.naghola.comمنبع
لطفا به اشتراک بگذارید
Commenting is disabled for this post.

Post has shared content
سلام دوستان روز جمعتون بخیر شادی

+شهره رادپور​​پدردوستم دیروز حالش بدشده وتو خواب سکته قلبی کردالان هم تو بیمارستان بستریه تو بخش ccU از شما میخواهم واسش ادعا کنید وهرچه زودتر سلامتیشون بدست بیاره
خدا مریضاتون شفا بده ممنونم از لطفتون


امنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَڪْشِفُ السُّوء
#اللَّهمَّےﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمَّد
امنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَڪْشِفُ السُّوء
#اللَّهمَّےﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمَّد
امنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَڪْشِفُ السُّوء
#اللَّهمَّےﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمَّد
امنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَڪْشِفُ السُّوء
#اللَّهمَّےﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمَّد
امنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَڪْشِفُ السُّوء
#اللَّهمَّےﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمد

امنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَڪْشِفُ السُّوء
#اللَّهمَّےﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمَّد
امنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَڪْشِفُ السُّوء
#اللَّهمَّےﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمَّد
امنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَڪْشِفُ السُّوء
#اللَّهمَّےﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمَّد
امنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَڪْشِفُ السُّوء
#اللَّهمَّےﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمَّد
امنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَڪْشِفُ السُّوء
#اللَّهمَّےﷺصَلِّﷺعَلَىﷺمُحمَّــــــــدٍﷺوآلﷺِمُحَمَّد

Photo
Wait while more posts are being loaded